واکاوی همدیدی توفان‌های سیاه غرب خراسان رضوی و سبزوار

Document Type : Research Paper

Authors

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد،


- امیدوار، کمال.،(1390) "کتاب مخاطرات طبیعی"، انتشارات یزد، ص 168.
 - امیدوار، کمال.، (1392) "تحلیل سینوپتیک توفان گرد و غبار فوریه 1994 در استان یزد"، اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، دانشگاه لرستان،24 و 25 اردیبهشت.
- امیدوار، کمال.، (1384) "بررسی و تحلیل سینوپتیکی توفان‌‌های ماسه در دشت یزد – اردکان"، طرح پژوهشی دانشگاه یزد.
 - جانسون، وارن.، (1376) "اقلیم و معماری با تاکید بر معماری خاورمیانه"، مجید حبیبی نوخندان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 46، صص 159-  154.
 - حسینی، سید باقر.، (1379) "مطالعه سینوپتیکی توفان‌‌های شدید در تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، هواشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، زمستان.
 - ذوالفقاری، حسن و حیدر عابدزاده.، (1384) "تحلیل
سینوپتیک سیستم‌‌های گرد و غبار در غرب ایران"، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان ، صص 188 – 173.
 - طاووسی، تقی.، خسروی، محمود.، رئیس پور (1389) "تحلیل همدیدی سامانه‌‌های گرد و غباری در استان خوزستان"، جغرافیا و توسعه، شماره 20، ص 97.
 - علیجانی، بهلول.، رضائیان، پرویز.، ناصرپور، سمیه.،      (1392) "پراکندگی فضایی و زمانی گرد و غبار در جنوب غرب ایران"، اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، دانشگاه لرستان، 24 و 25 اردیبهشت.
 - لشگری، حسن.، کیخسروی، قاسم.، (1387) "تحلیل آماری سینوپتیکی توفان‌‌های گرد و غبار استان خراسان رضوی"، پژوهش‌‌های جغرافیای طبیعی، شماره 65، ص7.
 - مرجانی، سید صدرالدین.، (1372) "بررسی سینوپتیکی بادهای شدید بیش از 15 متر بر ثانیه (توفان) در خراسان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش سینوپتیک، دانشگاه تهران.
 - مفیدی، عباس.، جعفری، سجاد .، (1390) "بررسی نقش گردش منطقه­ای بر روی خاورمیانه در وقوع توفان‌‌های گرد و غباری تابستان در جنوب غربی ایران"، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره 5، ص17.
 - میدلتون، ان.جی.، (1390) "گرد و غبار بیابان در سامانه جهانی"، ترجمه داریوش یار احمدی، دانشگاه لرستان، ص22.
 - نکونام، زری.، (1387) "بررسی و تحلیل توفان‌‌های گرد و غبار در شهرستان سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی، دانشگاه یزد، ص1.
 
- Baldasano, J.M. (2007) “WMO Sand and Dust Storm Warning System for Europ”, Africa and Middle East: a GEO- oriented System, 7th EMS Annual Meeting: volume 4.
- Goudie, A. S. Midelton, N. J. (2001) “Saharan dust storm: nature and consequences”, Earth-Science Reviewsm, 56. 179-204.
- Jackson, V. H. (1913) “Atmospheric electrification during dust storm”, Journal of the ranklin Institute, volume 176, issue 1, page 145. 
- Liu, G. Park, S.-U. (2007). The Logarithm-Linear relationship of the occurrence frequency to the duration of sand-dust storms: Evidencee from observational data in China. Journal of Arid Environments, volume 71, pages 243-249.
- Orlovsky, L. (2004) “Dust storms in Turkmenistan”, Journal of Arid Environments, volume 60, pages 83-97.
- Qiang, M. (2007) “Impacts of wind velocity on sand and dust”, Deposition during dust storm as inferred from a series of observations in the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau, China. Powder Technology, volume 175, issue 2, pages 82-89.
- Shigong, W. (2000) “Progress of research on understanding sand and dust storms in the world”,
Physics, Mechanics and processes of dust and sand storms.
- Tanaka, T. Y. (2005) “Possible transcontinental dust  transport from North Africa and the Middle East to East Asia”, Atmospheric Environment: volume 39, pages 3901-3909.
- Wang, W. Fang, Z. Y. (2006) “Numerical simulation and synoptic analysis of dust”, emission and transport in East Asia. Global and planetary change, volume 52, pages 57-70.
- Wang, X. (2003) “Modern dust storms in chaina: an overview”, Journal of Arid Environments, volume 58, pages 559-574. 
- Yang, B. (2007) “Dust storm frequency and its relation to climate changes in Northern China during the past 1000 years”, Atmospheric Environment: volume 41, pages 9288-9299.
- Yang, Y. Q. (2008) “Sand/ dust storm processes in Northeast Asia and associated large”, scale circulations, Atmospheric Chemistry and Physics, volume 8, pages 25-33.