تعیین نقاط حساس اطراف پالایشگاه نفت شیراز با مدل screen 3

Authors

Abstract

یکی از اساسی ترین معضلات زیست‌محیطی پالایشگاه‌های نفت کشور، آلودگی هواست. این پالایشگاه‌ها  با انتشار انواع آلاینده‌های گازی نظیر  SOX ، PM، COX، HC، NOX، H2S و... سهم قابل توجهی در ایجاد آلودگی هوای شهر و محیط اطراف خود دارند، لذا، ضرورت این تحقیق احساس می‌شود .  در این مطالعه، مهمترین آلاینده‌های هوای (CO -(NOx - SOx  منتشر شده از پالایشگاه نفت شیراز طی 6  ماه نمونه‌برداری مستمر و در شعاع ٢5 کیلومتری پالایشگاه، سنجش شده و میزان آلاینده‌ها در دودکش و پارامترهای هواشناسی در طول این 6  ماه در 15 ایستگاه ثابت) دودکش) اندازه‌گیری شد. سپس، با مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌ها با  نرم افزار screen 3 سهم پالایشگاه در آلودگی شهر و محیط اطراف خود مشخص شد. به طور کلی، بررسی نتایج به دست آمده نشان می‌دهد غلظت متوسط آلاینده‌ها در محدودة مطالعاتی‌ کمتر از حد استاندارد  هوای پاک است.

 [ 1] اصیلیان،ح ، قانعیان، ت، غنی زاده، ق ،1386، آلودگی هوا، منابع، اثرات، روش‌های کنترل، قوانین و مقررات، استانداردها، نشرمیترا، چاپ اول
[2] شیرازی، ه. یدقادر، ا . 1383 ،" مدلسازی و تحلیل پراکنش آلاینده های منتشره از منابع متحرک آلودگی هوا  بر اساس GIS  مطالعه موردی: شهر تهران " ، پروژه کاهش آلودگی هوای شهر تهران
[3] غیاث الدین، م، 1380، "آلودگی هوا"، انتشارات دانشگاه تهران
 [4] وهاب زاده ، ع . ، 1382، "شناخت محیط‌زیست: زمین،سیاره زنده" ،نشر جهاد دانشگاهی مشهد ، چاپ اول
]5 [Benjamin J.Wakefield, 2007 , " Oil Refinery Permits ", Environmental Integrity Project
]6[ EPA U.S.Environment Protection Agency, 2003," office of Air Quality planning and Standards Technical Support Division Research Triangle Park", North Carolina 27711.  
]7[  Jan-Michael Y. Carrillo and Dr. Genandrialine L. Peralta ,2007 " Use of Isc3 Air dispersion model  to determine SOX and NOX emissions from a petrolum refinery plant" , Environmental Engineering Graduate Program Department of Chemical Engineering, University of the Philippines, DilimanQuezon City, Philippines 1101.
]8[  Lee W., 2006, "Dispersion of  particulative Matter from palm oil Refinery mill" , master of science putkaMalaysia.
]9[  Ranjeet Sokhi, Douglas R Middleton , 2001, " Modelling the contributions of major UK industrial sources to regional air quality with Models 3 " , Centre for Atmospheric and Instrumentation Research (CAIR).
]10Zannetti P., 1993, "Numerical Simulation, modeling of air pollution : an overview, in Air pollution" (P.Zannetti etal., eds), Computational Mechanics Publication, Southampton.
11http://fa.wikipedia.org,2009