بررسی ساختار جوامع بنتیک رودخانه جاجرود بر پایه شاخص های زیستی (منطقه خجیر)

Document Type : Research Paper

Authors

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست

Abstract

رودخانه جاجرود رودخانه ای باجریان دایمی آب است که در۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران قراردارد. افزایش صنایع فعال درمنطقه جاجرود و دفع غیراصولی پساب‌های صنعتی و شیمیایی موجب آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی این منطقه شده ‌است.در این مطالعه جامعه بنتوزدر سه ایستگاه مورد بررسی قرارگرفت که مطابق با شاخص‌های هلسینهوف و EPT مناطقی که دورتراز حضورفعالیت های انسانی بودند و فرصت خودپالایی رودخانه نیزدر آن هابیشتر بود دارای آبی با کیفیت نسبتا مناسب بودند، اما منطقه ای که به سازه ها و سکونت انسانی نزدیکتراست، شرایط کیفی آب بسیار ضعیف بود.در این مطالعه جوامع کفزی شناسایی شده با بیشترین فراوانی در هرسه ایستگاه از Ephemeroptera بودندکه بنابرشرایط رودخانه ای خانواده های متفاوتی راشامل می شدند.همچنین با افزایش آلودگی تنوع گونه ای کاهش داشته و فراوانی گونه های مقاوم به کمبود اکسیژن مشاهده شد.با استفاده ازآنالیزخوشه ای تشابه بین ایستگاه های موردمطالعه براساس حضور کفزیان وشاخص های به کاربرده شده نیز به دست آمد که تاییدی برمطالعات آزمایشگاهی بود.

- ابراهیم نژاد، م.، نیکو، ح. (1383) "شناسایی تاک سونومیک و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان"، مجله زیست 247، شناسی ایران، جلد 17 ، شماره 3.
 
- ابراهیم نژاد، م. (1382) "تنوع و فراوانی بی مهرگان بزرگ کفزی و شاخص­های بیولوژیک رودخانه زاینده رود"، مجله زیست شناسی.31- ایران، سال 15 ، جلد3.
 
- احمدی، م. ر.، نفیسی، م. (1380) " شناسایی موجودات شاخص بی مهره آب­های جاری"، انتشارات خبیر.
 
- احمدی،م.، کرمی، م.، کاظمی، ر. ض. (1379) "تعیین زی توده و برآورد تولید در رودخانه­ای آغشت و کردان"،  مجله منابع طبیعی ایران ، شماره 53.
 
- خانی پور، ع. الف. (1370) "بررسی لیمنولوژیک رودخانه پل رود"، پایان نامه کارشناسی شیلات دانشکده منابع طبیعی کرج.
 
- رحیمی بشر، م.ر. (1380) "ارزیابی توان تولید طبیعی بنتوزی رودخانۀ پل رود"، مجلۀ پژوهش و سازندگی، شمارۀ 53.
 
- قانع، الف .، احمدی، م. ر.، اسماعیلی، ع .، میرزاجانی، ع. ر. (1385) "ارزیابی زیستی رودخانه چافرود (استان گیلان ) با استفاده از247 - ساختار جمعیت ماکروبنتوز"، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، شماره اول، بهار 1385.
 
- گرجی پور، ع.، اسدی، م.، حسن پور، ب. (1386) "بررسی لیمنولوژیک رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویر احمد"، مجله پژوهش 105 و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 74، بهار 86.
 
- میرزاجانی، ع.، قانع ساسان سرایی، الف.، خداپرست شریفی، ح. (1387) "ارزیابی کیفی رودخانه­های منتهی به تالاب انزلی بر اساس.31- جوامع کفزیان"، مجله محیط شناسی، شماره 45.
 
- نوان مقصودی، م .، احمدی، م. ر.، کیوان، الف. (1382) "بررسی توان تولید بر اساس تنوع و فراوانی کفزیان در رودخانۀ شمرود.123- سیاهکل"، مجلۀ علمی شیلات ایران، سال دوازدهم، شماره 2، صفحات 138 .282- -20 ولی الهی، ج.، (1382)، لیمنولوژی کاربردی، انتشارات طاق بستان.
- Arimoro, F.O.,  Ikomi,  R.B.,  and  Efemuna,  E.
 
 (2007) “Microinvertebrate Community Patterns and Diversity in Relation to Water Quality Status or River Ase, Niger Delta, Nigeria”, Journal of Fisheries and Aquatic, Science 2(5): 337-344.
 
-Cooper, C.M., and Knight, S.S. (1991) “Water quality cycles in two hill land streams subjected to natural, municipal, and non-point agricultural stresses in the Yazoo Basin of mississippi, USA (1985-1987)”, Verh. Internat, Verein, Limnol. 24: 1654-1663.
 
-Humpesch, U.H, Fesl.c. (2002) “The effect of river bed management on the habitat structure and Macro invertebrates community of a ninth order river, in Austria”, Archir fur Hydrobiology, Large Rivers. 13(1):29-46
 
-Javanshir, A., Shapoori, M., and Jamili, S. (2008) “Diversity of Benthic Invertebrates Fauna and Secondary Production in Southern Caspian Sea Basin, Case Study of Tajan River Estuary”, Journal of Fisheries and Aquatic Science 3(6): 353-365.
 
-Leunda, P.M., Oscoz, J., Miranda, R. and Arino, A.H. (2009) “Longitudinal and seasonal variation of the benthic macroinvertebrate community and biotic indices in an undisturbed Pyrenean river”, Ecological Indicators, pp: 52-63.