تغییرات شاخص‌های رشد، تراکم و انواع کلروفیل جلبک های کلرلا (Chlorella Vulgaris B.) و دونالیه لا (B. Tertiolecta Dunaliella) در غلظت‌های مختلف پودر گیاهان آبزی تیفا (L. Typha latifolia) و سیپروس (L. Cyperus longus)

Document Type : Research Paper

Authors

1 دانشجو

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی

Abstract

این مطالعه با هدف بررسی  تاثیر حضور گیاهان آبزی تیفا و سیپروس بر رشد و فعالیت آللوپاتی جلبک‌های کلرلا و دونالیه لا انجام‌‌شد. بدین منظور، اثر شِش غلظت (0، 015/0، 03/0، 06/0، 12/0 و 24/0  گرم در لیتر) وزن خشک گیاهان آبزی تیفا و سیپروس  در 100 سی‌سی جلبک‌های کلرلا و دونالیه لا در مدت پرورش به‌طور جداگانه بررسی شد. در پایان مقادیر کلروفیل‌های a، b، کل و کاروتنوئیدها در جلبک‌ها اندازه‌‌گیری گردید. نتایج نشان داد که با افزایش حضور پودر گیاه تیفا میزان کاروتنوئیدها و تمام کلروفیل‌‌ها در هردو جلبک‌ افزایش یافته اما فقط روی رشد کلرلا تفاوت معنی داری را نشان‌‌داد. در جلبک کلرلا، بیشترین و کمترین میزان کلروفیل‌ها به ترتیب در غلظت‌های 015/0 و 03/0 گرم در لیتر دیده شد ولی بیشترین و کمترین غلظت کاروتنوئیدها در تیمارهای شاهد و 24/0 گرم در لیتر محاسبه شد. همچنین با افزایش حضور پودر گیاه سیپروس، مقادیر تمام کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها در هردو جلبک‌ کاهش یافت و روی رشد هر دو جلبک نیز تاثیر معنی داری داشت. در جلبک دونالیه لا، بیشترین و کمترین میزان غلظت کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها به‌ترتیب مربوط به تیمارهای 06/0 و 03/0  گرم در لیتر بود ولی با افزایش غلظت سیپروس، غلظت کلروفیل‌ها کاهش یافت، درحالی‌که بیشترین غلظت کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدهای کلرلا در غلظت 12/0 اما کمترین آنها به‌ترتیب در غلظت‌های 06/0 و 03/0 گرم در لیتر دیده شد. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آللوپاتی پودر خشک هر دو گیاه آبزی تیفا و سیپروس بر روی رشد هردو جلبک تاثیر معنی‌داری داشت. 

