ارزیابی اثرات بصری معادن سنگ لاشه‌‌ی منطقه پل دوآب اراک و راهکارهای کاهش و تعدیل اثرات نامطلوب

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات بصری مجموعه معادن سنگ لاشه منطقه پل دوآب اراک می‌‌باشد. برای انجام ارزیابی از روش Oberholzer  استفاده شد. بدین منظور، بافری به شعاع 10 کیلومتر با مرکزیت مجموعه معادن مورد بررسی انتخاب گردید و در مجموع 6 معیار به عنوان معیار خاص و 5 معیار جهت تعیین ماهیت تاثیر، با استفاده از مجموعه استانداردهای پیش‌‌بینی شده و مجموعه نقشه های ایجادی در محیط  ArcMap مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید: در شرایط موجود، مجموعه معادن مورد بررسی اثرات جبران ناپذیری بر منابع بصری و چشم اندازه منطقه پل دوآب وارد نموده است، به‌طوری که تمامی معیارهای خاص شامل قابلیت دید پروژه، نمایش بصری، حساسیت بصری چشم انداز و دریافت کننده و مزاحمت بصری، نشان‌‌دهنده اثرات بصری در حد و اندازه ی بالایی می‌‌باشند. همچنین به دلیل نبود پوشش گیاهی متراکم، ظرفیت جذب بصری برای مخفی‌‌کردن اثرات بصری ایجابی بسیار ناچیز است. با این وجود اهمیت اثرات بصری نسبت به پیشرفت‌‌های اجتماعی – اقتصادی در حد متوسطی ارزیابی می‌‌شود. بنابراین ادامه‌‌ی فعالیت معدن کاری و همچنین توسعه آتی دو معدن جدید پیشنهادی،  مشروط به ارایه و اجرای یک مجموعه برنامه مدیریتی و تقلیل اثرات سوء می‌‌باشد که در مقاله به اجمال به پاره‌‌ای از اقدامات اساسی کاهش اثرات نامطلوب اشاره  شده است.

الهام پور، ل. ،حسینی، س.ع. ونجفی، ا. 1387 .ارزیابی اثرات چشم انداز جاده های جنگلی  جنگل لت تالار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات اهواز ، 120 صفحه.
سنجری ، س. 1387. راهنمای کاربردی   ARC/GIS 9.2 ،چاپ سوم، انتشارات عابد ، 344 صفحه.
شکوفه، ن. 1382 . حفاظت محیط زیست در معادن، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،513 صفحه
نصرآبادی، ت. ، هویدا، ح. و شجاعی، م.ع. 1386.  ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری، چاپ اول ، انتشارات آوای قلم،  186 صفحه.
Appleton, J. 1975. Landscape evaluation: the theoretical vacuum. Transactions of the Institute of British Geographers, no 66, 120-123.
Armstrong, J.and J., Stevens. 2002. Monument Creek Watershed Landscape Assessment, Colorado State University, College of Natural Resource. US Army Corps of Engineers, PP .5-10.
Bishop, L. D. 2003. Assessment of visual qualities, impacts, and behaviors, in the landscape, by using measures of visibility, Environment and Planning B: Planning and Design 2003, vol 30, PP. 677 – 688.
Commission of the European Communities .1997. Directive 97/11/EC Amending Directive 85/337/EEC.
Council of Europe. 2000. European Landscape Convention. European Treaty Series - No. 176. Florence. 176.
Daniel, T.C. and Vining, J. 1983. Methodological Issues in the Assessment of Landscape Quality. In Behaviour and the Natural Environment (eds. Altman, I. and Wohwill, J.), Chapter 2, 39-83, Plenum Press.
The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment.2002. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Second ed. Spon Press, London and New York.
Mouflis, G.D., L. z., Gitas and S., Liadoul. 2008. Assessment of the visual impact of marble quarry expansion (1984–2000) on the landscape of Thasos island, NE Greece, Vol. 86, PP. 92-102.
Nawaz, F., D., Hamidullah, and A., Fayaz. 2003. The Effect of Mining on Geomorphology, Detection of changes by using Remote Sensing techniques, Pakistan, PP. 1-5.
Oberholzer, B. 2005. Guideline for involving visual & aesthetic specialists in EIA processes: Edition 1. CSIR Report No ENV-S-C 2005 053 F. Republic of South Africa, Provincial Government of the Western Cape, Department of Environmental Affairs & Development Planning, Cape Town.
Ramos, B., T., Panagopolos. 2006. Aesthetic and Visual Impact Assessment of a Quarry Expansion , Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, pp.378-381.
Wells, D., K.V., Rooyen, and G., Trusler. 2008 .Visual Impact Assessment of Valencia Uranium Project, Environmental Solutions Provider, South Africa
, PP .8-14.
.