ارزیابی میزان انتشار گازهای CO2 و CH4 با کاربرد ضرایب انتشار در یک واحد منتخب تولید الکل شرکت توسعه نیشکر

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

صنعت تولید الکل از جمله صنایعی است که به دلیل برداشت نیشکر همراه با آتش زدن مزارع، مصرف انواع سوخت در منابع احتراقی کارخانه تولید الکل، منجر به انتشار گازهای متان و دی اکسید کربن شده و همچنین در طی فرآیند تولید الکل به علت تخمیر ملاس انتشار(CO2) وجود دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه ای(CO2) و (CH4) ناشی از فعالیت یکی از واحدهای تولید الکل شرکت توسعه نیشکر در جنوب ایران  می‌‌‌باشد. جهت برآورد میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن و متان از منابع انتشار موجود در واحد مورد بررسی از روش ضرایب انتشار استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌‌دهد که کل میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن و متان از واحد منتخب به ترتیب 81316 و 14/1 تن در سال  می‌‌باشد. به‌عنوان نتیجه‌‌گیری می‌توان بیان کرد که تجهیزات الکتریکی کارخانه الکل بیشترین سهم را در انتشار دی اکسید کربن و دیگ بخار بیشترین سهم را در انتشار متان دارند.

1-تقدیسیان، ح، مینا پور، س، 1387. تغییر آب و هوا(آنچه باید بدانیم)، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، چاپ دوم، صفحه 1.
2- جعفرزاده حقیقی فرد، ن، زوایدی، آ، قلیشخانی، م، معصومی، ع. 1390. برآورد میزان گاز در یک واحد شیرین سازی گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران براساس آنالیز سوخت. مجله سلامت و محیط. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران. دوره چهارم. شماره سوم. صفحات330-321.   
3-جهان بین، ش، شفیعی، م. 1389. مزیت سنجی زیست محیطی پروژه تغییر سوخت بویلرهای کشت و صنعت فارابی خوزستان از مازوت به گاز طبیعی، اولین کنفرانس سالانه انرزی پاک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان.
4-زالی کاهکش، ر. 1390. شرح فرآیند تولید الکل و فلسفه کنترل، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کارخانه الکل سازی دعبل خزاعی.
5-قدرتی، س. 1390. ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه ای از کشت و صنعت حکیم فارابی و کارخانه های الکل و خمیرمایه دعبل خزاعی و ارائه راهکارهای کنترل و کاهش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.
6-کرباسی، ع، نوری، ج، عابدی، ز، عسکری زاده، لام. 1388. بهره گیری از سازوکار توسعه پاک برای کاهش گازهای گلخانه ای درصنایع غذایی، علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره یازدهم
7-نظری، م، بخشی زاده، م. 1390. تجزیه عوامل موثر بر انتشار CO2 در صنعت ایران، فصلنامه پژوهش  های اقتصادی، سال یازدهم، شماره چهارم. صفحات 17-1.
،شماره چهار،ویژه نامه زمستان1388. صفحات 447-438.
 
8- Francois A. Guide for Computing CO2 Emissions Related to Energy Use, Research Scientist, CANMET Energy Diversification Research  laboratory,2001-66-TR-J-404-AUBE-E/HP.
 9-http://en.Wikipedia.org/Wiki/List of Countries by Carbon Dioxide Emission.[ Accessed 23 Jan 2012].
10-Macedoa I, Seabra J, Silva J. Green house Gases Emissions in the Production and Use of Ethanol from Sugarcane in Brazil: The 2005/2006 Averages and a Prediction for 2020, Biomass and Bioenergy 32 ( 2008 ) 582 – 595.
11- National Toxics Network (Inc). The Heavy Oil Power Deala Dark Cloud over East Timor’s Bright Future. Lee Bell BA MA (ESD) On behalf of the National Toxics Network (Inc). 2009. Available from: www.ntn.org.au.
12- Nyboer J, Strickland C, Tu J.2006. Improved CO2, CH4 and N2O Emission Factors for Producer-Consumed  Fuele in Oil Refineries,Canadaian Industrial End-use Energy Data and Analysis Centre Simon Fraser University, Burnaby, BC, March 2006.
Ritter K, Norodrum S, ShirefTh, Levon M. Consistency in Greenhouse Gas Emissions Estimation for Oil and Gas Industry Operations – A Non-Trivial Pursuit.Department of Energy. 2001.
-Silalertruksa T, Gheewala SH. Long-Term Bioethanol System and Its Implications on GHG Emissions: A Case Study of Thailand. Environ. Sci. Technol. 2011. 45, 4920–4928.
-www.dk-sugarcane.ir [Accessed 5 Jul  2011].