بررسی مقادیر پارامترهای کیفی کانالهای آبرسانی شهرستان پارس آباد

Author

Abstract

کانال آبرسانی پارس آباد در توسعه کشاورزی منطقه و تأمین آب مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب این شهرستان نقش مهمی ایفا می​کند. ورود پساب​ها و فاضلاب‌های ناشی از فعالیت​های صنعتی، کشاورزی و شهری در حوزه آبریز رودخانه ارس به عنوان منبع تأمین آب این کانال، سبب گردید تا بررسی تغییرات کیفی آب این کانال و شناسائی منابع آلاینده آن و کنترل آلودگی آن مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق کانال آبرسانی پارس آباد از لحاظ پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژیکی شامل: هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، کدورت، pH، دمای آب، باقیمانده خشک، نیترات، فسفات، اکسیژن مورد نیاز شیمایی، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی، کل کلیفرم، کلیفرم گوارشی، کادمیوم، سرب، جیوه، سموم پوماسوپر، گرانستار، لیندن و سوین، در سال 1387 در 5 ایستگاه منتخب از محل سد میل و مغان تا محل برداشت آب برای تصفیه خانه آب پارس آباد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که ایستگاههای بالا دست کانال آبرسانی پارس آباد دارای کیفیت مطلوب بوده ولی ایستگاههای پایین دست در اثر ورود منابع آلاینده ناشی از ورود پسابها و فاضلاب مراکز مسکونی و کشاورزی دچار نقصان کیفی شده​اند. از نظر طبقه بندی کیفی، کانال آبرسانی پارس آباد براساس کلیه پارامترهای مورد بررسی در سه طبقه و از لحاظ پارامترهای میکروبی در چهار طبقه قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد میزان کادمیوم در تمام ایستگاهها بالاتر از حد مجاز استاندارد ملی قرار دارد.

- اردبیلی، ب (1380) هیدرولوژی ارس. سازمان آب منطقه​ای اربیل. دفتر مطالعات آبهای سطحی
2- سازمان حفاظت محیط زیست(1371) استاندارد خروجی فاضلابها
3- شمسائی، ا و همکاران(1384) بررسی تطبیقی شاخصهای کیفی و پهنه بندی کیفی رودخانه کارون و دز، فصلنامه آب و فاضلاب، شماره 55
4- چالکش امیری، م (1378) اصول تصفیه آب، انتشارات ارکان، 442.
5- رزاز، م. و همکاران(1385) بررسی کیفی آب رودخانه​ها با استفاده از شاخص​های کیفیت آب مطالعه موردی رودخانه مارون. هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، صفحات 75 تا 81
6- صفاریان، ر (1385) بررسی بار آلایندگی رودخانه کارون و عوامل آلوده کننده آن در بازه اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
7- کریمیان، آرزو و همکاران(1386) پهنه بندی کیفی آب رودخانه بر اساس شاخص WQI مطالعه موردی رودخانه زهره، دهمین همایش ملی بهداشت محیط، همدان، 
8- مهندسین مشاور لار(1386) مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح سد مخزنی و شبکه آبیاری  زهکشی عمارت، شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل.
9- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(1376) ویژگی آب آشامیدنی، استاندارد شماره 1053 ایران.
10- نوروزیان، کسری و همکاران(1380) پهنه بندی کیفیت آب رودخانه​ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی : رودخانه زاینده رود، استقلال، سال 20، شماره 1، صفحات 55 تا 68.
11- هوشمندزاده و همکاران(1383) مدلسازی مدیریت کیفیت آب با نگرشی بر کیفیت آب رودخانه گرگر و تأثیر پسابهای صنعتی، کشاورزی و خانگی بر آن، نشریه بین​المللی مهندسی آب - عمران آب
12-Capra, S. C.(1997) Surface Water Qality Modeling. McGraw-Hill.
13-Chapman D. & Kimstach V.(1996) Water quality assessment, Unesco, WHO, 
14-EPA (2004) Edition of the Drinking Water Standards and Health Advisories,WashingtonD.C.
15-Sadiq, Muhammad(1992) Toxic Metal Chemistry in Marine Environment, King Fahd University of Petrulim & Minerals, Dhahran.Saudi   Arabia.
16-Singh, K. P.; Malik, A.; Mohan, D.; Sinha S.  (2005). Water quality assessment and apportionment of pollution sources of Gomti river (India) Using multivariate statistical techniques : A case study: Analytica Chimica Acta, 538, 355-374.
17-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). 21th edn, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation,WashingtonDC,USA.
18-USGS(1998). Water quality in the Albemarle-Pamlico drainage basin,North   Carolinaand virgaina, 1992-1995, circular 1157.
19-WHO's(1998) Guidelines for Drinking-water Quality, set up inGeneva, are the international reference point for standard setting and drinking-water safety.