ارزیابی هیدروژئومرفولوژیکی با استفاده از مدل طبقه بندی روزگن (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

Document Type : Research Paper

Authors

1 کارشناس و مدیر ارزیابی زیست محیطی

2 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی،

3 دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی


- "متدولوژی ارزیابی گزارشات مطالعات توجیهی
  آبخیزداری" (1379)، کمیته فنی، دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها، معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی.
- شکوئی، مسعود.، (1376) "برنامه ریزی استفاده از سرزمین"، برای تدریس در دوره کارشناسی ارشد، تهران.
- احمدی، حسن.، (1954) "ژئومرفولوؤی کاربردی"، جلد 1، فرسایش آبی، دانشگاه تهران.
- علیزاده، امین.، (1368) "اصول هیدرولوژی کاربردی"، بنیاد فرهنگی رضوی. 
- مخدوم، مجید.، (1372) "شالوده آمایش سرزمین"، انتشارات دانشگاه تهران، 2203، تهران.
Rosgen, D.L., (1994) “A classification of natural rivers”, In: EISEVIER.
- Rosgen, D.L., (1985) “A stream classification system. In: Riparian Ecosystem and their Management”.
- First North American Riparian Conference, Rocky Mountain Forest and Rosgen Experiment station, RM.
- Rosgen, D.L., (1980) “An approach to water resources evaluation of non-point Silvicultural sources”.
-“USEPA (U. S. Environmental Protection Agency)”, Chap, VI, Total potential sediment, EPA- Athens, GA, pp 39-41.
-Wiliams, G. P. and Rosgen, D.L., (1989) “Measured total sediment loads (suspended loads and bed loads)”.