ارزشیابی فصلی بقایای آلاینده‌های آلی پایدار در آبهای تالاب بینالمللی انزلی، ایران

Authors

Abstract

آلاینده‌های آلی پایدار مانند آفت‌کش‌های آلی کلره و بی‌فنیل‌های پلی کلرینه یکسری مواد هستند که در همه اجزای محیط زیست یافت می‌شوند. بطور کلی این ترکیبات به وسیله فعالیت‌های انسانی، از راه‌های متفاوتی تولید می‌شوند. این مواد بخاطر ویژگیهای جهش‌زایی، سرطان‌زایی و سمیت بالایی که دارند برای محیط زیست و موجودات زنده خطرناک هستند. در این مطالعه غلظت 7 ایزومرPCBs ،DDTs، HCHs، HCB، هپتاکلر، آلدرین، دیلدرین و آندوسولفان در آب تالاب بین​المللی انزلی در استان گیلان در دو فصل (زمستان و بهار) بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز رباینده الکترون انجام شد. در میان ترکیبات  بی‌فنیل‌های پلی‌کلره، ایزومرهای 28 و 138 به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان را داشتند. همچنین ایزومر β-HCH در میان HCHs ، هپتاکلر اپوکسید در میان ترکیبات سیکلودین‌ها و p,p/-DDE  در میان DDTs، آفت‌کش‌های آلی کلره‌ی غالب موجود در نمونه‌های آب بودند. در تمام نمونه‌ها متوسط غلظت آفت‌کش‌های آلی کلره بیشتر از بی‌فنیل‌های پلی کلره بود، که ‌این نشان از غالب بودن فعالیت‌های کشاورزی نسبت به صنعتی در منطقه دارد.       در تمام نمونه‌ها غلظت‌های OCPs و PCBs در بهار بیشتر از زمستان بود. همچنین تفاوت معنی‌داری بین سه منطقه تالاب پیدا شد (05/0 P <). غلظت‌های OCPs و PCBs درتمام نمونه‌های شرق بیشتر از مرکز و غرب بود.

