مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری‌ها در نگهداری استاندارد ISO14001:2004 ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 17 تهران)

Authors

Abstract

استاندارد ISO14001 به عنوان یک عنصر موثر و فعال در سیستم مدیریت شهری، عملکرد محیط زیستی شهرداری‌ها را بهبود بخشیده، نظام مدیریت محیط زیستی را منسجم و استاندارد می‌کند. با وجود فواید بسیاری که استقرار این نظام در شهرداری‌ها دارد نگهداری آن نیزاز ارکان اساسی است که عملکرد محیط زیستی شهرداری به آن وابسته است. در این مطالعه به منظور طراحی مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری‌ها برای نگهداری این استاندارد از ارزیابی چند معیاره استفاده شد که در گام نخست موانع و مشکلات مربوط به نگهداری این استاندارد در شهرداری ها شناسایی  و بر اساس تجزیه و تحلیل این داده ها در نرم افزار Nvivo8بر پایه مراحل چرخه دمینگ از بین این موانع، 13معیار ارزیابی استخراج شد سپس، با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) Analytical Hierarchy Process  معیارهای حاصل وزن دهی شدند و در گام بعدی برای ساخت مدل از روش ترکیب خطی وزنی(WLC) Weighted Linear Combination استفاده شد، که اولویت اول در این مدل به معیار وجود تیم اجرایی کارآمد و متخصص تعلق گرفت. مدل حاصل شده در شهرداری منطقه 17 تهران که آذر ماه 1387 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO14001 شده بود اجرا شد و نتایج نشان داد که عملکرد این شهرداری در نگهداری این نظام مدیریتی ضعیف بوده است. در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی شهرداری‌ها، نگهداری این استاندارد در شهرداری‌ها تجدید نظر شود

1. سلیمانی انگیلی، ط. 1384. ارزیابی عملکرد محیط زیستی بر اساس استاندارد ایزو 14001 ( مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
2. قدسی پور، ح. 1385. مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی چند هدفه (روش‌های وزن دهی بعد از حل). دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران).
3. قدسی پور، ح. 1379. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). تهران، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
4. Babakri, K. A., and  Bennet, R. A. 2003. Critical factors for implementing ISO 14001 standard inUnited Statesindustrial companies. Journal of Cleaner Production. 11: 749–752.
5. Balzarova, M. A. 2006. How organisational culture impacts on the implementation of ISO 14001:1996 – aUKmultiple-case view. Journal of Manufacturing Technology Management. 17: 89–103.
6. Cascio, J. 1998. The ISO 14000 handbook, The American Society for Quality.
7. Cockrean, B. 2000. Success and failures: national guidance on ISO 14001 forNew Zealandlocal authorities. In: R. Hillary, Editor, ISO 14001 – case studies and practical experiences. 39–49.
8. Corbett, C. J.,  and Kirsch, D.A. 2001. International diffusion of ISO 14000 certification. Production and Operations Management. 10: 327–338.
9. Delmas, M. A. 2002. The diffusion of environmental management standards in Europe and theUnited States: an institutional perspective. Policy Sciences. 35: 91–119.
10. Hillary, R. 1999. Evaluation of study reports on on the barriers, opportunities and drivers  for small and medium sized enterprises - the adoption of environmental management
systems. Report for DTI Envirodoctorate 5th October,London: NEMA.
11. Lawrence, L. 2002. Identifying and assessing environmental impacts: Investigating ISO 14001 approaches 14. The TQM Magazine. 43–51.
 
12. Morrow, D.,  and Rondinelli, D. 2002.  Adopting corporate environmental management systems: motivations and results of ISO 14001 and EMAS certification. European Management Journal. 20 :159–171.
13. Pedersen, C., and Nielsen, B. B. 2000. Maintaining the momentum:EMSafter the certifier has left. In: R. Hillary, Editor, ISO 14001 – case studies and practical experiences. 31–38.
 
14. Poksinska, B. 2003. Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 9000. The International Journal of Quality & Reliability Management. 20 : 585p.
15. Potoski, M.,  and Prakash, A. 2004.  Regulatory convergence in nongovernmental regimes? Cross-national adoption of ISO 14001 certifications. The Journal of Politics. 66 : 885–905.