کاربرد AHP به منظور تمایز ارزش های مصرفی و غیرمصرفی تالاب‌‌ها (مطالعه موردی: تالاب قوریگل)

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

برآورد ارزش پولی خدمات تالاب‌ها راهی برای درک اهمیت سرمایه‌گذاری در راستای حفاظت یا بهبود آنها  می‌‌باشد. تالاب قوری گل نیز یکی از منابع زیست محیطی بسیار مهم استان آذربایجان‌شرقی می باشد که به عنوان یکی از تالاب‌های بین‌‌المللی حفاظت‌‌شده کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است‌. لذا در این مطالعه، رهیافت ارزشگذاری مشروط جهت تعیین ارزش حفاظتی تالاب قوریگل و روش AHP جهت تفکیک ارزش‌های مصرفی و غیر مصرفی به‌‌کار برده شده‌‌است. متوسط تمایل به پرداخت سالیانه افراد جهت حفاظت تالاب برابر با 113963 ریال و ارزش حفاظتی سالیانه تالاب برابر با 33630 میلیارد ریال بدست آمد. با توجه به روش PAH ارزش مصرفی (ارزش مصرفی مستقیم، غیر مستقیم و ارزش اختیار) 5/54 و ارزش غیر مصرفی (ارزش وجودی و میراثی) 5/45 درصد از ارزش کل تالاب قوریگل را شامل می‌‌شود. لذا با توجه به سهم بالای ارزش غیر مصرفی در ارزش کل، این بخش سهم عمده‌‌ای از ارزش کل منابع طبیعی از جمله تالاب‌ها را شامل می‌‌شود که بایستی در سیاست گذاری‌ها به آن توجه ویژه شود.

امیرنژاد، حمید.، رفیعی، حامد و اتقایی، میلاد. 1389. برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعة موردی: تالاب بین‌المللی میانکاله). فصلنامه محیط شناسی، سال 36، شمارة 53 صص 89- 98.
2.امیرنژاد، حمید. خلیلیان، صادق. و عصاره، محمد حسن .1385. تعیین ارزش­های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 72. صص15-24.
خادم بلدی، طاهره. 1388. براورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تالاب قوریگل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز.
خداوردیزاده، محمد.، حیاتی، باب الله و کاوسی کلاشمی، محمد .1387. برآورد ارزش تفرجی سالانه روستای توریستی کندوان آذربایجانشرقی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. فصلنامة علوم محیطی، سال پنجم، شمارة چهارم، صص 43- 52.
مجنونیان، هنریک .1377. تالاب‌ها ( طبقه بندی و حفاظت تالاب‌ها، ارزش‌ها و کارکردها)، سازمان حفاظت محیط زیست، انتشارات دایره سبز.
مولایی مرتضی، یزدانی سعید. و شرزه‌ای، غلامعلی. 1388. برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، فصلنامة اقتصاد و کشاورزی، سال 3، شمارة 2 صص 37-64.
7.Amirnejad, Hamid., Sadegh, Khalilian, and Mohammad Hassan, Assareh. 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics. 58: 665-675.
8.Ashim,G.B. 2000. Green national accounting: Why and How? Environment and Development Economics. 5: 25-48.
9.Barbier,E.B., M.C.,Acreman, D.,Knowler .1997. Economic valuation of wetlands: A guide for policy makers and planners. Gland, Switzerland: Ramsar Convention Bureau.
10Barbier,E.B. 1989. The economic value of tropical ecosystems:Tropical wetlands, Gatekeeper series No. LEEC 89-02. International Institute for Environment and Development, London, UK
Brown,T. 1993. Measuring nonuse value: a comparison of recent contingent valuation studies, W-133 Benefits and Cost Transfer in Resource Planning, Sixth Interim Report, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Georgia, Athens, GA, USA.
Bishop,R. and T.,Heberlein .1979. Measuring values of extra-market goods: are indirect measures biased? American Journal of Agricultural Economics. 61(4): 926 – 930.
Callan, Scott and Thomas, Janet .2004. “Environmental Economics and Management: Theory, Policy, and Application” 3rd Ed.
Cochran,W.G. 1977. Sampling techniques, 3rd edition. Wiley and Sons, Inc.,USA.
Cooper,J.C., M.,Hanemann, and G.,Signorello .2002. One and one half bound dichotomous choice contingent valuation. Rev Econ Stat 84(4):742–750
Farber,J. and R.,Costanza .1987. The economic value of wetland systems. Journal of Environmental Management. 24:41-51.
Guo,Z., et al .2001. Ecosystem functions, services and their values a case study in Xingshan country of china. Ecological Economics. 38: 141-154.
Haneman,W.M. 1984. Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics. 71(3): 332-341
Hammitt, J.K., Liu, J.T. and Lau,J.L. 2001. Contingent valuation of a Taiwanese wetland. Environment and Development Economics, 6: 259-268.
Kaoru,Y .1993. Differentiating use and non-use values for coastal pond water quality improvements. Environ Resour Econ 3:487–494
Krutilla,J.V. 1965. Conservation reconsidered. Am Econ Rev. 57:776–786.
Lee,C., and S.,Han. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method.Tourism Management. 23: 531-540.
Mardle,S.,S., Pascoe I.,Herrero .2004. Management objective importance in fisheries: An evaluation using the analytic hierarchy process (AHP). Environ Manage 33(1):1–11
Nabin Barala , Marc Stern and Ranju Bhattarai. 2008. Contingent valuation of ecotourism in Annapurna conservation area, Nepal: Implications for sustainable park finance and local development. Ecological Economics, 6 6(2) :218 – 227.
Reddy, A Rama Mohan., Naidu, M and Govindarajulu, P. 2007. An Integrated approach of Analytical Hierarchy Process Model and Goal Model (AHP-GP Model) for Selection of Software Architecture, International Journal of Computer Science and Network Security, 7(10): 108-117.
Saaty,Toomas. 1994. Highlights and critical points in theory and application of the analytical hieratchy process. European Journal of Operational Research, 74: 426-447.
Scodari,P.F. 1990. Wetlands Protection; The Role of Economics. Environmental Law Institute, Washington, DC, USA.
Silberman,J., D.A.,Gerlowski, and N.A.,Williams .1992. Estimating existence value for users and non-users of New Jersey beaches. Land Econ 68:225–236
Vaze,P. 1998. System of environment and economic accounting (SEEA).Chapter 13, London: ONS, U.K.
Wattage,Premachandra and  Simon, Mardle. 2008. Total economic value of wetland conservation in Sri Lanka identifying use and non-use values, Wetlands Ecol Manage, 16:359–369.
Whister.,D. 1999. An Introductory Guide to SHAZAM. www. Shazam. Econ. ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.
Whitehead,J.C., and S.,Finney .2003. Willingness to pay for submerged maritime cultural resources. Journal of Cultural Economics. Vol. 27(4): 231–240