تحلیل و بررسی شاخص‌های عملکرد زیست‌ محیطی کشورها

Authors

Abstract

توسعه زیست محیطی کشورها از شاخص‌های مهم توسعه کشورها در قرن 21 می باشد. دو هدف اصلی این شاخص کاهش فشارهای زیست محیطی بر سلامت انسان  و ارتقای وضعیت زیست   بوم ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی است. نگاهی به شاخص عملکرد زیست محیطی کشورها نشان می دهد که کشورهای ابرقدرت مانند کشورهای در حال توسعه از نظر عملکرد زیست محیطی جایگاه خوبی ندارند و در عوض کشورهای توسعه یافته و ثروتمند کوچک بهترین جایگاه را دارند. در این بین کشورهایی مثل آمریکا با رتبه 61 و چین با رتبه 121 از بزرگترین آسیب زنندگان محیط زیست محسوب می شوند در حالی که کشورهایی مثل ایسلند با رتبه 1 بهترین عملکرد را دارند. جایگاه ایران در گزارشهای شاخص عملکرد زیست محیطی در بین 163 کشور جهان نشان می دهد که رتبه ایران در سال 2006 حدود 53 بوده، در سال 2008 با 14 پله نزول به رتبه 68 و در سال 2010 به رتبه 78 رسید. علت اصلی نزول رتیه ایران افزایش تعداد کشورها، تغییر در شاخص‌ها، تغییر در نحوه محاسبه شاخص‌ها، عدم  ارایه گزارش و عملکرد واقعی در این سال ها بوده است. این در حالی است که رتبه واقعی ایران از کشورهائی مانندآمریکا بهتر است. فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک بهترین گواه بر عدم توجه کشورهای ابرقدرت به مسائل زیست محیطی می باشد.

- گزارش ارزیابی وضعیت عملکرد زیست محیطی ایران(EPI) ، 1388، مرکز آمار ایران، انتشارات دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست.
 
  http://epi.yale.edu(Environmental Performance Index 2006, 2008 & 2010, Yale center for environmental law & policy).