- اسماعیلی ­ساری، ع؛ (1379) "جلبک­ها، قارچ­ها و بی­مهرگان آب شیرین"، انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران، چاپ اول، 531 ص.
 - حسن عباسی، ن؛ (1377) "گیاهان آبزی"، انتشارات پدیده ، گرگان، 228 ص.
 - حمدی، م. و اسدی، م. (1382) "فلور ایران تیره تیفا"، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها ومراتع کشور، چاپ اول، شماره 42، 34 ص.
 - شجع، ا. گواهی، م. و صفاری، م. (1384) "بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی شاخساره توق بر جوانه­زنی و رشد اولیه ذرت، کلزا، کنجد و نخود"، اولین همایش ملی حبوبات مشهد، صفحات 510 تا512.
 - صفری، ر. ابطحی، ب. و طیبی، پ. (1390) "بررسی اثرات بازدارندگی عصاره جلبک کلرلا ولگاریس روی باکتری باسیلوس در محیط کشت آزمایشگاهی"، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری غذایی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 90،  33-27.
 - کیارستمی، خ. (1382) "تاثیرآللوپاتیک برخی علف­های هرز بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه­های ارقام مختلف گندم"، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره61، صفحات 66 تا 73.
 - کیانمهر، ه. (1381) "مبانی جلبک شناسی"، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 25 ص.
 - محمدی، ه. (1385) "راهنمایی شناسایی جلبک­های آب ­شیرین"، انتشارات علمی­آبزیان، چاپ دوم، 86 ص.
 - مناف­فر، ر. ملکی، ر. آتشبار، ب. و آق، ن. (1385)
"استفاده از عصاره دانه گیاه Azadirachta indica علیه مژک­داران تک­سلولی مهاجم در محیط پرورش متراکم جلبک تک­سلولیDunalilla tertiolecta "، مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره71، صفحات 82 تا 88.
Amar, E.C., Kiron, V., Satoh S. and Watanabe, T., (2004) "Enhancement of innate immunity in rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) associated with dietary intake of carotenoids from natural products", Tokyo University of Marine Science and Technology, Minato, Japan. pp: 527- 537.
- Ben-Amotz, A., and Avron, M., (1990) "The Biotechnology of Cultivating the halo tolerant alga dunaliella", TIBTECH, 8: 124-129.
- Bruckner, D.J., Lepossa, A., Herpai, Z., (2003) "Inhibitory effect of Ragweed (Ambario artemisiifolia L.)-inflorescence extract on the germination of Amaranthus Hypochondriacus L. and growth of two soil algae", Chemosphere, 51: 515–519.
- Drost, D.C., and Doll, J.D., (1980) "The Allelopathic effect of yellow Nutsedge (Cyperus esculentus) on corn (zea mays) and soybean (Glycine max)", Weed Science, 28: 229-233.
- Fergola, P., Cerasuolo, M., Pollio, A., Pinto, G., and DellaGreca, M., (2007) "Allelopathy and Competition between Chlorella Vulgaris and Pseudokirchneriella subcapitata: Experiments and Mathematical Model", Ecological Modeling, 208: 205-214.
- Ferrier, M.D., Butler S.B.R., Terlizzi, D.E., and Lacouture, R.V., (2005) "The effects of Barley straw (Hordeum vulgare) on the growth of Freshwater algae", Bioresource Technology, 96: 1788–1795.
- Horowitz, M., and Friedman, T., (1971) "Biological activity of Subterranean residues of Cynodon Dactylon, Sorghum balepense, and Cyperus Rotundus", Weed Research, 11: 88- 93.
-Jin Q., and Dong, S., (2003) "Comparative studies on the Allelopathic effects of two different strains of Ulva pertusa on Heterosigma akashiwo and Alexandrium tamarense", Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 293: 41-55.
-Lichtenthaler, H.K., and Wellburn, A.R., (1985) "Determination of Total Carotenoids and Chlorophylls a and b of Leaf in Different Solvents", Biol. Soc. Trans., 11: 591-592.
- Mulderij, G., Van Nes, E.H., and Van Donk, E., (2007) "Macrophyte–phytoplankton interactions: The relative importance of Allelopathy versus other factors", Ecological modeling, 204: 85-92.
- Qureshi, M.A., and Ali, R.A., (1996) "Spirulina Platensis Exposure Enhances Macrophage Phagocytic Fonction in Cats". Immunopharmacol, 18: 457-463.
- Wang, Y., Yu, Z., Song, X., Tang, X., and Zhan, Sh., (2007) "Effects of Macroalgae Ulva Pertusa (Chlorophyta) and Gracilaria lemaneiformis (Rhodophyta)  on  growth  of  four  species  of     bloom-forming Dinoflagellates", Aquatic Botany, 86: 139–147.
 - Sano, T., and Tanaka, Y., (1987) "Effect of dried, powdered Chlorella Vulgaris on Experimental Atherosclerosis and Alimentary Hypercholesterolemia in Cholesterol-fed Rabbits", Artery, 76-84.
-Tim, J., Bowden, T.J., Thompson, K.D., Morgan, A.L., and Nikoskelainen, S., (2007) "Seasonal variation and immune response: A fish Perspective", Department of Zoology, University of Aberdeen, Scotland, UK, pp: 695-70
-Sano T., Kumanoto, Y.,  and Kamiya, N., (1988) "Effect of lipophilic extract of Chlorella Vulgaris on Alimentary Hyperlipidemia in Cholesterol-fed rats", Artery, 15: 217-224.