بررسی توان زیست‌‌محیطی تالاب ساحلی میانکاله

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

تالاب میانکاله یکی از زیست بوم‌‌های پیچیده حیاتی است که با ویژگی‌‌های ویژه بوم‌‌شناختی به عنوان زیستگاه گونه‌‌‌های جانوری و گیاهی به‌ویژه پرندگان مهاجر بوده و تحت عنوان ذخیره‌گاه بیوسفر نیز به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی شده است. این تالاب در قالب پناهگاه حیات‌‌وحش مدیریت گردیده که تنها اهداف حفاظتی نداشته و می‌توان از منابع بیوفیزیکی آن تا حدی محدود استفاده نمود، اما این استفاده باید در راستای طرح‌های جامع مدیریتی و بر اساس مطالعات منابع بوم‌‌شناختی آنها باشد، به همین دلیل این عرصه‌ها بیش از هر منطقه دیگر نیازمند طرح مدیریت زیست محیطی هستند. در مطالعه حاضر پس از شناسایی منابع زیست‌‌محیطی منطقه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و جمع‌‌‌بندی داده‌ها، جدولی تهیه که کلیه خصوصیات و ویژگی‌های منطقه در آن آورده و توان زیست ‌محیطی منطقه برآورد شد. سپس با روی‌هم‌گذاری نقشه‌های پردازش شده، یگان‌های زیست‌ محیطی منطقه تشکیل و مبنای تصمیم‌‌گیری‌های بعدی پی‌ریزی شد. با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر از قبیل عوامل اقتصادی- اجتماعی و کاربری فعلی منطقه با بهره‌گیری از عملکرد‌های تحلیلی GIS و زبان پرس‌جوی نقشه و جدول (SQL) توان و تنگناهای هر واحد زیستی در برابر کاربری‌های مجاز مشخص و نقشه پایه زون‌بندی فراهم و وسعت هر زون محاسبه و درصد آن نسبت به کل منطقه مورد مطالعه برآورد شد. نتایج نشان داد که مجموعا 387 واحد زیست ‌محیطی و 3 نوع کاربری مختلف شامل: حفاظت (امن و سپر یا بافر زون)، تفرج، جنگلداری (احیاء و بازسازی)، در این منطقه وجود دارد.

1.مجنونیان، ه.1379. مناطق حفاظت شده ایران (مبانی و تدابیر حفاظت از پارک‌ها و مناطق) انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 472 ص.
2.مجنونیان، ه.1376. طرح ریزی پارکهای ملی – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 459 ص.
3.مجنونیان، ه. گشتاسب میگونی، ح. 1382. طرح ریزی زیست محیطی پناهگاه حیات وحش لوندویل،  انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 151 ص.
4.مجنونیان، ه. 1376. ارزیابی توان اکولوژیک پناهگاه حیات وحش لوندویل ،مجله محیط شناسی، شماره 27 ، 33-23 ص ص.
5. مجنونیان،ه. 1377. راهنمای آماده سازی پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم (از برنامه زیست محیطی ملل متحد، سازمان خوارو بار جهانی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 200 ص
6. مجنونیان، ه. 1377. راهنمای آماده سازی مناطق حفاظت شده کوهستان- انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 86 ص
 7. مجنونیان، ه.1381. دستور العمل تهیه طرحهای مدیریت مناطق تحت حفاظت – نشریه شماره 257 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 144 ص
8. مجنونیان، ه.1378. راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده (جلد اول ) انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 854 ص
9. مخدوم، م. 1374. زیستن در محیط زیست، ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران. 322 ص
10. مخدوم، م. 1378. شالوده آمایش سرزمین (چاپ دوم )، انتشارات دانشگاه تهران. 289 ص
11. مخدوم، م.1381. دستور العمل تهیه طرح جامع پارکداری (چاپ نشده). 73 ص
 12.McNealy, A, J. (1994) Protected areas in the modern world. Protecting Nature, Regional Reviews of Protected Areas. 210pp.
13- McNealy, Jeffrey, ed (1993). Parks for life: report of the itch world congress on national parks and protected areas. IUCN/Gland, 51: 109-126