بررسی شاخص آسا یش اقلیم گردشگری تالاب چغاخور به منظور توسعه گردشگری پایدار

Authors

Abstract

توجه به ویژگی های اقلیمی یک منطقه و تأثیری که این ویژگی​ها در شکل گیری اکوتورسیم می​گذارند، اهمیت فراوانی دارد. در ارتباط با فعالیت گردشگری، آنچه زمینه‌ساز توسعه این فعالیت محسوب می‌شود منوط به اقلیم آسایش گردشگری است. شاخص آسایش اقلیم گردشگری میزکوفسکی(TCI) آن دسته از عناصر اقلیمی که بیشترین ارتباط را با کیفیت تجربه گردشگری برای غالب گردشگرها دارد، به طور سیستماتیک ارزیابی می‌کند. این شاخص به پنج زیر شاخص قابل تفکیک است که عبارتند از: شاخص آسایش روزانه(CID) ، شاخص آسایش شبانه‌روزی (24 ساعته) (CIA)، بارش (P)، ساعات آفتابی (S) و میانگین سرعت باد (W). تالاب چغاخور به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری یکی از 105 تالاب مهم کشور برای پرندگان آبزی و یکی از مناطق IBA در ایران محسوب می‌شود.  محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری نشان داد که تالاب چغاخور در ماه‌های اردیبهشت و خرداد در طبقه توصیفی عالی قرار گرفته و با کسب حداکثر امتیاز ممکن، بهترین شرایط اقلیمی را برای گردشگران داشت و ماه​‌های آذر، دی و بهمن در طبقه توصیفی کم قرار گرفتند. این تحقیق تلاش داشت که با ارائه تصویری دقیق و جامع از ویژگی‌های آب و هوایی تالاب چغاخور و محاسبه شاخص آسایش اقلیم گردشگری، تقویم زمانی مناسب گردشگری بویژه اکوتوریسم منطقه را از طریق تحلیل عوامل جوی مؤثر بر توسعه و محدودیت آن ارائه دهد.

1ـ  احمدآبادی، ع. 1386. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری ایران با استفاده از ”شاخص اقلیم آسایش“و پهنه بندی با استفاده ازGIS. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته جغرافیای طبیعی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، 1388
2ـ اسدالهی، ز. 1388. طرح ریزی محیط زیستی تالاب چغاخور برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE). پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
3ـ باقری، س. 1379. تالاب چغاخور و ویژگی های آن. فصلنامه موج سبز. سال اول. شماره1. صفحه36- 39.
4ـ قائمی، ز. 1385.  ارزشگذاری اقتصادی ارزش تفرجی تالاب چغاخور. پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 5 ـ هوشور، ز. 1365. جغرافیای پزشکی ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
  6  ـ محمودی، ب و ا، دانه کار. 1386. آسایش اقلیمی و گردشگری طبیعی در شهرستان لردگان. اولین همایش مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست. 11تا13 دی ماه، دانشگاه تهران
7-Agnew, M. 1995. Tourism. In: Palutikof, J.,S. Subak, M. Agnew (Eds.). Economic impacts of the hot summer and unusually warm year of 1995. Department of the environment report,Norwich,UK, pp. 139-147.
8-Benson, K. 1996. Focus on weather economics. In: Window on the economy. Kleinwort Benson Research,London,UK, pp. 4-22.
9-Mieczkowski, Z. 1985. The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism. The Canadian Geographer 29: 220-33.
10-Wilton, D., T. Wirjanto. 1998. An analysis of the seasonal variation in the national tourism indicators. Canadian Tourism Commission,Ottawa,Canad
.