لزوم مدیریت آبگیرهای موقت بهاره جهت حفاظت از تنوع زیستی

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

آبگیرهای موقتی، زیستگاه‌‌های آبزی پراسترس برای فون و فلور متنوع موجود در آنها هستند. این آبگیرها معمولاً کم عمق بوده و می‌‌توانند زیستگاه موقتی برای تغذیه و تولیدمثل گونه‌‌های پرندگان مهاجر به‌ویژه  فلامینگوها باشند. این مناطق معمولا برای توسعه کشاورزی و شهر نشینی تخریب شده و روزبروز از تعداد آنها کاسته می‌‌شود. امروزه فعالیت در آبگیرهای بهاره، توسط اهالی، بدون مدیریت صحیح و پایه علمی صورت می گیرد که ضرورت دارد این‌گونه دستکاری‌های بشر به حداقل رسانده شود. از بین‌‌رفتن آبگیرهای بهاری و به تبع آن نابودی موجودات زنده آن، موجب شده برخی از گونه‌‌های گیاهی و جانوری آنها در فهرست  موجودات در معرض خطر انقراض گونه‌‌ای قرار گیرند. به‌منظور حفظ تنوع زیستی این آبگیرها، لازم است اقداماتی انجام شود که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. شیوه‌های مدیریتی شامل بازدید میدانی برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آبگیر، انجام نمونه‌‌برداری و آنالیز کامل خاک کف برکه و آب، در تمام طول دوره خشک و پرآبی و تصمیم‌‌گیری در مورد مدیریت، حفاظت، برقراری مجدد و بهبود تالاب است. بدین‌‌ترتیب، مدیریت میزان صید و بهره‌‌برداری از ذخایر بی‌‌پوششان و سایر بی‌‌مهرگان دارای ارزش شیلاتی ساکن این آبگیرها باید با ارزیابی کارشناسانه مبتنی بر دانش فنی و توجه به حفظ حیات این تالاب‌‌ها و  جمعیت‌‌های جانوری و گیاهی موجود صورت گیرد. عوامل دیگری از جمله حفظ و نگهداری هیدرولوژی استخر و ویژگی‌‌های شیمیایی آب، جلوگیری از ورود سموم و حفظ تنوع ژنتیکی نیز باید مد نظر قرار گیرند.

 
1. Brendonck ,L. ,Centeno,D.M.and Persoone,G.  1993. Fecundity and resting egg characteristics of some subtropical fairy shrimp and clam shrimp species ( Crustacea: Branchiopoda) , reared under laboratory conditions.Arch.Hydrobiol.126: 445-459.
2. Brendonck L, Riddoch B.J, Van der Weghe, V and Van Dooren T. 1998. The maintenance of egg banks in very short-lived pools – a case study with anostracans (Branchiopoda). In: Brendonck L, de Meester L and Hairston Jr N (eds.) Evolutionary and ecological aspects of crustacean diapause. Archiv fűr Hydrobiologie (Special Issue)52: 141-161.
3. Day, j., Day, E. , Ros – Gillespie,V. and Ketley, A.  2010. The Assessment of Temporary Wetlands During Dry Conditions , WRC Report No.TT 434/09, 129 pp.
4. Elgmork, K. (1980) Evolutionary aspects of diapause in freshwater copepods. American Society of Limnology and Oceanography 3: 411-417.
5. Gallagher,   S.  P.  1996.  Seasonal  occurrence  and  habitat  characteristics  of  some  vernal  pool  Branchiopoda  in  northern  California,  U.S.A.  Journal  of  Crustacean  Biology, 16:323-329.
6. Grillas, P., Gauthier,P.,Yavercovski,N. and Perennou,C. 2004. Mediterranean Temporary Pools, Volume 1 – Issues relating to conservation , functioning and management ,Station biologique de la Tour du Valat, 119 pp.
7. Hutchinson,  G.  E. 1967. A Treatise  on  Limnology.  VOL. 2. Introduction  to  the Lake Biology  and  the  Limnoplankton.  John   Wiley  &  Sons, New  York.
8. King, J.L.,Simovich ,M.A. , Brusca,R.C. 1996. Species richness, endemism and   ecology of crustacean assemblages in northernCaliforniavernal pools.Hydrobiologia, 328: 85- 116.
9. Lahr, j. 1997. Ecotoxicology of organisms adapted to life in temporary fresh water ponds in arid and semi-arid regions, Arch. Environ.Contam. Toxicol.32 : 50–57.
Simovich, M.A. 2005. Considerations for the management of vernal pool faunal communities , USDA Forest Service Gen.Tech.Rep.PSW-GTR-195 .
Williams ,D.D. 1998. The role of dormancy in the evolution and structure of temporary water invertebrate communities. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol., 52:109-124.