بررسی اجمالی پلانکتون های آب شیرین (مطالعه موردی نهر کوت)

Author

Abstract

پلانکتون به شکلی انفعالی و دستخوش عوامل خارجی ،شناور است.حتی جریانات نسبتاً کم نیز آنها را به اطراف می رانند.رایج ترین زوپلانکتون هایی که یافت می گردند آرتروپودها(سخت پوستان کوچک و حشرات)، تخم ها و شکل های لاروی جانوران آبی از قبیل نرم تنان ، ماهیان و پروتوزوآها می باشند.لارو بی مهرگان و کوپه پودها(سخت پوستان) در آبهای شیرین رایج ترند. هدف از این تحقیق شناسایی پلانکتون های نهر کوت( پلانکتون آب شیرین) می باشد.اینکه چه گونه هایی از فیتوپلانکتون ها و زوپلانکتون ها در آب نهر وجود دارند مد نظر بوده و در نهایت به مقایسه و نتیجه گیری توجه شده است. نهر کوت در 8 کیلومتری شهر حمیدیه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی مشابه حمیدیه می باشد. حمیدیه در 31 درجه و 29 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 26 دقیقه طول شرقی ، در ارتفاع 53 متری از دریاهای آزاد و به فاصله 25 کیلومتری اهواز  قرار گرفته است. پس از نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون و فیکس کردن نمونه ها ، در آزمایشگاه با استفاده از میکروسکوپ و استریوسکوپ نمونه های هر ایستگاه به صورت مجزا بررسی شدند. نمونه های مشاهده شده شامل تعدادی زوپلانکتون و فیتوپلانکتون بودند که نهایتاً با استفاده از کتب مختلف، جنس و گونه آنها شناسایی شد . تعداد زوپلانکتون های مشاهده شده بیشتر از فیتوپلانکتونها بود.  زوپلانکتون ها عمدتاً لارو ماهی گامبوزیا ، لارو میگو ،لارو حشرات آبزی از راسته زودمیران یا یک روزه ها (Ephemeroptera) شامل Procloeon pseudorufulum, Centroptilum luteolum ,Leptophlebia vespertina  و همچنین از راسته قاب بالان (Coleopteran) شامل گونه های Haliptus fulvus و  Hydroponussp. و حشرات آبزی دیگر همانند Paraleptophlebia submarginaia  فیتوپلانکتون های غالب Ulothrix ,Botryoccus ,Pleurosigma Clostoriopsis longissma, Chlorococcum humicda, Synedra , Coelastrum microporum بودند.

1- بلچر،هیلاری و سوئل، اریکا- راهنمای شناسایی جلبک های آب شیرین-ترجمه: دکتر هادی محمدی –انتشارات موسسه فنی پرورش ماهی – چاپ اول،فروردین 1363.
2- جعفری،نازنین- پایان نامه کارشناسی محیط زیست ،بررسی فیتوپلانکتونهای رودخانه کارون- 1378.
3- حبیبی،طلعت- جانورشناسی عمومی-جلد اول- موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – چاپ هفتم ، زمستان 1376.
4- سواری، احمد – بررسی پلانکتون های منطقه بوشهر – کنگان (خلیج فارس) – 1369.
5- کویگلی، مایکل – کلیدشناسایی بی مهرگان نهرها و رودخانه ها – ترجمه : دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی و مهندس غلامرضا نادری – نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان-چاپ او ، 1379.
6- مجنونیان، هنریک- حفاظت رودخانه ها – انتشارات دایره سبز – 1378.
7- ویسی، نسرین- پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست- بررسی ساختار اجتماعات فیتوپلانکتونها در دریاچه سد دز با تاکید بر فاکتورهای زیست محیطی- 1378-1377.
8- A Guide to Freshwater Invertebrate Animals- T.TMACAN.
9- Freshwater Biology- W.TEDMONDSON- second edition- Copyright-1995- by John Wiley & Sons ,Inc. ,Printed in U.S.A.
10- Marine Fauna and Flora of Bermuda- Edited by: Wolfgang Sterrer- A Wiely –    Inter science Publication.
11- The Freshwater and Freshwater Plankton – By : Charles. C. Davis. Copyright by: Michigan State University Press, 1955.