پراکنش Phrynocephalus persicus در منتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران

Authors

Abstract

Phrynocephalus persicus   یکی از مارمولک های خانواده Agamidae است که در فلات ایران و نیز اراضی نیمه بیابانی قفقاز و آذربایجان پراکندگی دارد و زیستگاه آن را اراضی بازنیمه بیابانی شنی با پوشش گیاهی پراکنده تشکیل می‌دهد . پراکندگی Phrynocephalus persicus در فلات مرکزی ایران محدود به نیمه غربی فلات بوده و با رشته کوه‌های پیرامون فلات محدود می‌شود. بر اساس مطالعه‌ای که در خصوص فون مارمولک‌های استان زنجان طی سال 1385 در کل محدوده استان صورت گرفت ، نمونه‌ای از این گونه در دشت سهرین زنجان به‌دست آمد که نشان دهنده گستردگی پراکنش این گونه در امتداد کشیدگی فلات ایران در میان رشته کوه‌های شمال غربی ایران است که احتمالا منتهی‌الیه شمال غربی پراکنش آن در فلات مرکزی ایران می باشد. گرچه، حضور گونه مذکور در این منطقه جغرافیایی محرز است، لیکن، فراوانی آن و شرایط زیستگاهی گونه وضعیت نگران کننده‌ای دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان .1385. واحدGIS  . لایه‌های اطلاعات جغرافیای استان زنجان
- بلوچ .م.1356. خزندگان ایران ( جغرافیای زیستی سوسماران). انتشارات موسسه جغرافیا
- رستگارپویانی. ن،جوهری. م، پارسا، ح.1385. راهنمای صحرایی خزندگان ایران. جلد اول(سوسماران). انتشارات دانشگاه رازی
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان. 1385. واحد GIS. لایه‌های اطلاعات جغرافیای استان زنجان
      - فیروز .ا. 1378 . حیات وحش ایران ( مهره داران). مرکز نشر دانشگاهی
- کمی.ح .1379. گزارش‌های جدیدی از پراکنش دوزیستان و خزندگان در ایران. مجموعه مقالات
- یزدان پناهی. م. 1379. بررسی تنوع فون مارمولک‌های شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم
- مجنونیان. م، کیابی. ب، دانش. م. 1384 . جغرافیای جانوری ایران (جلد اول). سازمان حفاظت محیط زیست
- Anderson, S.C. 1999. The Lizards of IRAN. Ithaca. Newyork, USA