ارزیابی کاربری اراضی حاشیه تالاب با توجه به توان‌‌های محیطی (مطالعه موردی: تالاب قره‌‌قشلاق)

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

تالاب بین‌‌المللی قره‌‌قشلاق در جنوب‌‌شرق دریاچه ارومیه همه ساله شاهد حضور ده‌‌ها گونه پرنده مهاجر کمیاب است که این تالاب را به عنوان محل زندگی خود انتخاب می‌‌کنند. لذا هرگونه توسعه سکونت‌گاهی به سمت این تالاب پی‌‌آمدهای خاص و خسارات جبران ناپذیر را به همراه خواهد داشت. ارزیابی توان محیطی جهت توسعه سکونت‌گاهی به گونه‌‌ای که باعث شناخت قابلیت‌‌های متفاوت از تناسب و سازگاری، ذکر قابلیت‌‌های نهفته مناطق زیستی و همچنین توجه به آسیب‌‌های زسیت‌‌محیطی شود، از نیازهای ضروری و اساسی جهت گسترش سکونت‌گاههای انسانی است. لذا برنامه‌‌ریزی جهت رشد سکونت‌گاه‌های انسانی، با توجه به در نظر داشتن تعادل بین سکونت‌گاه و محیط زیست و به بیان دیگر توجه به پایداری توسعه، امری ضروری به حساب می‌‌آید. در این پژوهش با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)، و همچنین تأکید بر تالاب قره‌‌قشلاق، محدوده محافظت‌‌شده این تالاب و آسیب های زیست‌‌محیطی به ارزیابی توان اکولوژیک و محیطی در منطقه بناب پرداخته شد. نتیجه بررسی نشان می‌‌دهد که با در نظرگرفتن تمامی پارامترهای اکولوژیکی و محیطی و همچنین با در نظر گرفتن محدوده محافظت شده تالاب قره قشلاق، منطقه جهت توسعه سکونت‌گاهی نامناسب است. نتایج حاکی از آن است که حدود 5% از کل این منطقه قابلیت توسعه سکونتگاهی دارد و مابقی یا دارای تناسب درجه پایین تر و یا عدم توان هستند

ادهمی مجرد، محمد حسین، 1368. مقایسه سه روش ارزیابی منابع طبیعی، تهران: دانشگاه تهران، گروه محیط زیست.
2 . رضایی, محمد رضا، 1384 ، توسعه کالبدی – فضایی شهر و نقش زیست – محیطی آن (مطالعه موردی: شیراز) ، دانشگاه تربیت مدرس، گروه برنامه ریزی شهری.
3 .  کاشی ساز، مهناز و همکاران، 1389، کاربرد فرایند سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه روستایی- شهری (مطالعه موردی: منطقه صیدون استان خوزستان) ، محیط زیست و توسعه،1: صص 50- 43.
4 .  مخدوم، مجید، 1379، آشنایی با نظریه مجموعه های فازی توأمان برای سامانه های اطلاعات جغرافیایی در ایران، همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری.
[5]Aurger, P., 2000. Aggregation and emergence in ecological modeling, Ecol. Model., 127:11-2.
 
6. کرم، علی 1384، تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در محور شمال غرب تبریز با استفاده از رویکرد چند معیاریMCE در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، پژوهش های جغراهیایی،54، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
7 .  فردوسی، بهرام، 1384، امکان سنجی و کاربرد سیستم تصمیم گیری در توسعه شهر (نمونه موردی: شهر سنندج) ، دانشگاه تربیت مدرس، گروه برنامه ریزی شهری.