مقایسه میزان فلزات سنگین آهن، نیکل، روی و مس در عضله و کبد ماهی مید (Liza klunzingeri) و ماهی هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) در بنادر آبادان، ماهشهر و هندیجان استان خوزستان

Document Type : Research Paper

Authors

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشدگروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه اهواز


- اسماعیلی ساری، عباس.، (1381) "آلاینده­ها، بهداشت و استاندارد محیط زیست"، انتشارات نقش مهر، چاپ اول، تهران، 767 صفحه.
 - اسماعیلی ساری، عباس.، نوری ساری، حمزه.، اسماعیلی ساری، ابوذر.، (1386) "جیوه در محیط زیست"، انتشارات بازرگان، چاپ اول، رشت،       صفحه 226.
 - الصاق، اکبر.، (1390) "ارزیابی تراکم روی، مس، کبالت و منگنز در بافت خوراکی ماهیان سفید و کپور دریای خزر"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 13 ، شماره 4، صفحات 113-107.
- امینی رنجبر، غلامرضا.، ستوده نیا، فریبا.، (1384) "تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد، وزن، سن و جنسیت)"، مجله علمی شیلات ایران، سال 14، شماره 3، صفحات 18-1.
- پروانه، مریم.، خیرور، ندا.، نیک پور، یداله.، نبوی، سید محمد باقر.، (1390) "غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد و رسوبات خور موسی در استان خوزستان"، مجله علمی شیلات ایران، سال 20، شماره 2، صفحات 158-153.
 - پورمقدس، حسین.، شهریاری، علی.، (1389) "غلظت کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و جیوه در سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان"، مجله تحقیقات نظام سلامت، دوره 6، شماره 1، صفحات 30 تا 36.
 - جعفرزاده حقیقی، نعمت اله.، فرهنگ، محمد.، (1385) "آلودگی دریا (ترجمه)"، انتشارات آوای قلم، چاپ اول، تهران، صفحه 393.
 - جلالی جعفری، بهیار، آقازاده مشگی، مهرزاد.، (1386) "مسمومیت ماهیان در اثر فلزات سنگین آب و اهمیت آن در بهداشت عمومی"، انتشارات مان کتاب، چاپ اول، تهران، صفحه 134.
 - خشنود، رضا.، (1385) "بررسی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب، نیکل، و وانادیوم در دو گونه کفشک ماهیان بندرعباس و بندرلنگه"، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، صفحه 127.
 - دادالهی سهراب، علی.، نبوی، سید محمد باقر.، خیرور، ندا.، (1387) "ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت  (Barbus  grypus) در رودخانه اروند رود"، مجله علمی شیلات ایران، سال 17، شماره 4، صفحات 33-27.
 - دورقی، عبدالمجید.، کوچنین، پریتا.، نیک پور، یداله.،
یاوری، وحید.، ذوالقرنین، حسین.، صفاهیه، علیرضا.، سالاری علی آبادی، محمد علی.، (1388) "تجمع کادمیوم، مس و آهن در بافت های ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) در سواحل شمالی خلیج فارس"، فصلنامه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، سال 3، شماره 3، صفحات 8-1.
 - ستاری، مسعود.، شاهسونی، داور.، شفیعی، شهنام.، (1382) "ماهی شناسی 2 (سیستماتیک)"، انتشارات حق شناس، چاپ اول، تهران، صفحه 502.
 - شهاب مقدم، فرزانه.، اسماعیلی ساری، عباس.، ولی نسب، تورج.، کریم آبادی، مرتضی.، (1389) "مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپرماهی چهارگوش و گیش چشم درشت خلیج فارس"، مجله علمی شیلات ایران، سال 19، شماره 2، صفحات 94-85.
 - شهریاری، علی، (1384) "اندازه گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در بافت خوراکی ماهیان شوریده و سرخو خلیج فارس در سال 1382"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 7، شماره 2، صفحات 67-65.
 - صادقی، سید ناصر.، (1380) "ماهیان جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان)"، انتشارات نقش مهر، چاپ اول، تهران، صفحه 438.
 - عریان، شهلا.، عمادی، حسین.، قاسمی مجد، پریسا.، (1385) "سنجش تجمع زیستی نیکل، وانادیوم، کادمیوم و سرب در بافت های ماهیان حلوا سفید، شوریده و هامور معمولی در خلیج فارس"، مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، سال 1، شماره 2، صفحات 14-1.