1- بی­نام.، 1385: گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سرشماری نفوس و مسکن.
2- بی­نام.، 1387: گزارش سازمان تحقیقات دفع آفات و نباتات گیاهی کشور، سازمان جهاد کشاورزی.
3- مخیر، ب., 1381: بیماریهای ماهیان پرورشی. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 599 ص
4- واکر، سی. اچ.، 2001: آلاینده های آلی از دیدگاه سم شناسی محیطی, مترجم: دبیری م.، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 400 ص.
5- Bailey, R.E., 2001: Global hexachlorobenzene Emissions. Chemosphere, Vol 43: 167–82.
Castilho, J.A.A., N. Fenzlb., S.M. Guillenc, and F.S. Nascimentod. 2000: Organochlorine and organophosphorus pesticide residues in the Atoya river basin,Chinandega,Nicaragua. Environmental Pollution, Vol. 110: 523-533
6- Coelhan, M., J. Strohmeier, and H.  Barlas. 2006: Organochlorine Levels in Edible Fish from the Marmara Sea, Turkey, Environment International, Vol 32 : 775–780.
7- Corsolini, S., N. Ademollo., T. Romeo., S. Greco, and S. Focardi. 2005: Persistent Organic Pollutants in Edible Fish: a Human and Environmental Health Problem: Microchemical Journal, Vol. 79: 115-123.
8- Covaci, A., A. Gheorghe., O. Hulea, and P. Schepens. 2006: Levels and Distribution of Drganochlorine Pesticides, Polychlorinated Biphenyls and Polybrominated Diphenyl ethers in Sediments and Biota from the Danube Delta, Romania, Environmental Pollution, Vol. 140 :136-14.
9- Dannenberger, D., and A. Lerz. 1996: Polychlorinated Biphenyls (PCB) and Organochlorine Pesticides in Sediments of the Baltic and coastal waters of Mecklenburg-Vorpommern, German Journal of Hydrography, Vol 48: 5–26.
10- De Mora, S., J.P. Villeneuve., M.R. Sheikholeslami., C. Cattini, andI.Tolosa. 2004: Organochlorinated Compounds inCaspian SeaSediments, Marine Pollution Bulletin, Vol 48 : 30–43
11- Edwards,C.A.1987: the Environmental Impact of Pesticides, Parassitis, Vol 86: 309-329.
12- Eichelberger, J.W., T.D., Behymer, and W.L. Budde. 1991: Determination of Compounds in Drinking Water by Liquid – Solid Extraction and Capillary Column Gas Chromatography/ Mass Spectrometry . Method 525.1. Revision 2.2 – EPA EMSL – Ci.
13- Falandysz, J., B. Strandberg., L. Strandberg., P.A. Bergqvist, and C. Rappe. 1998: Concentrations and Spatial Distribution of Chlordanes and Some other Cyclodiene Pesticides in Baltic plankton. Sci. Total Environ. Vol 215: 253–258.
14- Fattore, E., R. Fanelli., A. Turrini, and A. Di Domenico. 2006: Current Dietary Exposure to Polychlorodibenzo-P- Dioxins, Polychlorodibenzofurans and Dioxin-likePolychloro Biphenyls in Italy, Molecular Nutrition and Food Reserch, Vol. 50: 915–921.
15- Fisk, A.T., R.J. Norstrom., C.D. Cymbalisty, and D.C.G. Muir. 1998: Dietary Accumulation and Depuration of Hydrophpbiotic Organochlorines: Bioaccumulation Parameters and their Relationships with the Octanol/Water Partition Coefficient, Environmental toxicology and chemistry., Vol. 17: 951-961.
16- Fu, C.Te., and S..C.  Wu. 2005: Bioaccumulation of Polychlorinated Biphenyls in Mullet Fish in a Former Ship Dismantling Harbour, a Contaminated Estuary, and Nearby Coastal Fish Farms: Marine Pollution Bulletin, Vol. 51: 932-939.
17- Gitahi, S.M., D.M. Harper., S.M Muchiri., M.P. Tole, and R.N. Nganga. 2002: Organochlorine and Organophosphorus Pesticide Concentrations in Water, Sediment, and Selected Organisms in LakeNaivasha(Kenya), Hydrobiologia, Vol 488: 123–128
18- Hamilton, D.J., A. Ambrus., R.M Diterle., A.S Felsot., C.A. Harris, and P.T. Holland. 2003: Regulatory Limits for Pesticides in Water-IUPAC Technical Report. Pure Applied Chemistry, vol 75: 1123–1155.
19- Heidari, H. 2003: Farmer Field Schools (FFS) Slash Pesticide Use and Exposure in IslamicRepublicofIran. Agro-Chemical Report. Vol.3: 23-26.
20- Iwata, H., S. Tanabe.,N. Sakai, and R. Tatsukawa. 1993: Distribution of Persistent Organochlorines in the Oceanic air and Surface Seawater and the Role of Ocean on Their Global Transport and Fate. Environ. Sci. Technol. Vol 27: 1080–1098.
21- Jaward, F.M., N.J. Farrar., T. Harner., A.J. Sweetman, and K.C. Jones. 2004:  Passive air sampling of PCBs, PBDEs, and organochlorine pesticides acrossEurope. Environ Sci Technol, Vol 38: 34 – 41.
22- Leong, K.H., L.L.B. Tan, and A.M. Mustafa. 2007: Contamination Levels of selected organochlorine and Organophosphate Pesticides in the Selangor River, Malaysia between 2002 and 2003, Chemosphere, Vol 66: 1153–1159
23- Li, J., G. Zhang., L. Guo., W. Xu., X. Li., C.S.L Lee., A. Ding, and T. Wang. 2007: Organochlorine Pesticides in the Atmosphere ofGuangzhouandHong Kong, Regional Sources and Long-Range Atmospheric Transport. Atmospheric Environment Vol 41:  889–3903.
24- Munoz-de-Toro, M.M., M. Durando., P.M. Beldomenico., H.R Beldomenico., L. Kass, and S.R. Garcia. 2006: Estrogenic Microenvironment Generated by Organochlorine Residues in Adipose Mammary Tissue Modulates Biomarkers Expression in ERalphapositive Breast  Carcinomas, Breast Cancer Research, Vol. 8(4): 247-252.
25- Nakata, H., K. Kannan., L. Jing., N. Thomas., S. Tanabe, and J.P. Giesy. 1998: Accumulation Pattern of Organochlorine Pesticide Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in Southern Sea Otter (Enhydralutris nereis) Found Stranded along Coastal Calofornia, Environmental Pollution, Vol 103: 45-83.