اندازه گیری بقایای آلودگی های نفتی "هیدرو کربنهای آروماتیک چند حلقه ای" درآب های3 تالاب بین المللی (آلاگل،آلماگل و آجی گل) در شمال ایران

Authors

Abstract

هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) گروهی از ترکیبات آلی هستند که دارای دو یا تعداد بیشتری حلقه آروماتیک، مرکب از اتم های کربن و هیدروژن می باشند. آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA)، 16 ترکیب  PAHsرا به عنوان سرطان‌زاهای احتمالی برای انسان ‌. به طور عمده، این ترکیبات از جمله عوامل سرطان زا، موتاژن‌زا وآلاینده محیط زیست هستند که بر اثر احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی به وجود می‌آیند. در این میان ترکیب بنزو (a) پایرن خاصیت سرطان زایی بسیار بالایی دارد. به منظور بررسی واندازه گیری آلودگی‌های PAHs در آب‌های سطحی استان‌های شمالی ایران و به دلیل اهمیت اکولو‍ژیکی،3 تالاب بین المللی ارزیابی شد. در این تحقیق 16 ترکیب PAHs ، پس از نمونه‌برداری از آب تالاب‌ها (به صورت ماهانه) در فصل تابستان به آزمایشگاه منتقل و پس ازآماده سازی نمونه‌ها دستگاهGC مدل1000 DANY کمیت و کیفیت این ترکیبات شناسایی کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت‌های کل PAHs در این تالاب‌ها در تابستان µg/L112/0 می‌باشد و بیشترین غلظتPAHs  در این تالاب‌ها در تابستان (در تیر ماه) مربوط به ترکیب نفتالن می‌باشد، که یکی از دلایل آن ممکن است افزایش مصرف سوخت های فسیلی در منطقه باشد. همچنین، نتایج کسب شده بیانگر این مسئله است که میانگین PAHs کل مشاهده شده در این تالاب‌ها در  مقایسه با استاندارد جهانی، از حد مجاز  تعیین شده در آب‌های شیرین برای حفظ سلامت انسان پایین‌تر است.

1 – اسماعیلی ساری،ع, آلاینده ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست، نشر نقش مهر، تهران ،1381.
2-  پرداختی، ع.اسماعیلی ساری، ع واسلامی،ا، بررسی کمی و کیفی "هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای" در هوای تهران در تابستان 1381، مجله محیط شناسی، شماره33، بهار 1383، صفحه 16-20.
 3 - دبیری،م. 1379. آلودگی محیط زیست، هوا- آب- خاک- صوت. تهران. نشر اتحاد. 339ص.
4-  راهنمای تالاب‌های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر- سازمان حفاظت محیط زیست.
5. -طراوتی، حمید 1372، ” وضعیت جهان“، لستر براون، نشر آروین، ص: 51-25 ، 111-81 .
6 -مخدوم، مجید ، 1374، ” زیستن در محیط زیست“، انتشارات دانشگاه تهران، ص: 309 – 306 .
7-  ناصری، سیمین، قانعیان، محمد تقی، 1381، ”مدیریت کیفیت آب در دیاچه ها و رودخانه ها“، مؤ سسه علمی و فرهنگی نص، ص: 80-12.
8- Zhu, L; Chen, B; Wang, J and Shen, H. (2004). Pollution survey of polycyclic aromatic
hydrocarbons in surface water of Hangzhou, China. Chemosphere 56: 1085–1095
9- Angels Olivella,M. 2005. Polycyclic aromatic hydrocarbons in rainwater and surface waters of Lake Maggiore, a subalpine lake in Northern Italy. Chemosphere 2005
10- Ogunfowokan, A.O., Asubiojo, O. 2003.Isolation and Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface runoff and sediments. Chemosphere 38: 246-259
11- US EPA 1999. Water quality guidelines for the protection of fresh water aquatic life. http://www.gov.ab.ca/env/protenf/publications/SurfWtrQual-Nov99.
12- US EPA 2006. Ground water & drinking water, national primary drinking water regulations. http://www.epa.gov/safewater/contaminants/dw_contamfs/benzopyr.html