بررسی مقدار پسماند دفنی، کمپوست تولیدی، هزینه تولید کمپوست و مشخصه های کیفی کمپوست در کارخانه های کمپوست خمین و تهران

Authors

Abstract

امروزه دفع نامناسب و غیراصولی مواد زائد جامد یکی از دلایل مهم آلودگی محیط زیست میباشد و مقوله بازیافت و کمپوست میتواند جهت مدیریت بهتر مواد زائد جامد و کاهش مشکلات زیست محیطی آن به کار برده شوند.این مطالعه در مدت 9 ماه در کارخانه کمپوست خمین و تهران انجام شده است و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزین زباله ورودی و کمپوست تولیدی و همچنین با نمونه برداری از کمپوست و بررسی هزینههای کمپوست جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که15.84درصد از زباله به کمپوست تبدیل میشود و 65.5 درصد کاهش در میزان پسماند دفنی رخداده و هزینه تولید هر کیلوگرم کمپوست حدود 926 ریال خواهد بود(کود کمپوست در حال حاضر بفروش نمیرود) این در حالیست که هزینه تولید کمپوست در کارخانه کمپوست تهران حدود 620 ریال خواهد بود. همچنین نتایج این بررسی نشان میدهد که کیفیت کمپوست در محدوده استانداردها قرار دارد و با ایجاد تدابیری همچون تفکیک از مبدأ میتوان مقدار تولید کمپوست و کیفیت کمپوست را ارتقا بخشید.

 
Omrani GH.A" principles and basic of sustainable strategy inIranwaste management. Waste management journal.number8.2007
Mith Renkow and A.Robert rubin,"municipal SoLiD waste composting "Does it make Economic",North Carolinastate university, north carolina.1996
salehi s. . " technical and economical study of  khimein compost in compared withTehrancompost factory " ; MSe thesis in environment health engineering .iran university of medical scince.2008
composting council of Canada; "setting the standard ", a summary  of compost standard in Canada. www.compost.org/standard.2000
tchobano g . " hand book of solid waste management , second edition , MC grew – hill , international .2002
William F. Brinton. compost quality standard guideline ", final report wood end research laboratory, prepaid forNew Yorkstate, association of recyclers.2002
Germgross, C.A , MC farland and M.L and  thomposon W.H, "Compost sampeling Guidline Dairy compost utilization", prepared in cooperation with the texas Commission on Environmental Quality Andu.s.Environmental protection AGency.
8- Dominic   Hogg., Review   of  compost   standard   in the united state, warp  publishe.2002
9- Dominic   Hogg, ,Review   of  compost   standard  in theGermany, warp  published.2002
10-TMECC ,test  method  for  examination    of   composts   and composting . final release  , united  state      composting council,series.g,800pp,university  of Kassel  .2000
     11- Ral,Environment  lable ,Blue  angel product  recquirement, soil  ameliorants, adja – nants, made   from    compost , Ral Deatsches  in statute   fur   Gutesi herang   and  kennze  ichnany.1998
12-REZAEI M."comparasion of environmental pollution in landfill and compost"..MSe thesis in environmental engineering.tehran azad university.2007
13-the kindred association, , "Apractical Recycling hand book" published by Thomas TelForD services LTD.1994
 
14-Sadraee M.H. : " Environmental  view of Khomein city  " : office of Khomein environment protection 2005
15-institute of standards and industrial research for iran." Compost-physical and chemical specification".isiri.10716.1st.edition
1- عمرانی، قاسمعلی- اصول توسعه پایدار در مدیریت پسماندهای ایران- فصلنامه پسماند- شماره8- 1386
2- صالحی، سعید"بررسی فنی و اقتصادی کارخانه کمپوست خمین و مقایسه ان با کارخانه کمپوست تهران" پایانامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی ایران- 1387
3- صدرائی، محمد حسین- سیمای محیط زیست خمین- اداره حفاظت محیط زیست خمین- 1384