بررسی تطبیقی- مقایسه‌ای تالاب های استان هرمزگان با تلفیق روش های MedWet و IBA

Document Type : Research Paper

Authors

1 دانشجو

2 دانشیار دکتری محیط زیست ساحلی

Abstract

امروزه تالاب‌ها، این اکوسیستم‌های ارزشمندباطیفوسیعیازاسترس‌هامانندتغییرات دررژیمهیدرولوژیکی،ورودرواناب‌هایآلودهوتغییراتفیزیکی مانندتکه تکهشدنمواجهند. هرچندتالاب‌هادرروندتکاملیخودبهبستریخشکو عاری از آب مبدل شده، اما فعالیت‌های انسانی این روند را تسریع کرده و آن را به مرگ زودرس مبتلا می‌کنند. تالاب‌های استان هرمزگان با وجود موقعیت ویژه و منحصر بفردی که درمیان تالاب‌های سایر استان‌ها دارند به دلیل عدم توجه کافی با تهدیدات زیادی مواجهند; از این‌رو ضروری به نظر می‌رسید که این تالاب‌ها به‌صورت تطبیقی_مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و از لحاظ معیارهای مختلف با هممقایسه شوند. براساس نتایج این مطالعه، استان هرمزگان به عنوان یک استان ساحلی در جنوب ایران دارای 18 تالاب طبیعی بوده که حدود5/1 % از مساحت آن را به خود اختصاص داده و همگی ساحلی و متأثر از رفتارهای دریایی و دارای آب دائمی و شور هستند. همچنین از نظر ویژگی‌های حفاظتی محدوده مورد مطالعه دارای یک تالاب با عنوان پناهگاه حیات وحش، سه تالاب با عنوان منطقه حفاظت شده‌، یک ذخیرهگاه زیستکره،شش تالاب بین‌المللی ویک منطقه مهم پرندگان (IBA) است. مهمترین عوامل تهدید در این تالاب‌ها شامل آلودگیهای نفتی در 85%، فعالیتهای کشاورزی در 72%، فعالیتهای صنعتی در 27%،تردد و حمل و نقل‌های آبی در 16%این تالاب‌ها بوده و صید غیر مجاز، برداشت بیش از حد گیاهان و سایر عوامل تهدید به میزان اندک در این تالاب‌ها مشاهده می‌شوند. نتایج نهایی این مطالعه نشان داد که همه تالاب‌های استان بجز دلتای رود گز که دارای کد F  است، از لحاظ کد رامسر ساحلی هستند. علاوه بر این مطلب، مطابق سیستم طبقه‌بندیMedWet همه این تالاب‌ها بجز دلتای رود گز که از نوع مصبی است، از نوع دریایی هستند.
 

- میرحسینی، م.، اسدپور، غ.، رمضانی حساس، ف.(1389) "نگاهی به جاذبه­های ژئوتوریسمی جزیره لارک در خلیج فارس"، بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 
 - دهقانی، م.، دانه کار، ا.، فرشچی، پ. کرمی، م. (1389) "بررسی و مقایسه پتانسیل مناطق تفرجگاهی جنگل­های مانگرو در منطقه حفاظت شده حرا"، اولین همایش ملی جنگل وصنایع چوب و کاغذ (پوستر) ، 5-6 خرداد 89.
 
- دهقانی، م. (1388) "معرفی تالاب­های استان هرمزگان –کارکردها وارزش­ها"، همایش منطقه­ای شیلات، محیط زیست و توسعه پایدار، 5-6 اسفند 88.
 
- زندی، ر.، حسینی، س. (1391) "پتانسیل­ها و موانع ژئوتوریسم سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان"،  اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.