حاکمیت بین‌المللی زیست‌محیطی و چالش‌‌‌‌‌های توسعه پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

Document Type : Research Paper

Author

Abstract

این پژوهش در نظر دارد با تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت محیط‌‌زیست در سطح بین‌‌المللی چالش‌‌های پیش روی توسعه پایدار کشورهای مختلف را بررسی نماید. با وجود پیشرفت علم وفنآوری، جهان با تخریب جدی محیط‌‌‌زیست، ناشی از فعالیت‌های نامناسب توسعه‌‌ای همراه بوده و امنیت زیستی در معرض خطر است. در گذشته با تلاش اندیشمندان فعال دراین حوزه، معضلات زیست‌‌محیطی شناسایی و منجر به تعیین سازو کارهای جدیدی در اعمال نوعی حاکمیت جهانی برای مدیریت چالش‌های نوظهور محیط‌‌زیستی گردید. اما به دلیل گستردگی موضوعات و ارتباط با نهاد قدرت، سازوکارهای ایجاد شده در سطح بین‌‌المللی موفقیت مؤثری در اعمال حاکمیت بین‌‌المللی زیست‌محیطی نداشته‌‌اند. بنابراین دیدگاه‌های تجدیدنظر طلب در نحوه مدیریت محیط‌‌زیست جهانی تقویت گردید. در این میان کشورهای توسعه‌‌یافته خواستار ایجاد سازمان بین‌‌المللی منسجم برای مدیریت محیط زیست جهانی هستند. درمقابل کشورهای درحال توسعه با این دیدگاه مخالفند و معتقدند علت عدم توفیق ساختار فعلی، اجرا نکردن تعهدات از سوی کشورهای توسعه یافته است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت حاکمیت بین‌‌المللی زیست‌محیطی، جایگاه آن در حل معضلات مرتبط و نیز میزان موفقیت آن در برخورد با چالش‌های پیش روی کشورها در روند تحقق توسعه پایدار می‌‌پردازد و معتقد است تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد و تبدیل آن به یک نهاد قوی زیر نظر مجمع عمومی گزینه مناسبی برای اعمال حاکمیت است.

ابولقاسم طاهری، اندیشه هاس سیاسی در  غرب (تهران :نشر قومس،چاپ اول 1379) ص 266
2-ابومحمد عسگرخانی،رژیم‌‌‌‌‌های بین‌المللی (تهران:انتشارات ابرار،سال 1383)ص23.
3-بروس راست،هاروی استار، سیاست جهانی، ترجمه علی امیدی(تهران:نشر قومس مطالعات سیاسی و بین‌المللی سال88)صص710-709.
4-(توماس لارسون، دیوید اسکید مور، اقتصاد سیاسی بین الملل تلاش برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه احمد ساعی، ومهدی تقوی، نشر قومس سال 1376ص 283) ص32
5- جان بری،محیط زیست ونظریه اجتمایی،مترجمان حسن پویان،نیره توکلی (تهران:انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،سال1380)ص78
6-حسینی،س،م1391.حاکمیت بین‌المللی زیست‌محیطی وچالشهای توسعه پایدار،پایان نامه کارشناسی ارشدروابط بین‌الملل،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه واحد علوم وتحقیقات تهران.
6-حمید بعیدی نژاد، محمدحسن دریایی، مهدی علی آبادی،تحول در ساختار نظام ملل متحد( تهران:نشردفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی سال1384)ص63.
7-عبدالعلی قوام، جهانی شدن وجهان سوم(تهران :انتشارات مطالعات سیاسی وبین‌المللی،سال 1386)ص272
8-عبدالرحمن عالم،تاریخ فلسفه سیاسی غرب (تهران : انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پاییز 1378) ص234.
9-عبد العلی قوام، افشین زرگر،دولت سازی، ملت سازی ونظریه روابط بین الملل(تهران:نشر دانشگاه آزاد اسلامی، سال )1387صص278-279 .    
10-معاونت حقوقی وبین‌المللی وزارت امورخارجه،جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران و سازمانهای بین‌المللی(تهران: مرکز چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه، تهران بهار1390) ص296
11-یوسف مولایی، حاکمیت وحقوق بین‌الملل(تهران:انتشارات گلرنگ یکتا،سال1384)صص13-14.
  1-Marschinski, Robert; Behrle, Steffen; The World Bank: Making(1( the Business Case for the Environment; "Global Governance Working Paper No ((".(; Amsterdam et al; The Global Governance Project;2005
3-MANAGING CHANGE at the UNITED NATIONS Published by: Center for UN Reform Education April 2008
 4-Climate Change:National Interests Or a Global Regime?Christiana Figueres and Maria H. Ivanova 2010
 5-Environmental governance Our vision for 2010-2013  UNFCCC Conference in Copenhagen 2009
 6-UNEP Year book: Emerging issues in our global environment ,2013
 7-Global environmental governance ;edit by Lydia Swart and Esteiie Oerrt.2011
11-Kanie, Norichika; Haas, .(Peter M.; Emerging Forces in Environmental Governance; UNU Press;
12-HYPERLINK "http://www.allacademic.com/meta/p58974_index.html"Bäckstrand, Karin; Saward, Michel; Democratizing Global Governance: Stakeholder Democracy at the World Summit for Sustainable Development; Document presented at the annual meeting of the American Political Science Association; Chicago; 2005.
13-HYPERLINK "http://www.flacso.org.ec/docs/WP_005_AndradeM_01_2.pdf"Andrade Mendoza, Karen; La gobernanza ambiental en el Ecuador: El conflicto alrededor de la licencia Ambiental en el bloque 31, en el parque nacional Yasuní (Environmental Governance in Ecuador: the conflict concerning the environmental license for block 31 in the Yasuní National Park); FLACSO; Observatorio Socioambiental; Quito; 2008.
14-HYPERLINK "http://www.portalces.org/content/view/85/100000022/lang,Spanish"Suárez, David; Poats, Susan V.; Procesos de Gobernanza Ambiental en el Manejo Participativo de Áreas Protegidas en Carchi (Environmental Governance Processes in the Participative Management of Carchi Protected Areas); Symposium; 2008.
16-Page 8. The Soft Path in(10 a Nutshell. Oliver M Brandes and David B Brooks. University of Victoria, BC.2004.
17- UNEP;The Future We Want!Outcome of the U.N. Conference on Sustainable Development" Rio+20",2012
18-Fontaine, Guillaume; ( Verde y negro: ecologismo y conflictos por petróleo en el Ecuador, in G. Fontaine, G. van Vliet, R. Pasquis (Coord.), “Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina"(  Quito: FLACSO-IDDRI-CIRAD, 2008.
19-(HYPERLINK "http://www.iisd.org/pdf/2006/geg.pdf"Najam, A., Papa, M. and Taiyab, N. Global Environmental Governance. A Reform Agenda; IISD; 2006.
20-HYPERLINK "http://www.inforesources.ch/pdf/focus_3_05_e.pdf"Global Conventions and Environmental Governance; Inforesources Focus No. 3, 2012.
21-UNEP; International14( Environmental Governance and the Reform of the United Nations, XVI Meeting of the Forum of Environment Ministers of Latin America and the Caribbean; 2012.
22-HYPERLINK "http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/3rdGCSF_CS_Statement_IEG.pdf"Civil Society Statement on International Environmental Governance; Seventh special session of the UNEP Governing Council/GMEF; Cartagena, Colombia; February 2012