بررسی ماکروبنتوزهای تالاب کوه گل سی سخت

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

این مطالعه در سال 1389 جهت شناسایی ماکروبنتوزهای تالاب کوه گل سی‌‌سخت در دو فصل بهار و پاییز انجام گرفت. در هر ماه سه نمونه رسوب در سه ایستگاه توسط گرب ون وین (با سطح مقطع 03/0 متر مربع) جهت شناسایی ماکروبنتوزها برداشت گردید. نمونه‌‌برداری از رسوبات بستر بر اساس روش‌های موجود در کتاب استاندارد متد 1999 انجام گرفت. در این بررسی در مجموع 10 گروه ماکروبنتوزی شامل شکم‌‌پایان (Gastropoda)، دوبالان (Diptera)، پاروپایان(Copepoda) ، سنجاقک‌ها (Odonata)، کم‌‌تاران (Oligochaeta)، کنه‌‌های آبی (Arachnida)، سوسک هایآبی (coleoptera)، زود میران (Ephemeroptera)، زالوها(Hirudinea)  و آنتن منشعب‌‌ها (Cladocera)  شناسایی شد. جهت بررسی تنوع زیستی ماکروبنتوزهای تالاب از شاخص‌‌های شانون، سیمپسون، هیل و مارگالف و از نظر آلودگی از الگوی معرفی شده توسط Welch استفاده گردید. نتایج نشان داد که بر اساس آنالیز واریانس برای شاخص‌‌ها هیچگونه اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه‌‌ی ماکروبنتوزها در تالاب کوه گل نشان داد که تنوع آنها در فصل بهار بیشتر از فصل پاییز بود.

1-بهروزی راد، ب.، م.ر. احمدی .1378. بررسی مقایسه ای کفزیان بزرگMacrofauna  تالابهای بین المللی کلاهی و تیاب در سواحل خلیج فارس، مجله ی محیط شناسی، شماره ی 23.صفحات 28- 21
2-نبوی. م،. ااف. سواری.، غ. وثوقی،. ع. نیکویان .1375. برآوردتوده ی زنده و تولید ثانویه ماکروبنتوزهای خور موسی، مجله ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره ی چهارم. زمستان 80
3-طباطبایی، ط.، ف. امیری.، ع. پذیرا .1386. پایش ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک به عنوان شاخص آلایندگی در خورهای موسی و غنام،مجله ی شیلات،سال سوم شماره ی چهارم.زمستان 88
4-مجنونیان. ه .1377.  تالابها، طبقه بندی و حفاظت تالابها،انتشارات دایره سبز
5- Andrew. S.Y., L. Ann. 1996.  Macrofauna: polychaetes, mollusks & Crustacean. In: Methods of the examination of organismal diversity in soil & sediment. Edited by Hall, G.S.UNESCO University Press.Cambridge. 118-132 pp.
6- Gascon. S., D. Boix., J. Sala., X.D. Quintana. 2007. Changes on macrobenthic fauna of a mediterranean salt marsh (emporda wetlands, ne iberian peninsula) after a
severe drought, with special emphasis on the corophium orientale population, vie el milieu-life and environment, Vol.57, No.(1/2). 3-12pp.
7- Shannon, C.E., W. Weaver. 1949. The mathematical Theory of communication, Bell System Technical Journal, Vol. 27. 379-423pp.  
8- Simpson.  E.H. 1949. Measurment of diversity, Nature.Lond. 163-688pp. 
9-Walton,S.G. 1974.Hand book of marine science, Vol.1, CRC Press.Cleveland,.117-126 pp.
10- Welch, E.B. 1992. Ecologh effects and Waste water- 2nd edition. Chapman and Hall, 425 p.