بررسی میزان ازت و فسفر تالاب انزلی در ایجاد پدیده شکوفایی جلبکی

Document Type : Research Paper

Authors

1 رئیس اداره آزمایشگاه حفاظت محیط زیست دانشگاه گیلان

2 کارشناس مسئول آزمایشگاه حفاظت محیط زیست گیلان

Abstract

ازبینعناصرغذاییمختلفکهبرسرعتتولیداولیهورشدجلبکیدرآب‌هایشیریناثرمی‌گذارند،فسفر وپسازآننیتروژنبهعنوانعناصرغذاییمحدودکنندهدرآب‌هایشیرینشناختهشدهاندکهبه‌طورطبیعی غلظتاینمواددرتالاب‌ها و رودخانه‌ها بسیارپاییناستاماورودبارسنگینیازاینموادتوسطروانآب‌های کشاورزیوشهریموجبشکوفاییجمعیتجلبک‌هاوباکتری‌هایفتوسنتزکنندهمی‌شودکهعلاوهبرآسیب دیدگیآب‌های طبیعی،سلامتانسانرانیزبهمخاطرهمی‌اندازد. اینتحقیقبهمنظوربررسیکیفیت9 نقطه در سطح تالاب انزلی و 15 رودخانه منتهی به آن  وتعیینمیزانغلظتازتوفسفراز اواخر سال 1389 طی پریود زمانی 18 ماههانجامگرفتهاست.در طی این تحقیق مقادیر اکسیژن محلول ؛ PH ؛ TDS ؛ EC ؛ نیترات؛ نیتریت؛آمونیاک؛نیتروژن کل و فسفات کل در 24 ایستگاه طی پریود زمانی مربوطه اندازه گیری گردید. پایین بودن مقدار اکسیژن محلول در برخی از نقاط نمونه برداری شده و بالا بودن میزان TN و TP در اکثر رودخانه‌ها و نقاط داخل تالاب و همچنین بالابودن میزان نسبت ازت به فسفر در اکثر ایستگاه‌های نمونه برداری شده نشاندهنده گرایش به سمت یوتروف بودن است.

- کارگر. مهدی، پایان نامه A (1383) "بررسی لایه بندی حرارتی و تاثیر آن بر کیفیت آب و وقوع اوتریفیکاسیون در مخزن سد"، فصل اول/ کلیات، صفحات 26'1 تا 62'1.
- بی تون. گابریل، ارجم میر هندی، ح، نیک آئین. مه ناز (1383) "A میکروبیولوژی فاضلاب@"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول.  
- ناصری. سیمین، قانعیان. محمد تقی (1381) "A مدیریت کیفیت دریاچه­ها و رودخانه­ها @"، انتشارات نص، چاپ اول، پاییز. 
 -Seng Lung. Wu (2001( “Water Quality Modeling for Waste lode Allocations and TMDLS”, published simultaneously in
Canada.  
 
- Kumar u., Kakvani B. (2000) “Water Environment and Pollution”, Published by Agrobioslindial.
www.Iran, newspaper.com 
 
-APHA/AWWA/WEF (1998) “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater”, 19th edition Washington DC, USA.