بررسی تفاوتهای ریختی جمعیتهای سگ ماهی جویباری سفیدرود (Oxynoemacheilus Bergianus) حوضه دریاچه نمک با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

ویژگی‌های ریختی در مطالعات آرایه‌شناسی ماهیان ابزاری کارآمد می‌باشد. جمعیت‌های سگ‌ماهی‌های جویباری سفیدرود (Oxynoemacheilus bergianus) در رودخانه‌های مختلف حوضه دریاچه نمک تفاوت‌های ریختی بالایی را در شکل بدن نشان می‌دهند ولی این تغییرات توسط روش‌های معمول ریخت‌سنجی سنتی و ویژگی‌های شمارشی قابل بیان نمی‌باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های ریختی جمعیت‌های این گونه در رودخانه‌های حوضه دریاچه  نمک (قمرود، رودخانه کردان و جاجرود) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی به اجرا درآمد. نتایج آنالیز CVA با ارزش P حاصل از آزمون جایگشت تفاوت معنی‌داری را بین الگوی شکل بدن جمعیت‌های مورد بررسی نشان داد. براساس نتایج اعضای جمعیت رودخانه قمرود بواسطه داشتن سر و ساقه دمی درازتر و کم عمق و جایگاه قدامی باله پشتی از دو جمعیت دیگر قابل شناسایی بودند. جمعیت کردان نیز بواسطه باله مخرجی عقبی‌تر و موقعیت قدامی باله سینه‌ای و جمعیت رودخانه جاجرود بواسطه عمق بیشتر سر و بدن از یکدیگر تفکیک شدند.

- Adams, D.C., Rohlf, F.J. and Slice, D.E. (2004) “Geometric Morphometrics: Ten years of progress following the ‘Revolution’”, Italian Journal of Zoology, Vol. 71, pp. 5-16.
 
- Bohlen, J. (2008) “First report on the spawning behavior of a golden spined loach, Sabanejewia vallachica (Teleostei: Cobitidae)”, Folia Zoolgica, Vol. 57, pp. 139-146.
 
- Coad, B.W. (2015) “Freshwater fishes of Iran”, Available at: http://www.briancoad.com Accessed.
: May, 2014.
 
- Eagderi, S., Esmaeilzadegan, E. and Maddah, A. (2013) “Body shape variation in riffle minnows (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863) populations of Caspian Sea basin”, Taxonomy and Biosystematics, Vol. 5, No. 14, pp. 1-8 (in Persian).
- Freyhof, J., Geiger, M.F., Golzarianpour, K. and Patimar, R. (2016) “Sasanidus, a new generic name for Noemacheilus kermanshahensis Bănărescu & Nalbant, with discussion of Ilamnemacheilus and Schistura (Teleostei; Nemacheilidae)”, Zootaxa, Vol. 4107, No, 1, pp. 65-80.
 
 
 
 
- Jouladeh-Roudbar, A., Vatandoust, S., Eagderi, S., Jafari-Kenari, S. and Mousavi-Sabet H. (2015) “Freshwater fishes of Iran; an updated checklist”, AACL Bioflux, Vol. 8, No. 6, pp.855-909.
 
- Klingenberg, C.P. (1998) “Heterochrony and allometry: the analysis of evolutionary change in ontogeny”, Biological Reviews, Vol. 73, No. 1, pp. 79-123.
 
- Mafakheri, P., Eagderi, S., Farahmand, H. and Mousavi-Sabet H. (2015) “Descriptive osteology of Oxynoemacheilus kermanshahensis (Bănărescu and Nalbant, 1966) (Cypriniformes, Nemacheilidae)”, Croatian Journal of Fisheries, Vol. 73, pp.115-123.
 
- Mousavi-Sabet, H. and Anvarfar, H. (2013) “Landmark-based morphometric variation between Cobitis keyvani and Cobitis faridpaki (Pisces: Cobitidae), with new habitat for C. faridpaki in the southern Caspian Sea basin.” Folia Zoologica, Vol. 62, No. 3, pp. 167-175.
 
- Mousavi-Sabet, H., Sayyadzadeh, G., Esmaeili, H.R., Eagderi, S., Patimar, P. and Freyhof J. (2015) “Paracobitis hircanica, a new crested loach from the southern the Caspian Sea basin (Teleostei: Nemacheilidae)”, Ichthyological Exploration of Freshwaters, Vol, 25, pp. 339-346.
 
- Nalbant, T.T. and Bianco, P.G. (1998) “The loaches of Iran and adjacent regions with description of six new species (Cobitoidea)”, Italian Journal of Zoology, Vol. 65, pp. 109-123.
 
- Nicieza, A.G. (1995) “Morphological variation between geographically disjunct populations of Atlantic salmon: the effects of ontogeny and habitat shift”, Functional Ecology, Vol. 9, pp. 448-456.
 
- Prokofiev, A.M. (2009) “Problems of the classification and phylogeny of nemacheiline loaches of the group lacking the Preethmoid I (Cypriniformes: Balitoridae: Nemacheilinae)”, Journal of Ichthyology, Vol. 49, pp. 874-898.
 
- Randall, J.E. and Pyle, R.L. (2008) “Synodus orientalis, a new lizardfish (Aulopiformes: Synodontidae) from Taiwan and Japan, with correction of the Asian records of S. lobelia”, Zoological Study, Vol. 47, pp. 657-662.