نقش منابع اطلاعاتی در تغییر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به محیط‌‌زیست سالم

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

هدف کلی این پژوهش کاربردی که با روش توصیفی، همبستگی انجام شده بررسی نقش منابع اطلاعاتی در تغییر بینش شهروندان تهرانی نسبت به محیط زیست سالم می‌‌‌‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان تهرانی بود که در منطقه 14 شهرداری تهران در کلاس‌‌های آموزشی فضای سبز شرکت کرده بودند (873 نفر). از میان این تعداد شرکت کننده 211 نفر از آنان به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای- تناسبی انتخاب شدند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی و صوری آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی، و محیط‌‌زیست به دست آمد. سپس آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام پذیرفت و ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه 95 درصد حاصل شد. یافته‌‌ها نشان داد که بین متغیرهای سن و سطح تحصیلات با متغیر وابسته دانش شهروندان نسبت به سالم‌سازی محیط‌‌زیست رابطه معنی‌‌‌داری وجود دارد. همچنین بین متغیر منابع اطلاعاتی و متغیرهای وابسته دانش و مهارت آنان نسبت به سالم‌‌سازی محیط‌‌زیست نیز رابطه وجود دارد، اما بین متغیر منابع اطلاعاتی و بینش شهروندان نسبت به سالم‌‌سازی محیط زیست هیچگونه رابطه معنی‌‌داری مشاهده نگردید.  

اسمعیلی، س.، و میردامادی، م. (1389). بررسی تاثیر میزان تجربه و علاقه مشارکت کنندگان در کلینیک های گل و گیاه بر دانش، مهارت و بینش آنان نسبت به محیط زیست سالم. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی،‌ سال سوم، شماره چهارم، صفحات 30-15.
اسمعیلی، س.، و میردامادی، م.  (1386). بررسی نقش آموزش های مردمی‌‌ فضای سبز شهرداری تهران در تغییر بینش شهروندان پیرامون سالم سازی محیط زیست. مجله علمی‌‌- پژوهشی علوم کشاورزی، ویژه نامه شماره سوم، سال سیزدهم، صفحات 655-639.
ایمانی جاجرومی‌‌، ا.، م. بیگدلی، و س. حناچی. (1381). مدیریت شهری پایدار (بررسی تجارب مشارکتی شهرداری ها و شوراهای اسلامی‌‌ شهرها). وزارت کشور. مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور. 113 صفحه.
بی نام. (1381). جنبش کمربند سبز کنیا. فصلنامه جنگل و مرتع. شماره 17، صفحات 45-44.
پور اسد مهربانی، ک. و ن. خراسانی. (1382). بررسی نقش مشارکت مردمی‌‌ در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارایه راهکارهای مناسب در این زمینه (مطالعه موردی کوی 13 آبان). مجله علمی‌‌ - پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست. مرکز انتشارات علمی‌‌ دانشگاه آزاد اسلامی‌‌. 17: صفحات 13-1.
پوراسد مهربانی، ک. (1381). بررسی نقش مشارکت مردمی‌‌ در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران (کوی سیزده آبان). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ واحد علوم و تحقیقات تهران. 138 صفحه.
تریولا، م. (1380). آمار کاربردی (همراه با برنامه های کامپیوتری). ترجمه م. تهرانیان و ا. بزرگ نیا. چاپ سوم. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 548 صفحه.
جوکار، گ. و میردامادی، م. (1389). دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های شهرستان شیراز نسبت به حفاظت از محیط زیست. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی،‌ سال سوم، شماره اول، صفحات 14-1.
خاکی، غ. (1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ اول. تهران: انتشارات بازتاب.430 صفحه.
سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران. (1386الف). معرفی سازمان پارک ها [فیلم]. سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران: شهرداری تهران.
سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران. (1386ب). معرفی سازمان پارک ها [سایت]. سازمان پارک ها و فضای سبز تهران: شهرداری تهران. www.tehranparks.com
سرمد، ز.، ع. بازرگان، و ا. حجازی. (1383). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ هشتم. تهران: انتشارات آگاه. 398 صفحه.
سعید نیا، ا. (1379الف). فضای سبز شهری. کتاب سبز شهرداری (جلد نهم). مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری. وزارت کشور. صفحات 33-31.
سعید نیا، ا. (1379ب). فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی. کتاب سبز شهرداری (جلد دهم). مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور. صفحات 22-1.
سعید نیا، ا. (1379ج). مدیریت شهری. کتاب سبز شهرداری (جلد یازدهم). مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور. صفحات 115-1.
علوی تبار، ع. (1379الف). مشارکت در اداره امور شهرها (بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها). جلد اول. موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور. 141 صفحه.
علوی تبار، ع. (1379ب). الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (یافته های تجربی و راهبردها). جلد دوم. موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور. 178 صفحه.
کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی (با استفاده از نرم افزار SPSS). چاپ اول. تهران: انتشارات شریف. صفحات 78-51.
مدنی پور، ع. (1381). تهران ظهور یک کلان شهر. تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران). صفحات 237-169.
ملک محمدی، ا. (1384). روش تحقیق. جزوه درسی منتشر نشده. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ واحد علوم و تحقیقات تهران. 
میردامادی.، م.، س. اسمعیلی، ع.، باقری ورکانه (1387). بررسی میزان علاقه دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با حفاظت محیط زیست. فصلنامه علمی‌‌ محیط زیست، شماره 47، سازمان حفاظت محیط زیست. صفحات 21-39.
میردامادی، س. م.، باقری ورکانه، ع.، و اسمعیلی، س. (1389). بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره 1، صفحات 216-201.