نقش جاذب های زیستی در کاهش آلودگی فلزات سنگین در راستای توسعه پایدار منابع آبی

Document Type : Research Paper

Authors

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشجو

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4 استادیار دانشگاه خوارزمی

Abstract

وجودفلزاتسنگیندرمحلول‌های آبی، خصوصاً آب آبیاری در کشاورزیبا غلظت‌هایبالاترازحدمجازموجبزیان بهمحیطزیستوبهخطرافتادنسلامتانسانمی‌گردد. بنابراینحذف این  فلزاتازمنابعآبی،گامیمثبتدرجهت رسیدنبهتوسعهپایدارمحسوبمی‌شود.کرومیکی از فلزات سنگین خطرناک است که غلظت‌هایبالای آنعاملی تنش‌زابرایگیاهانبهشمارمی‌رودومیتواندبهعنوانیکعاملمحدودکنندهرشد،خصوصیاتفیزیولوژیکو بیوشیمیاییآنهاراتحتتأثیرقرارگیرد. بنابراین باید با یک روش مؤثر و      به‌صرفه قبل از مصرف برای هر نوع کاربردی به خصوص آبیاری زمین‌های کشاورزی از آب‌های آلوده حذف گردد. هدف از این مطالعه، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از پوسته سبز بادام می‌باشد. در این مطالعه، تمامی مراحل آزمایش اعم از زمان تماس، غلظت،pH ، دوز جاذب و دما، در یک سیستم ناپیوسته اجرا شد. در پایان برای سنجش کروم شش ظرفیتی از اسپکتروفتومترUV/Vis Spectrometer T80+ در طول موج 540 نانومتر استفاده گردید. در این تحقیق مشخص شد که حذف کروم از محلول آبی وابستگی زیادی بهpH دارد (2=pH). بعلاوه، با افزایش دوز جاذب، زمان تماس و دما، درصد حذف، افزایش داشت و به دلیل محل‌های محدود در جاذب، با افزایش غلظت اولیه کروم، راندمان حذف، از 99/99% به 87/61% کاهش ‌یافت. نتایج نشان داد که می‌توان از پوست سبز بادام به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی استفاده نمود.
 

- افتخاریان، م.ع.، (1371) " بازیابی فلزات سنگین از فاضلاب­های صنعتی"، کارشناسی ارشد رشتة مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس؛ ص 61-48.
 
- باریک بین، ب.، موسوی، م.، شهریاری، ط.، خدادادی، م.، تقی زاده، ع. الف.، خسروی، ر.، (1392) "بررسی حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر دانه اسپند از محیط آبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
دوره: 5، شماره: 3، ص557 – 563.
 
- سمرقندی م.ر.، عزیزیان، س.، شیرزادسیبنی، مهدی.، (1388) "حذف کروم شش ظرفیتی از محیط­های آبی با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجی: مطالعه تعادلی و سینتیکی"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،   دوره  16 ، شماره  4 (مسلسل 54) ، ص 67- 61 .
 
- قانعیان، م.ت.، جمشیدی، ب.، امرالهی، م.، دهواری، م.، تقوی، م. (1392) " کاربرد فرآیند جذب زیستی توسط پودر هسته انار در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی"، مجله کومش، دوره 15، شماره 2،  ص206-211.
 
- ناصح، ن.، تقوی، ل.، باریک­بین، ب.، حریفی ع.ر.، (1392) "بررسی کارآیی حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی، با استفاده از جاذب طبیعی پوسته سبز بادام و خاکستر حاصل از آن"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 20، شماره 3، ص 220-232.
 
- ناصح، ن.، باریک­بین، ب.، تقوی، ل.، حریفی ع.ر.، (1392) "پوسته سبز بادام، جاذب زیستی مناسب برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب مصنوعی"، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 
-Alley, ER., (2000) “Water quality control handbook”, Mc Graw Hill Pub.
-Alton, T., (2012) “Removal of Cr (II) from aqueous solutions by modified walnut shells”, Food chemistry, Vol. 132, pp. 693-700.
-APHA, AWWA, WEF, (2005) “Standard Methods for the Examination of water and wastewater”, 20th ed. American Public Health Association, Washington Dc.
-Barnhart, N., (1997) “Chromium and its soils in the proximity of the old tannery waste lagoon”, International Agro physics, Vol. 15, pp. 121-124.
-Bonet, A., Poschenrieder, C. and Barcelo, J., (1991) “Chromium III ion interaction in Fedeficient and Fe-sufficient bean plants. I. Growth and Nutrient content”, Journal of Plant Nutrition, Vol. 14, pp. 403-414.