ارزیابی تغییرات سطح آبگیری و نیزارهای تالاب بین‌‌المللی هامون با سنجش از دور

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدید ترین اطلاعات جهت  مطالعات تغییرات پوشش های مختلف سطح زمین و تغییرات سطح آبها شناخته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی میزان تغییرات پوشش سطح نیزارهای هامون با استفاده از داده های سنجندهMSS  مربوط به سال 1976 و ETM+مربوط به سال 2005 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اطلاعات زمینی از طریق Google earth و استفاده از مبدل KML to SHP استفاده گردید و پس از بررسی‌‌های کیفی و کنترل تطابق هندسی نقاط، عملیات پردازش و ادغام باندها صورت پذیرفت. نتیجه بررسی نشان داد که سطح آبگیری هامون در سال 1976 میلادی برابر 27/397541 هکتار و سطح پوشش سبز نیزارها در این سال 24/122836 هکتار بوده است. همچنین در سال 2005 میلادی که دوباره هامون‌ها آبگیری شده است سطح آبگیری هامون‌ها 69/327673 هکتار و سطح نیزارها 01/17295 هکتار محاسبه گردید. نتایج حاصل شده نشان دهنده کاهش 57/17درصدی آبگیری سطح هامون‌ها و 92/85 درصدی سطح نیزارها نسبت به سال مبنا می باشد که این کاهش پوشش نیزارها تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد و زندگی جمعیت روستایی منطقه که حدود 61 درصد ترکیب جمعیتی منطقه را شامل می‌‌شود و بیشتر معیشت آنها از راه دامپروری و صیادی می‌‌باشد دارد. همچنین کاهش پوشش سبز هامون‌ها و از بین رفتن نیزارها تأثیر نامطلوبی بر وضعیت آب و هوای منطقه و افزایش گرد و غبار ناشی از برداشت رسوبات داخل دریاچه داشته است.  

1. بختیار فیضی زاده، سید محمود حاجی میر رحیمی. 1390. آشکاری سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا، همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری کشور، تهران.
2. پیام نیرو،1398.  ماهنامه اختصاصی وزارت نیرو، شماره 179 ، انتشارات دفتر روابط عمومی و امور بین الملل.
3.علی اکبر رسولی، 1387.  مبانی سنجش از دور کاربردی با تاکید بر پردازش تصاویر ماهواره ای، چاپ اول، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریز.
4. علی اکبر رسولی، شیرزاد عباسیان، سعید جهان بخشیان، 1387. پایش نوسان‌های سطح آب دریاچه ارومیه با پردازش . تصاویر ماهوارهای چند سنجدهای و چند زمانی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 2.
5. علی اکبر رسولی، حسن محمودزاده،1389.  مبانی سنجش از دور دانش پایه، چاپ اول، انتشارات علمیران.
[6] Alesheikh, A.A., Ghorbanali, A. and Nouri, N, 2007. Coastline change detection using remote sensing, International journal of Environmental Science and Technology, 4:61-66.
[7] Astephen, K, 2002 A Remote Sensing and GIS Study ofLont-TermWaterMassBalanceLakeJackson,CollegeofEngineeringScience Technology & Agriculture.Florida,U.S.A.
[8] Jensen J.R. 1996 Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective (Second Edition), Prentice-Hall,Upper Saddle RiverNew   Jersey.
[9] Kaichang, D., Ruijin, M., Jue, W. and Ron, L, 2004. Coastal Mapping and Change Detection Using High-Resolution IKONOS Satellite Imagery,Japan-Ohio.
[10] Najafi, A. 2003. Investigation of the Snowmelt Runoff Orumiyeh – Region Using Modeling GIS and RS- Techniques, International– Institute for Geo- Information Science and Observation Enchede The Netherland.
[11] Qudah, O. and Harahsheh, H, 1994. Recession of Dead Sea through the Satellite Images, Royal Jordanian Geographic CentreAmman-Jordan.
[12] Rasuly, A.A., Naghdifar, R. and Rasoli, M. 2010. Monitoring ofCaspian SeaCoastline Changes Using Object-Oriented Techniques, Procedia Environmental Sciences, 2: 416–426.
[13] Singh, K., Deshpande, N. V., Sakalley, B., Rajak S. N. and Kelsy, J, 1991. Satellite Remote Sensing For Surface Water Assessment and Management of Bhopal Lake – An Integrated Approach, Remote Sensing Applications, Centre M.P. Council of Science & Technology Bhopal, India.
[14] Tucker, C. J, 1979. Red and Photographic Infrared linear Combinations For Monitoring Vegetation, Remote Sensing of Environment, 8:125-134.
[15] www.irandesert.com
[16] Zavoianu, L. A. and Caramizoiu, D. B, 2001. Study and Accuracy Assessment of Remote Sensing Data For Environmental Change Detection inRomaniaCoastal Zone of The Black Sea; Faculty of Geodesy,TechnicalUniversityof EngineeringBucharest,Romania.