بازنگری سیستم مدیریت زیست‌محیطی بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد با تلفیق استاندارد ایزو 14001 و مدل SWOT

Document Type : Research Paper

Authors

1 کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

Abstract

بحران‌های زیست‌محیطی، حرکت به‌سوی توسعه پایدار و جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی از جمله علل مطرح‌شدن سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی می‌باشند. این پژوهش با هدف بازنگری سیستم مدیریت زیست‌محیطی حال حاضر بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد با استفاده از استاندارد ایزو 14001 انجام و با کمک مدل SWOT  استراتژی‌های مناسب ارائه گردید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی- توسعه‌ای است. روند پژوهش با تکمیل چک‌لیست، بازدید و مصاحبه با کارشناسان و مدیران دانشگاه و بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد طی دوره زمانی مهر تا اسفندماه 1392 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و برای تدوین استراتژی‌ها از مدل SWOT استفاده شد. بازنگری سیستم مدیریت زیست‌محیطی نشان داد که جهت ارتقاء این سیستم در بیمارستان‌ها بایستی راهبردهای ST، WT، SO و WO به ترتیب در اولویت مدیران قرار گیرند. راهبردهای مدیریت استراتژیک زیست‌محیطی ST بر بهره‌گیری از کارکنانی با شناخت نسبی بالا از مفاهیم محیط‌زیست، بهره‌گیری از رهیافت پیشگیری از آلودگی‌ها و ارزیابی دوره‌ای و مستمر چگونگی اجرای برنامه‌های محیط‌زیست تأکید دارد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، استفاده حداکثر از نقاط قوت داخلی و کاهش تهدیدهای خارجی راهکار مناسب‌تری در راستای مدیریت بهینه زیست‌محیطی در نیل به کسب اصول استاندارد ایزو 14001 است. این رهیافت همچنین می‌تواند منجر به ارتقای خدمات بهداشتی درمانی در این مراکز گردد.

- بنایی قهفرخی، بهمن، صادقی، مهربان، جزایری، سید‌راشد، ساکی‌نیا، نرگس.، (1391) "بررسی راهکارهای عملی دفع ایمن زباله بیمارستانی با استفاده از روش" SWOT، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سال چهاردهم، شماره 6، ص 60-71.
 
- فراشی، آزیتا، ذکریا پناه گشتی، مهدی، خراسانی، نعمت‌اله.، (1387) "مدل ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی سازمان‌ها در نگهداری استاندارد ISO 14000: 2004 (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران)"، مجله محیط‌شناسی، سال سی و ششم، شماره 54، ص 69-76.
 
- طهموریان، فرزانه.، (1386) "اصول مدیریت محیط‌ زیست"، چاپ اول، انتشارات فدک ایساتیس.
 - محرم نژاد، ناصر، تهرانی، مهناز.، (1387) "بررسی عوامل درونی و بیرونی در مدیریت پسماندهای شهری در کلان‌ شهرهای کشور با استفاده از روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPM"، چهارمین کنفرانس مدیریت مواد زائد، مشهد.  
 
- Barrow, Christopher J (2005) "Environmental Management: Principals and Practice", Routledge, NewYork and London and simultaneously Pub, USA.
- Carvalho, Ana, Filipa Mimoso, Ana, Nober Mendes, Acácio and Matos, Henrique A., (2014) "From a literature review to a framework for environmental process impact assessment index", J Cleaner Production, 64: 36-62.
- Christiansen, T., (2002) "Summary of the SWOT panel's evaluation of the organization and financing of the Danish health care system", J Health Policy, 59(2):173-80.
- Darnall, Nicole, Henriques, Irene and Sadorsky, Perry (2008) "Do environmental management systems improve business performance in an international setting?", Journal of International Management, 14(4): 364-376.
- Gallup, James and Marcotte, Betsy (2004) "An assessment of the design and effectiveness of the Environmental Pollution Prevention Project (EP3)", J Cleaner Production, 12(3): 215-225.
- González, Pilar, Sarkis, Joseph and Adenso‐Díaz, B., (2008) "Environmental management system certification and its influence on corporate practices: Evidence from the automotive industry", International Journal of Operations & Production Management, 28 (11): 1021 – 1041.
- Granly, Bjørg M and Welo, Torgeir (2014) "EMS and sustainability: experiences with ISO 14001 and Eco-Lighthouse in Norwegian metal processing SMEs", J Cleaner Production, 64: 194-204. 
-Jongwutiwes, Nipaporn, Thiengkamol, Nongnapas and Thiengkamol, Tanarat, (2012) "Development of Hospital Environmental Management Model through PAIC Process", Mediterranean J Social Sciences, 3: 303-310.
- Martín-Peña, María Luz, Díaz-Garrido, Eloísa, Sánchez-López and José María (2014) "Analysis of benefits and difficulties associated with firms' Environmental Management Systems: the case of the Spanish automotive industry",
J Cleaner Production, 70: 220-230.
- Mirghafari, Norollah (1392) "The Industrial Pollution", Master course handout.
- Nooteboom, Sibout (2007) " Impact assessment procedures for sustainable development: A complexity theory perspective", Environmental Impact Assessment Review, 27(7): 645-665.