مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و توابع فازی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی یزد)

Document Type : Research Paper

Authors

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد

Abstract

یکی از روش‌های دستیابی به توسعه‌ پایدار شهری که در دهه‌های اخیر مطرح گردیده "بومی‌شناسی صنعتی" است. بومی‌شناسی صنعتی در جستجوی دستیابی به توسعه‌پایدار از طریق عدم انجام فعالیت‌هایی است که بوم‌سازگان و زندگی انسان را به مخاطره می‌اندازد. مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی مبتنی بر ویژگی‌های توسعه پایدار یکی از موثرترین اقدامات برای دستیابی به بومی‌شناسی صنعتی و توسعه پایدار شهری است، چرا که شهرک‌های صنعتی مبتنی بر ویژگی‌های توسعه پایدار بخش مهمی از استراتژی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های شهری کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای درحال توسعه به شمار می‌رود. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است تا معیارهای انتخاب مکان با توجه به هدف توسعه‌ی پایدار مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه معیارهایی برای مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی مطرح شود که با هدف توسعه پایدار هماهنگ است. سپس اولویت‌بندی معیارها با استفاده از توابع فازی صورت گرفته است. با استفاده از نتایج به دست آمده در قسمت اول، مکان‌یابی شهرک صنعتی یزد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در مکان‌یابی شهرک صنعتی یزد معیارهای اجتماعی و اقتصادی در اولویت بوده و توجه کمتری به معیارهای زیست‌محیطی شده است.

- آذر، عادلو فرجی،  حجت،  (1386)"  علم مدیریت فازی"، انتشارات کتاب مهربان نشر.
 
 - داود پور و همکاران، (1388) "مکان‌گزینی پارک‌های شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه موردی: منطقه ده شهرداری مشهد" مجله مشهد پژوهشی، شماره 2.
 
- زنجیرچی، سید محمود، (1390) " فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی" انتشارات صانعی، تهران، چاپ اول.
 
- قدسی پور، حسن، (1385) "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)" نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)، چاپ پنجم.
 
- Ferna´ndez, R., (2009) "Descriptive Model and Evaluation System to locate Sustainable Industrial Areas" Journal of Cleaner Production, 17, pp87–100.
- Gibbs, D., & Deutz, P., (2007) "Reflections on implementing industrial ecology through eco-industrial park development" Journal of Cleaner Production 15, 1683-1695.
 -Parka, H.-S., Renea, E. R., Choia, S.-M., & Chiu, A. S. F. (2008) "Strategies for Sustainable Development of Industrial Park in Ulsan,South Korea- From Spontaneous Evolution to Systematic Expansion of Industrial Symbiosis" Journal of Environmental Management, 87, 1–13.
 -Roberts, B. H. (2004) "The application of industrial ecology principles and planning guidelines for the development of eco-industrial parks: an Australian case study" Journal of Cleaner Production 12, 997–1010.
-Ruiz Puente, M. C. e. a. (2007) "The Development of a New Methodology Based on GIS and Fuzzy Logic to Locate Sustainable Industrial Areas" Paper presented at the Geographic Information Science.
- Ruiz, M. c., E.Romero, Perez, M. A., & I.Fernandez. (2011) "Development and Aplication of a Multi- Criteria Spatial Decision Support System Planning Sustainable Industrial area in Northern Spain" Automation in Construction.