تبیین میزان آگاهی دختران روستایی در حفاظت از محیطزیست در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: روستای دغاغله)

Document Type : Research Paper

Authors

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


- ازکیا، مصطفی.،  غفاری، غلامرضا.، (1384) "جامعه شناسی توسعه"، فصل اول، چاپ پنجم، انتشارات کیهان، تهران، ص60-59.
 - بابایی بازکیایی، زهرا.، دهدار درگاهی، محمد.، عبد زاده گوهری، علی.، (1389) " میزان آگاهی و مشارکت زنان روستایی از مسائل زیست محیطی و تاثیر آن در تولید محصول سالم مطالعه موردی در روستای بازکیاگوراب استان گیلان"، اولین همایش کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سایت www.civilica.com.
 - پاداش، امین.، نبوی، محمدباقر.، دهزاد، بهروز.، جوزی، علی.، مرادی، نبی اله.، (1389) "برنامه ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط­زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر)"، مجله پژوهش­های محیط زیست، سال1، شماره1، ص66-53.
 - حجازی، یوسف.، عربی، فائزه.، (1387) "عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان­های غیردولتی در حفاظت از محیط زیست"، نشریه محیط شناسی، دوره 34، شماره 47، ص106-99. 
 - خورشید دوست، علی محمد.، (1383) "کاربرد روش ارزیابی مشروط در برآورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط­زیست تبریز"، نشریه محیط شناسی، دوره 30، شماره 36، ص20-13.   
- دیبایی، شادی.، لاهیجانیان، اکرم الملوک.، (1388) بررسی برنامه­های درسی مقطع راهنمایی با تأکید بر محورهای آموزش محیط­زیست"، مجله علوم محیطی، سال 6، شماره 3، ص184-177.
 - رحمانی، بیژن.، مجیدی، بتول.، (1388) "عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفظ محیط ­زیست شهری با تأکید بر نگرش اکوفمینیستی"، فصل نامه جغرافیایی آمایش، شماره 7، ص 38-15
شاهنوشی، ناصر.، مظهری، محمد.، خاکسار آستانه، حمیده.، رسول زاده، مریم.، (1391) "بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی"، فصلنامه روستا و توسعه، سال15، شماره4، ص154-137.
 - عباس پور، مجید.، احدی، حسن.، محمودی، محمود.، کارگری، نرگس.، (1382) "ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره­های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم"، نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 19، ص17-1. 
 - غریب، هادی.، (1390) "نقش زنان در مدیریت آب"، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، سایت www.civilica.com.
 - فتحی، هادی.، لطیفی، سمیه.، سیدی، محسن.، (1390) "عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفظ محیط زیست: مطالعه موردی جنگل­های بلوط استان کردستان"، اولین کنگره ملی علوم و فناوری­های نوین کشاورزی، سایت www.civilica.com.
- کرمی، امید.، حسینی نصر، محمد.، جلیل وند، حمید.، میر یعقوب زاده، میرحسین.، (1390) "مطالعه و ارزیابی قابلیت­های مکانی و اکولوژیک حوضه آبخیز بابل رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)"، نشریه آمایش سرزمین، شماره5، ص70-51.
 - کلانتری، خلیل.، ایروانی، هوشنگ.، وفایی نژاد، شجاع محمد.، (1382) "سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1369"، نشریه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 44، ص54-41.
 - لاهیجانیان، اکرم الملوک.، (1386) "نقش و کاربرد مدل هنگرفورد در آموزش محیط­زیست"، نشریه علوم و تکنولوژی محیط­زیست، دوره 9، شماره 34،       ص122-112. 
 - میردامادی، مهدی.، باقری ورکانه، عباسعلی.، اسمعیلی، سمیه.، (1389) "بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط­زیست"، نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 12، شماره 1،    ص 216-201.
 - محمودی، حسین.، ویسی، هادی.، (1384) "ترویج و آموزش محیط­زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط­زیست"، نشریه علوم محیطی، سال 2، شماره 8، ص 64-57. 
- مجلسی، منیژه.، (1385) "نقش زن در توسعه پایدار"، ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط­زیست ایران، سایت www.civilica.com.
 - منوری، مسعود.، طبیبیان، سحر.، (1385) "تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران"،
نشریه علوم و تکنولوژی محیط­زیست، دوره 8، شماره 3،
- موسوی خامنه، مرضیه.، دادهیر، ابوعلی.، برزگر، نسرین.، (1389) "توسعة انسانی  مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان"، مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره8 ، شماره 4، ص73-51.
 - ویسی، هادی.، زرندیان، اردوان.، (1388) "تبیین نیازهای آموزشی زیست محیطی زنان خانه­دار(مطالعه موردی: زنان خانه دار منطقة 12 تهران)"، مجله مطالعات زنان، شماره 2، ص 23-7.
 - وسکویی اشکوری، نرجس.، لاهیجانیان، اکرم الملوک.، (1389) "بررسی نقش آموزش زیست­محیطی در مدیریت زیست­محیطی زنان روستایی مطالعة موردی: منطقه غرب استان مازندران"، مجله علوم و فنون منابع طبیعی، دوره 5، شماره 4، ص88-75.
-Asdolahpour. A., (2006) "Evaluation of Educational courses for stockmen (The case of Mazandaran)", Iranian Agricultural Extension and Education Journal, Vol. 2, No .2, pp: 99 – 110.
- Hazra. A., (2012) "The Need of Right-based Empowerment Approach for Women of Rural India", journal Social action, Vol. 62, No.4,   pp: 314-325.
- Halder.S., (2012) "An appraisal of environmental education in higher school education system: A case study of North Bengal, India", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol. 2, No. 4, - 2233.
- Hoq Chowdhury. M., (2004) "Environmental Education for Sustainable Development Asian Perspectives", Vol. 2, No. 129, and pp: 65-79.
- Khaledi.  Kh. Agahi. H., and Eskandari.F. (2012)  "Rural women is participation in extension education program (Case study of sanandaj city)", Journal of Education Research,
Vol.1, No. 3, pp: 57-64.
- Mutasa. DE. Nyota.  Sh., Mapara. J., (2008) " Ngano: Teaching Environmental Education Using the Shona Folktale", The Journal of Pan African Studies, Vol.2, No.3, pp: 33-54.
- Rudd .R. Baker. M., and Hoover .T, (2000) "Undergraduates agriculture student learning styles and critical thinking abilities: Is there a relationship?” Journal of agricultural education, Vol. 41, No. 3, pp: 2-12.
- Shaleesha. A and Stanley. VA., (2000)”