امکان سنجی بهینه سازی کیفیت پساب توسط آبزیان

Authors

Abstract

این پژوهش با بهره‌گیری از خصوصیات فیزیولوژیکی آبزیان مختلفی چون آرتمیا، ماهی قرمز، سیاه ماهی، ماهی فیتوفاگ، ماهی گامبوزیا، نوزاد وزغ، حشرات آبزی و غیره به بهینه‌سازی بیشتر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب فوری و اضطراری قم کمک می‌کند. در مراحل اجرایی طرح بعد از انتخاب آبزیان مناسب و بومی استان، از پساب های تصفیه‌خانه در زمان های مختلف، رقت 0 تا 100% پساب تهیه شده و بعد از گذشت یک دوره زمان ماند 15 روزه در جهت رشد جلبک ،آبزیان مختلف را به‌طور تک تک و گروهی در این رقت‌ها قرار دادیم. در این  تیمار ها رفتار آبزی و تغییرات پارامترهای پساب بررسی و اندازه‌گیری شدند. تغذیه دستی آبزیان کمک مؤثری در بقاء و رشد و ماندگاری آنها در پساب داشت. در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که پارامترهای فیزیکی چون گرما، نور و ...، بر تست‌های مورد نظر ما تأثیر محسوسی دارند. از بین آبزیان مختلف مورد تست، ماهی قرمز بیشترین ماندگاری را در پساب 100% داشته وبعد از آن آرتمیا، ماهی گامبوزیا ، سیاه ماهی، مولی زرد، مولی سیاه، نوزاد وزغ، لارو حشره، قرار دارند.  اثر شفاف‌سازی پساب توسط جلبک ها و آبزیان مختلف در همان هفته اول ماهی ریزی به‌وضوح مشاهده شد. پرورش جلبک در پساب مدت بقای آبزیان مختلف (نسبت به پساب بدون جلبک) را افزایش داد. نتایج نشانگر آن است که پس از ورود آبزیان به پساب دارای جلبک در چند روز اولیه شاخص‌های کدورت، BOD و ,COD سریعاً افت می‌کند. افت BOD و,COD نشانگر استفاده سریع آبزی از مواد باقی مانده از تجزیه بیولوژیک فاضلاب می‌باشد. پس از سه روز، آبزی قسمت اعظم مواد آلی غیر قابل تجزیه در محیط را مصرف کرده به‌طوری‌که، پساب ((زلال)) شده و با چشم قابل رویت است.

1. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج، جهاد کشاورزی ـ تحقیقات، پرورش مجله ماهی در قفس،1370، صفحه 15.
2. جهاد کشاورزی ـ تحقیقات،1375، مجله تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی: آمور، فتیوفاگ، سرگنده، لای ماهی، اردک‌ماهی، سوف اسپله‌، ماهی قرمز، صفحه 56-50.
3. سیمون و شوستر، جلیلیان. جواد،1369، مجله گیاهان تزئینی اکواریومی، جهادکشاورزی ـ تحقیقات، صفحه 223-218.
4. دامغان پور، ارمغان، 1372، (اطلس رنگی) ویژگی‌های زیستی و زیست شناسی ماهیان اکواریومی، جهاد کشاورزی ـ تحقیقات، 30 صفحه.
5. نشریه آموزشی ـ ترویجی، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران، 1372، فصل‌نامه آبزی‌پروری، شماره 2.
6. نشریه آموزشی ـ ترویجی، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران، 1373، فصل‌نامه آبزی‌پروری، شماره 8.
7. مقصودی. بختیار، حق‌پناه. وحید، اسکاش. محمدرضا، 1374پرورش توأم ماهی، صفحه 153-140.
8. مجله علمی شیلات ایران، زمستان1382، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، شماره4، سال12.
 
9. مجله استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی، 1380،کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، شماره انتشار:47.
10. وثوقی. غلامحسین، مستجیر. بهزاد، شهریور 1371، ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 78-71.
11. مجله راهبری تصفیه خانه های فاضلاب (خودآموز کاربردی) شرکت آب و فاضلاب استان قم، 1379، مرکز تحقیقات و بهبود بهره وری صنعت آب و فاضلاب،، جلد1‌.
12‌. اسماعیلی ‌ساری. عباس،1379، باکتری‌ها، جلبک‌ها، قارچ‌ها و بی مهرگان آب شیرین، مؤسسه تحقیقات شیلات تهران.
13. احمدی. محمدرضا، نفیسی. محمود، 1379، شناسایی موجودات شاخص بی مهره آب‌های جاری، انتشارات خیبر. صفحه 93-89 .
14. محقق. محمدرضا، 1379،شناسایی ماهیان بومی رودخانه‌ها و آبگیرهای استان قم، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی قم، 47 صفحه.
15. محقق. محمدرضا،1381-1379، شناسایی مکان‌های طبیعی زیست آرتمیا در دریاچه و حوضچه‌های نمک استان قم، مرکز تحقیقات کشاورزی، 15صفحه.
16. بلچه هیلاری و سوئل اریکا، محمودی. هادی، فروردین 1363، راهنمای شناسایی جلبک‌های آب شیرین، مؤسسه فنی پرورش ماهی، 11 صفحه.
17. طالبی‌حقیقی. داود، ولی پور. علیرضا، سرپناه، علینقی. نظامی. شعبانعلی، بهار1378، اطلس ماهیان ایران، آب های داخلی گیلان رودخانه سفید رود تالاب انزلی، مرکز تحقیقات شیلات گیلان، صفحه 17-13.
18. پیرشتین یا.آ و همکاران، لود میلا. دلیناد، نظری. فضه، 1379، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
19. قاسم‌زاده. فرشته، لیمنولوژی (Limnology)، 1383، اکولوژی آبهای شیرین، 38 صفحه.
20. بدلیانس قلی کندی کاگیک، میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب، مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق، چاپ دوم، 78 صفحه.
 
21- Katrina Whitehead, Stacy Knapp, Nicole Lucas, J.C. Owens, Drew Hardwick CAPYBARAS, 2005. Evidence for the separation of the phylum cyan bacteria into two phyla, 23 pages.
 22-  S.M, Leghari and Abdullah Laghari., T.M. Jahangir and M.Y. Khuhawar. 2005. Pysico-Chemical and Biological Study of Mangho Pir Euthermal Springs Sindh Pakistan Karachi, 70 pages.