 - عسکری ساری، ابوالفضل.، فرهنگ نیا، منیره.، بازترابی،
مرضیه.، (1388) "اندازه گیری و مقایسه سرب، روی و مس در عضله و کبد هامور معمولی (Epinephelus coiodes)"، مجله تالاب، سال 1، شماره 2، صفحات 106-101.
 - عسکری ساری، ابوالفضل.، خدادادی، مژگان.، کاظمیان، محمد.، ولایت زاده، محمد.، بهشتی، محبوبه.، (1389) "اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین (Zn، Mn، Cu، Fe) در ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه­های کارون و بهمنشیر استان خوزستان"، مجله پژوهش­های علوم و فنون دریایی، سال 5، شماره 1، صفحات 70-61.
 - عسکری ساری، ابوالفضل.، ولایت زاده، محمد.، (1390) "اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب و روی در عضله و کبد سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس"، فصلنامه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، سال 5، شماره 2، صفحات 46-39.
 - عسکری ساری، ابوالفضل.، ولایت زاده، محمد.، (1392) "تجمع زیستی فلزات سرب و روی در کبد و عضله کپور (Cyprinus carpio)، ماهی سفید (Rutilus frisii kuttom) و کفال طلایی (Liza auratus) بازار تهران"، مجله بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دوره 3، شماره 1، صفحات 107-89.
 - عسکری ساری، ابوالفضل.، ولایت زاده، محمد، (1393) "فلزات سنگین در آبزیان"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، چاپ اول، صفحه 380.
 - فاضلی، محمد شریف.، ابطحی، بهنام.، صباغ کاشانی، آذر.، (1384) "سنجش تجمع فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در اندام های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر"، مجله علمی شیلات ایران، سال 14، شماره 1، صفحات 78-65.
 - گرجی پور، عین اله.، صدوق نیری، علی.، حسینی احمد رضا.، بیتا، سراج.، (1388) "بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافت­های عضله، کبد و آبشش ماهی هامور معمولی"، مجله علمی شیلات ایران، سال 18، شماره 1، صفحات 108-101.
- ناصری، محمود.، رضایی، مسعود.، عابدی، عذرا.، افشار نادری، اعظم.، (1384) "سنجش مقادیر برخی عناصر سنگین (آهن، مس، روی، منیزیم، منگنز، جیوه، سرب و کادمیوم) در بافت­های خوراکی و غیر خوراکی ماهی کفال پشت سبز (Liza dussumieri) سواحل بوشهر"، مجله علوم دریایی ایران، دوره 4، شماره 3 و4، صفحات      67-59.
 - ولی نسب، تورج.، سیف آبادی، سید جعفر.، جواد زاده، نرگس.، صفی خانی، حاجت.، (1382) "بررسی هماوری ماهی مید (Liza klunzingeri) در آب­های ساحلی هندیجان (خلیج فارس)"، مجله علوم دریایی ایران، دوره 3، شماره 1، صفحات 83-75.
- Abdel-Baki, A.S., Dkhil, M.A., Al-Quraishy, S., (2011) "Bioaccumulation of some heavy metals in tilapia fish relevant to their concentration in water and sediment of Wadi Hanifah, Saudi Arabia". African Journal Biotechnology, 10 (13): 2541–2547.
- Agah, H., Leermakers, M., Elskens, M., Fatemi, S.M.R., Baeyens, W., (2009) "Accumulation of trace metals in the muscle and liver tissues of five species from the Persian Gulf", Journal of Environmental Monitoring and Assessment, 157: 499-514.
- Ahmad, A.K., Shuhaimi-Othman, M., (2010) "Heavy metal concentration in sediments and fishes from Lake Chini, Pahang, Malaysia", Journal of Biological Sciences, 10 (2): 93-100.
- Al-Yousuf, M.H., El-Shahawi, M.S., Al-Ghais, S.M., (2000) "Trace metals in liver, skin and muscle of Lethrinus lentjan fish species in relation to body length and sex", Sciences Total Environment, 256: 87-94.
- Bahnasawy, M., Khidr, A., Dheina, N., (2011) "Assessment of heavy metal concentrations in water, plankton, and fish of Lake Manzala, Egypt", Turkish Journal Zoology, 35 (2): 271-280.
