بررسی پراکنش گونه های جوندگان در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزگان

Authors

Abstract

این مطالعه به منظور بررسی وضعیت پراکنش گونه​های جوندگان اندوختگاه زیست سپهر گنو در استان هرمزگان انجام گردید. 30 مکان تله گذاری به طور سیستماتیک- تصادفی در وضعیت​های متنوع زیستگاهی در سطح منطقه انتخاب شد. در این مکان​ها از ترانسکت​های 600 متری جهت تعیین موقعیت تله​گذاری​ها استفاده گردید. در هر ترانسکت30 ایستگاه تله​گذاری به فواصل20 متر از یکدیگر در نظر گرفته شد. با استفاده از تله​های زنده​گیر تعداد 197 نمونه جونده صید شد. در مجموع 9 گونه جونده از 8 جنس شامل: موش خاردار (Acomys cahirinus)، موش سیاه (Rattus rattus)، موش خانگی (Mus musculus)، جرد ایرانی (Meriones persicus)، جرد لیبی (Meriones libycus)، جربیل بلوچی (Gerbillus nanus)، جربیل هندی (Tatera indica) و هامستر دم دراز (Calomyscus bailwardi) و تشی (Hystrix indica) در زیستگاه​های مختلف منطقه شناسایی شد. بیشترین فراوانی (8/23 درصد) مربوط به A. cahirinus و کمترین فراوانی (2/1 درصد) به M. musculus مربوط بود. گونه  C. bailwardiبه عنوان شاخص زیستگاه​های مرتفع و کوهستانی منطقه (ایرانو- تورانی) و گونه A. cahirinus به عنوان شاخص زیستگاه​های خلیج- عمانی منطقه معرفی گردید.

1- اعتماد، ا. 1357. پستانداران ایران. جلد 1: جوندگان و کلید تشخیص آنها. انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، 288صفحه.
2- خواجه، ا. 1381. فون جوندگان حوزه سیستان، پایان نامه کارشناسی ارشد بیوسیتماتیک جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد.
3- زهزاد، ب. و ه. مجنونیان. 1376. منطقه حفاظت شده گنو. اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 70صفحه.
4- ضیائی، ه. 1387. راهنمای صحرایی پستانداران ایران. کانون آشنایی با حیات وحش، 419صفحه.
5- ضیائی، ه. 1378. گزارش مقدماتی مطالعات شناسائی پستانداران کوچک و خزندگان در استان های جنوب شرقی کشور. بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی.
6- مومن زاده، م.، ج. درویش، ف. توتونیان، و م. سرمد.1380. بررسی تعیین سن و ارتباط آن با صفات جمجمه​ای جرد ایرانی و جرد لیبی استان خراسان. مقالات دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران 12 تا 14 شهریور، دانشگاه شیراز، صفحات 291 تا 302.
7- درویش، ج. 1380. جغرافیای جانوری پستانداران (ترجمه). انتشارات رواق مهر، 239صفحه.
8- نجفی شبانکاره، ک.، ع. جلیلی، ن. خراسانی، ز. جم زاد، و ی. عصری. 1384. فلور و شکل​های زیستی و کوروتیپ​های گیاهان منطقه حفاظت شده گنو، مجله پژوهش و سازندگی. شماره 69. صفحه 50-62.
9- Abu Baker, M.A. and Z. Amr. 2003. A morphometric and taxonomic revision of the genus Gerbillus (Mammalia, Rodentia, Gerbillidae) in Jordan with notes on its current distribution. Zoologische Abhandlungen 50: 163-175.
10- Brohi, M.A. and Sh. Fakhri. 2006. Survey of Small Mammals ofHingolNational ParkBalochistan, Records Zoological Survey ofPakistan17: 7 – 10.
11- Corbet, G.B. 1978. The mammals of  the Palearctic region: a taxonomic review.BritishMuseumNational History London/Cornell University Press 314 pp.
12- Cunningham, D.M. and P.J. Moors. 1987. A guide to the identification and collection of Newzealand rodents. Occasinal Publication No. 4. N. Z. Wildlife Service. 2nd Edition. Dept. of Internal Affairs,Wellington 18 pp.
13- Deblase, A.F. and R.E. Martin. 1975. A manual of mammalogy. Wm. C. Brown Company Publishers 329 pp.
14- Degen, A.A., I. S. Khokhlova, M. Kam, and I.Snider. 2004. Water budget during reproduction in female common Spiny mice (Acomys cahirinus). Journal of Mammalogy 85 (6): 1106-1110.
15- Harrison, D.L. and P.J.J. Bates. 1991. The Mammals of Arabia. 2nd Edition.HarrisonZoolologyMuseum  publication 354 pp.