گیاه پالایی خاک های آلوده به ضایعات نفتی توسط ارقام چمن برموداگراس

Author

Abstract

لجن‌های به‌وجود آمده از واحد پساب پالایشگاهها از جمله، مهمترین آلاینده‌های محیط زیست می‌باشند. دفن کردن وسوزاندن آنها اثرات خطرناکی برمحیط زیست و سلامت انسان می گذارد . بنابراین، باید از روش‌هایی استفاده کرد که اثرات سمی لجن‌های حاوی مواد هیدروکربنی را کاهش می‌دهند. به همین منظور، استفاده از فن آوری های جدید مانند گیاه پالایی ترکیبات آلی لجن در خاک می‌تواند در کاهش یا حذف هیدروکربن های نفتی در خاک موثر پنداشته شود. در این پژوهش لجن آبگیری شده واحد بازیافت آب پالایشگاه اصفهان ابتدا در هوا خشک شد. سپس، به نسبت های 0 ، 10، 20، 30 و 40 درصد وزنی باخاک مخلوط شد. مخلوط خاک و لجن هرسه روز یک بار به مدت 21 روز به وسیله بیلچه دستی برهم زده شد و آبیاری در حد رطوبت ظرفیت مزرعه انجام شد . ده رقم چمن برموداگراس در آزمایش گیاه پالایی خاک های تهیه شده فوق در شرایط گلخانه استفاده شد. آبیاری به طور مرتب هرسه روز یک بار، در حد ظرفیت مزرعه انجام شد. در پایان، عملکرد گیاهان ودرصد کاهش کل هیدروکربن‌های نفتی ریزوسفر ارقام چمن تعیین شد. نتایج نشان داد با افزایش درصد لجن مخلوط باخاک عملکرد وزن خشک اندام هوایی کاهش یافت. با افزایش درصد لجن از 10 درصد تا 20 درصد، عملکرد وزن خشک ریشه افزایش وپس از آن کاهش یافت. نتیجه گیاه پالایی هیدروکربن های نفتی لجن با ارقام چمن نشان داد که مقدار تجزیه هیدروکربن‌های نفتی در ریزوسفر رقم 3200w18-4 بیشتر از سایر ارقام بود.

1-    سلیمانی امین‌آبادی، م. 1382 . پالایش خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی و فلزات سنگین سرب و نیکل به‌وسیله گیاهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان .ص 67 . 
2 -کوچک‌زاده ، م، ت . ، 1384 . صنعت نفت و محیط‌زیست، انتشارات شرکت پالایش و پخش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
Abedi-koupai,j.and A.m.charkhabi. 2005. Phytoremediation of petroleum contaminated