نقش عوامل انسانی در پایین‌‌آمدن تراز سطح آب تالاب پریشان

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

در دهه‌های اخیر دخالت انسان در بوم‌سازگان‌های طبیعی کره زمین تعادل آنها را به هم زده و مشکلات فراوانی به وجود آورده است که تبعات آن متوجه خود انسان می‌باشد. برداشت غیرمجاز آب از سفره‌های آب زیرزمینی به خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور در دهه‌های اخیر و با شروع خشکسالی‌های این دهه رو به افزایش است. تالاب پریشان در جنوب غرب استان فارس و در منطقه حفاظت شده دشت ارژن-پریشان قرار دارد که سطح آب این تالاب در دهه اخیر به علت عوامل مختلف از جمله خشکسالی و حفر چاه‌های غیرمجاز در پیرامون تالاب تراز به شدت افت کرد. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر چاه‌‌های پیرامون تالاب بر تراز سطح آب 8 لایه بافر پیرامون تالاب در محیط ArcGIS 9.3 ایجاد شد. چاه‌های هر لایه بافر استخراج شد و دبی سالانه مجموع چاه‌های بافر به دست آمد، در نهایت رابطه رگرسیونی بین تراز سطح آب و دبی تخلیه چاه‌ها در نرم‌افزار SPSS 16 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد در همه بافرها بین تراز سطح آب و دبی تخلیه چاه‌ها رابطه معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد و با ضریب همبستگی بالا وجود دارد. روابط رگرسیونی نشان دادند نقش عامل انسانی و چاه‌ها تاثیر بسزایی در پایین آمدن تراز سطح آب تالاب داشته‌اند.

بی­نام. 1389. گزارش تلفیق مطالعات منابع آب حوزه آبریز رودخانه حله و مسیل­های کوچک دو طرف آن. جلد سوم. بخش پنجم.
شفیعی م، 1390. بررسی روند خشکسالی و تاثیر آن و دیگر عوامل اقلیمی بر افتاخیز بلندمدت تراز سطح آب تالاب پریشان- استان فارس. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
علیزاده ا. 1387. اصول هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع). چاپ بیست و پنجم. 870 ص.
ولایتی س.، 1371. حریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه­ریزی ناحیه­ای. انتشارات خراسان. 109ص.