ارایه نتایج نظرسنجی از دانش آموزان و اولیای مدارس استان تهران در مورد آلودگی صوتی دزدگیر خودروها

Authors

Abstract

در این پژوهش سعی شده دزدگیر خودروها به عنوان یکی از منابع آلودگی صوتی در اغلب مناطق شهری بررسی شود. اهداف اصلی این پژوهش شامل: تعیین عملکرد واقعی دزدگیرها در کاهش سرقت و آلودگی صوتی تحمیل شده بر مناطق حساس صوتی و افراد از جمله دانش آموزان و خانواده های آنان می باشد. به منظور دست‌یابی به اهداف یاد شده پرسشنامه‌ای در 9 بند تنظیم و در7 منطقه شهرهای: تهران، اسلام شهر و کرج به طور تصادفی توزیع شد که 667 نسخه از آنها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS جمع‌بندی و تحلیل شد. بر اساس پاسخ های دریافت شده: 90 درصد پاسخ دهندگان هرگز در مقابل صدای دزگیر خودرو واکنش نشان نداده و احتمالی به سرقت نداده‌اند، لذا، با پلیس تماسی نگرفته‌اند. در حالی که66 درصد آنان بیش از سه بار در روز این صدا را می‌شنوند. 65 درصد (دوسوم) آنان دزدگیر را در کاهش سرقت مؤثر نمی‌دانند، 76 درصد افراد صدای دزدگیر خودروها را مختل کننده خواب و 84 درصد آن را مزاحم کار و استراحت خود دانسته‌اند. همچنین، این افراد میزان آزردگی خود را از صدای دزدگیر در مقیاس 1 تا 10 برابر 2/6 بیان کرده‌اند که بیش از میزان متوسط است. در 13 درصد موارد بدترین و آزاردهنده‌ترین صدای شنیده شده صدای دزدگیر خودروها و 52 درصد به نوعی مربوط به صدای ترافیک بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از این می‌باشد که صدای دزدگیر خودروها یکی از معضلات زیست محیطی است که نیازمند بررسی بیشتری در بسیاری از مناطق شهری است و باید در آینده از زوایای گوناگون از جمله: میزان واقعی تأثیر دزدگیر خودرو در کاهش سرقت، میزان آلودگی صوتی‌، روش‌های جایگزین موجود و قابل معرفی در کشور و شیوه های مقابله با آلودگی صوتی دزدگیرها و عدم مسئولیت‌پذیری صاحبان خودرو ارزیابی شود.

1- Anonymous. 2006. Car Alarms. http://www.noiseoff.org/caralarms.shtml. Accessed February 26, 2008.
2- Anonymous. 2006. Car Alarms: Alarmingly Useless. http://www.nonoise.org/caralarm.htm  Accessed February 24, 2008.
3- Australian Department of Environment and Conservation (NSW). 2004. Managing Noise from Intruder Alarms.    http://www.holroyd.nsw.gov.au/html/eps/health/environment/intruderalarm.pdf. Accessed February 24, 2008.
4- Friedman, A. 2003. The Case against Car Alarms. http://www.noisefree.org/caralarms/ banmenace. html. Accessed February 24, 2008.
5- Friedman, A., A. Naparstek, and M. Taussig-Rubbo. 2003. Alarmingly Useless The Case for Banning Car Alarms in New York City. http://www.transalt.org/files/newsroom/reports/caralarms. Accessed February 24, 2008.
6- Transportation Alternatives. 2003. Ban Car Alarms in NYC Now!. http://www.transalt.org/ files/newsroom/magazine/031Winter/04-5caralarms.html.  Accessed February 24, 2008.
7- Transportation Alternatives. 2003. Car Alarm Study. http://www.transalt.org/files/newsroom/ streetbeat/askta/030228survey. html Accessed February 24, 2008.
8- Tri-State Transportation Campaign. 2003. Mobilizing the Region. http://www.westchestergov.com/ transportation/bus_rapid_transit_assessment_study/mobilizing_the_region.pdf. Accessed February 24, 2008.
9- Hair JF, Black B, Babin B, Anderson RE, Tatham RL, "Multivariable data analysis" 6th edition, Prentice Hall pub, 2006.