بررسی روند تغییرات تراکم گروه کوپه پودا در دریاچه ولشت

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتون‌ها به همراه ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و فیزیکوشیمیایی آب نظیر دمای آب، کل مواد جامد معلق، عمق شفافیت آب، فسفات محلول و فسفر کل، بصورت ماهانه از فروردین ماه 1388 تا فروردین ماه 1389 (13 ماه) در سه ایستگاه مطالعاتی بررسی گردید. بدین‌‌منظور زئوپلانکتون‌ها و دیگر پارامترها در هر ایستگاه در سه تکرار جمع آوری گردید. نوترینت‌ها به روش اسپکتروفتومتری و کل مواد جامد معلق به روش رنگ‌‌سنجی اندازه‌‌گیری شدند. عمق‌شفافیت آب با استفاده ‌از صفحه‌سِچی ‌به قطر 30 سانتی متر، خواندن صفحه در نور آفتاب و به حالت نیمه ایستاده انجام گردید. به منظور جمع‌‌آوری نمونه‌‌های زئوپلانکتون به وسیله کشش ستونی تور مخروطی پلانکتون‌‌گیری با اندازه مش 45 میکرون از فاصله 1 متر بالای بستر تا سطح آب، جمع‌‌آوری گردید. در این مطالعه مجموعاً 9 جنس از گروه کوپه پودا شناسایی گردید که در این میان بیشترین تراکم مربوط به جنس Cyclops با میانگین 149 عدد در متر مکعب و کمترین تراکم مربوط به جنس Diaptomus با میانگین 1/0 عدد در مترمکعب بوده است. میانگین تراکم کل این گروه در دریاچه ولشت 249 عدد در مترمکعب محاسبه گردید. بیشترین تراکم گروه کوپه پودا در اردیبهشت ماه با میانگین 638 عدد در مترمکعب و حداقل آن در دی ماه با میانگین 8 عدد در مترمکعب مشاهده گردید. بین تراکم این گروه و غلظت فسفات محلول و فسفر کل همبستگی قوی مثبت به دست آمد.

[1] بنایی، م.، رعیت پیشه، م.، 1385. اکولوژی دریا (اکوسیستم های دریایی و اقیانوس). نقش مهر، 269 ص
[2] ولی الهی، ج.، 1383. لیمنولوژی کاربردی (دستورالعملهای اجرای طرح های شناخت محیط زیست آبزیان). چاپ اول. طاق بستان. شماره 2000،553 ص
[3] کارتیه، ا.، 1971. نقشه زمین شناسی و سنگ شناسی دره ولشت. سازمان حفاظت محیط زیست چالوس.
 
 Dokulil, M.T., 2003. Algae as ecological bioindicators. In: Market B.A,Breure A.M & Zechmeistter H.G. Bioindicators and Biomonitors, Oxford: Elsevier.pp. 285-327.
 Forsstrom, L., Sorrari, S & Korhola, A., 2005. Seasonality of phytoplankton in subarctic lakeSaanjarviin NW Finnish Lapland, Polar Biol, DoI 10. 1007.
 Ramdani, M et al., 2001. Open water zooplankton communities in North African wetland lakes: the CASSARINA Project. Aquatic Ecology 35: 319-333.
Tolotti, M., 2001. Phytoplankton and littoral epilithic diatoms in high mountain lakes of the Adamello-Brenta Regional Park (Trentino,Italy) and their relation to trophic status and acidification risk,limnol.,6.(2):171-188.
 Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005. 3th edition. Washington, DC20005, APHA, ANWA.WPCE press.267p.
Wetzel, R.G., 2001. limnology: lake and river Ecosystems. Third  Edition,  Academic Press,San Diego.1006 pp.