- Bellassoued, K., Hamza, A., Pelt, J., Elfeki, A., (2013) "Seasonal variation of Sarpa salpa fish toxicity, as related to phytoplankton consumption, accumulation of heavy metals, lipids peroxidation level in fish tissues and toxicity upon mice", Journal of Environmental Monitoring and Assessment, 185: 1137–1150.
- Canli, M., Atli G., (2003) "The  relationship  between  heavy  metal  (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels  and  the  size  of  six  Mediterranean  fish  species", Journal  of  Environmental Pollution, 121: 129-136.
- Demirak, A., Yilmaz, F., Tuna, A.L., Zdemir, N., (2006) "Heavy metals in water, sediment and tissues of Leuciscus cephalus from a stream in southwestern Turkey", Journal of Chemosphere, 63: 1451–1458.
- Dixon, H., Gil, A., Gubala, C., Lasorsa, B., Crecelius, E., Curtis L.R., (1996) "Heavy metal accumulation in sediment and freshwater fish in U.S. Arctic Lakes", Environmental Toxicology and Chemistry, 16 (4): 733 P.
- Eboh, L, Mepba, H.D., Ekp, M.B., (2006) "Heavy metal contaminants and processing effects on the composition, storage stability and fatty acid profiles of five common commercially available fish species in Oron Local Government, Nigeria", Journal of Food Chemistry, 97 (3): 490-497.
- FAO, (2012) "Fishery and aquaculture statistics", Marine fishery, Rome. 100 p.
- Farkas, A., Salanki, J., Varanka, I., (2000) "Heavy metal concentrations in fish of lake Balaton, Lakes and ReserVoirs", Journal of Research and management, 5: 271- 279.
 - Filazi, A., Baskaya, R., Kum, C., (2003) "Metal concentration in tissues of the Black Sea fish Mugil auratus from Sinop-Icliman, Turkey", Journal of Human and Experimental Toxicology, 22: 85-87.
- Freedman, B., (1989) "Environmental Ecology", the impact of pollution and other stresses on ecosystem structure and function. London: Academic press.
- Glushankova, M.A., Pashkova, I.M., (1992) "Heavy metal in the tissue of fish from the Pskovsko chudskoe and Vyrts yoru lakes", tsitologiya, 34 (3): 46-50.
- Heath, A.G., (1987) "Water pollution and fish physiology", (2nd ed.). CRC. Press. Boston, USA. 245 P.
- Huang, W.B., (2003) "Heavy Metal Concentrations in the Common Benthic Fishes Caught from the Coastal Waters of Eastern Taiwan", Journal of Food and Drug Analysis, 11(4): 324-330.
- Kalay, G., Bevis, M.J., (2003) "Structure and physical property relationships in processed polybutene. Journal of Applied Polymer Science, 88: 814-824.
- Laimanso, R.Y., Cheung, R.Y., Chan, K.W., (1999) "Metal concentrations in the tissues of Rabbitfish (Siganus oramin) collected from Tolo Harbour and Victoria Harbour in Hong kong", Journal of Marine Pollution Bulletin, 39: 234.
- Newman, M.C., Unger, M.A., (2003) "Fundamentals of ecotoxicology", CRC Press, 458 p.
- Olowu, R.A., Ayejuyo, O.O., Adewuyi, G.U., Adejoro, I.A., Denloye, A.A.B., Babatunde, A.O., Ogundajo, A.L., (2010) "Determination of heavy metals in fish tissues, water and sediment from Epe and Badagry Lagoons, Lagos, Nigeria", Journal of Chemistry, 7 (1): 215-221.
- Pourang, N., Nikouyan, A., Dennis, J.H., (2005) "Trace element concentrations in fish, surficial sediments and water from northern part of the Persian Gulf", Environmental Monitoring and Assessment, 109: 293–316.
- Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME), (1999) "Manual of oceanographic observations and pollutant analysis methods", Kuwait, Vo1 20.
- Rouessac, F., Rouessac, A., (2007) "Chemical Analysis Modern Instrumentation Methods and Techniques", 2nd Edition, England, John Wiley & Sons Ltd.
- Turkmen, M., Turkmen, A., Tepe, Y., Ates, A., Gokkus, K., (2009) "Determination of metal contaminations in sea foods from Marmara, Aegean and Mediterranean Seas: twelve fish species", Food Chemistry, 108: 794-800.
- Turkmen, A., Turkmen, M., Tepe, Y., Cecik, M., (2010) "Metals in tissues of fish from Yelkoma