مطالعه تنوع گیاهی پارک ملی کیاسر استان مازندران

Author

Abstract

پارک ملی کیاسر منطقه ای کوهستانی با مساحتی حدود 9027 هکتار در حدود جغرافیایی َ8 °36 الی َ10 در بخش غربی و َ13 در بخش شرقیِ عرض شمالی و َ43-َ 28  °53 طول شرقی، در 85 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری است. این پژوهش به منظور شناسایی تنوع گیاهان آوندی پارک ملی انجام شد. 450 نمونه گیاهی طی 6 سفر در فصول مختلف سالهای 1383 و 1384 از منطقه جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر فلوریستیک شناسایی شد. در مجموع 259 گونه متعلق به 211 جنس از 65 تیره شناسایی شد که در پنج شاخه اکوئیستوفیتا، پلی پودیوفیتا، کونیفروفیتا ، گنتوفیتا و ماگنولیوفیتا جای می گیرند. تیره Asteraceae با داشتن 25 جنس و 30 گونه از بزرگترین تیره های پارک محسوب می شود. موقعیت گونه ها از نظر تهدید، گونه Astragalus vereskensis از گیاهان آسیب پذیر محسوب می شود، 23 گونه از گروه با ریسک کمتر و بقیه گونه ها از گروه فراوان می‌باشند. از نظر شکل زیستی 45٪ از گونه ها همی کریپتوفیت، 22 ٪ ژئوفیت، 18٪ فانروفیت، 5/12٪ تروفیت و 5/2٪ کامفیت بودند. بر اساس توزیع جغرافیای گیاهی؛ ‍37٪ از گونه ها عنصر رویشی ناحیه اروپا ـ سیبری، 30٪ از گونه ها چند ناحیه ای (در بیش از دو ناحیه مختلف به خصوص اروپا ـ سیبری، ایران ـ تورانی و مدیترانه ای پراکنش دارند)، 26٪ ایران ـ تورانی، 3٪ مدیترانه ای و 4 ٪ جهان وطنی می باشند. در مجموع 18 گونه از فلور پارک انحصاری ایران می باشند. پارک ملی کیاسر در مقایسه با تنوع گیاهی پارک ملی گلستان و پناهگاه حیات وحش دودانگه تنوع گونه ای کمتری دارد.

1- آخانی، حسین. 1383. فلور مصور پارک ملی گلستان، جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.
2- اسدی، مصطفی (ویراستار). 1380-1367. فلور ایران، جلدهای 38-1. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.
  3- رمک معصومی، علی اصغر. 1374-1365. گون‌های ایران، جلدهای 3-1. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.
4- زهزاد، بهرام و همکاران. 1377. شناخت محیط زیست طبیعی مازندران؛ گونه‌های گیاهی و جانوری نادر قسمت اول ((بازدانگان)). سازمان حفاظت محیط زیست.
5- شاهسواری، عباس،.1376.  ثعلب‌های ایران. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ‌شماره انتشار 126.
6- عصری، یونس. 1387. اکولوژی پوشش‌های گیاهی. انتشارات دانشگاه پیام نور.
7- قهرمان، احمد. 1382-1357. فلور رنگی ایران، جلدهای 20-1. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.
8- قهرمان، احمد. 1369. کورموفیت‌های ایران (سیستماتیک گیاهی). جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی.
9- قهرمان، احمد و فریده عطار. 1377. تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ایران. انتشارات دانشگاه تهران.
10- قهرمانی نژاد، فرخ. 1378. فلور گیلان، جلد اول، نهانزادان آوندی. انتشارات دانشگاه گیلان.
11- قلی پور،‌ عباس. 1378. بررسی فلورستیک و پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی.
12- مبین، صادق. 1374-1352.   رستنی های ایران، جلدهای 4-1. انتشارات دانشگاه تهران.
13- متین، فریده. 1376.لاله های ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
14- مجنونیان، هنریک. 1376. بررسی طبقه بندی نوین آی. یو.سی.ان. از پارکها و مناطق حفاظت شده. مجله محیط‌شناسی، شماره 18: 92-75.
15- مجنونیان، هنریک. 1379. مناطق حفاظت شده ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
16- مظفریان، ولی ا 000. 1373. رده بندی گیاهی، جلدهای 2-1  نشر دانش امروز.
17- وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل آمار و اطلاعات. 1376. اطلس کاربری و پوشش اراضی استان مازندران با استفاده از اطلاعات ماهواره ای.
18- وندلبو، پ، مصطفی اسدی. 1353. سرخس های ایران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 1.19- یوسفی, مهدی. 1386. فلور ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور.
20-Assadi, M. 1987. Plants of Arasbaran protected area, NW. Iran (part 1).Iran. Jour. Bot. 3(2):120-175.Tehran.
21-Assadi, M. 1988. Plants of Arasbaran protected area, NW. Iran (part2).Iran. Jour. Bot. 4(1):1-59.Tehran.
22-Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plant. Columbian University press,New York.
23-Davis, P. H. 1965-88. Flora ofTurkey, Vol.1 .EdinburghUniversitypress.
24-Frey, W. & Probst. 1986. A synopsis of the vegetation of Iran, in Kurschner, A., contribution to the vegetation, p.p. 1-43, Wiesbaden Dr, Luidg, Rechert Verlag.
25-Croft, Jim (jrk@an.bg.gv.au). 1999. Ferns and Man inNew Guinea, http://www. anbg.gov.au/projects/ferns-man-ng.html.
26-Jallili, A. & Jamzad, Z. 1999. Red data book ofIran. Research Institute ofForestand Rangelands, No. 215.
27-Komarov, V. L. (ed.). 1968-1980. Flora of USSR. Vols. 1-24. Translated
from Russian, Israelprogram for scientific, Translation, Jeursalem.
28-Rechinger, K.H.(ed.). 1963-2001. Flora Iranica,vols. 1-175. Academische Drucku. Verlagasantalt, Graz Austria.
29-Zohary, M., Heyen, C. C. and D. Heller. 1980-1994. Conspectus Florae Orientalis. Fasicls. 1-9. The Israel Academy of Science and Humanities