ارزیابی توان اکولوژیک گردشگاه های حاشیه رودخانه کرج با استفاده از GIS

Authors

Abstract

حاشیه رودخانه حفاظت شده کرج به ویژه در فصول بهار و تابستان مورد بازدید افراد زیادی قرار می گیرد. بازدید کنندگان بیشتر در گردشگاه‌هایی که به صورت باغ خانوادگی است و امکانات گردشگری دارد و کمتر در گردشگاه‌‌هایی که بدون امکانات است به تفرج می‌پردازند. این گردشگاه ها بدون توجه به توان آنها برای تفرج و فعالیت‌‌های تفرجی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. در این مطالعه به منظور ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه رودخانه برای تفرج گسترده و متمرکز از معیارهایی همچون ویژگی‌‌های شکل زمین (درصد شیب و جهت جغرافیایی)، خاک (بافت و عمق خاک) و پوشش گیاهی (ترکیب و تراکم پوشش) با استفاده از نقشه‌‌سازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. نتایج نشان داد که حدود 50 درصد از محدوده مورد مطالعه دارای توان برای تفرج و 50 درصد دیگر دارای توان حفاظتی می‌‌باشد. بنابراین برنامه‌‌ریزی و مدیریت بایستی با توجه به تقاضای بالای گردشگری در این منطقه و بر اساس توان بالقوه آن برای تفرج به خصوص تفرج گسترده صورت گیرد.

- امیری،م. غ. جلالی.، ع. سلمان ماهینی.، م. حسینی و ف.آذری دهکردی. 1388.ارزیابی توان اکولوؤیک جنگل های حوضه های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از GIS ، محیط شناسی،سال سی و پنجم. شماره50:صفحه 33-44.
- دشتی، س. م. منوری، و غ. سبزقبایی.1387. راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با استفاده از ارزیابی توان محیط زیست حوضه آبخیز زاخرد، علوم محیطی،سال ششم. شماره 2: صفحه77-86.
- کرم، ع.1384. تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در محور شمال غرب تبریز با استفاده از رویکرد چند معیاری(MCE) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی،پژوهش های جغرافیایی.54:ص93-106.
-  کرمیان،ر. 1385. ارزیابی توان زیست محیطی و استفاده سرزمین برای مدیریت بیابان زدایی در حوضه آبخیز کوهدشت( استان لرستان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 - کیانفر، ح. 1379. سیمای محیط زیست شهرستان کرج، اداره محیط زیست شهرستان کرج.
 - مخدوم، م. 1384. شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، 289صفحه.
 - مخدوم،م. ع.درویش صفت.، ه. جعفرزاده و ع.مخدوم. 1386. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.309 صفحه.
- Radklift, M. 1994. Sustainable Development, Center of Planning and Agro_Econmic Studies. Tehran: Agriculture Ministry.