بررسی تأثیر واحدهای صنعتی مستقر در دشت زنجان بر آلودگی و کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه

Document Type : Research Paper

Authors

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی زنجان


- ساداتی‌پور، س.،  صدیق راهنما. (1384) "آمایش زیست‌محیطی حوضه ساحلی سفیدرود"، بیست و چهارمین گردهمائی علوم زمین اسفند 84، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
  - عبدی، پرویز.، (1385) "بررسی فرصت‌ها و چالش‌های منابع آب سطحی در استان زنجان"، مجموعه مقالات همایش توسعه کشاورزی استان زنجان، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.
 - باغ‌وند، ا.، گیوه‌چی، س.، (1384) "مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی بمنظور جلوگیری از آلودگی آن"،  دوازدهمین کنفرانس سراسری دانشجویان مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 - بهمنی، ا.، و غفاری، پ.، (1385) "بررسی آلودگی منابع آب و مشکلات زیست‌محیطی موجود در نقاط مختلف ایران و مطالعه موردی در رودخانه شهرچای ارومیه"، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.
 - عباسی، م.، محمدی، ح.، و پیدا، م.، (1379) "گزارش طرح تحقیقاتی بررسی آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی حومه کارخانه سرب و روی زنجان به فلزات سرب و روی"، اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، ص120.
- پیشکار دهکردی، ا.، پور مقدس، ح.، (1385) "بررسی تأثیر فاضلاب‌های صنعتی بر کیفیت شیمیایی آب­های زیرزمینی”، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.
 - خورسندی آقایی، ا.، و عبدالی، م،. (1384) "بررسی آلودگی آب زیرزمینی دشت تهران"، چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.
  - موسوی، ف.، (1376) "مطالعه آلودگی آب‌های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده‌رود"، مجله آب و فاضلاب، شماره 24، صفحات 9 تا 12.
 - رزاقی، ناصر.، (1360) "دترجنت‌ها و محیط زیست
وبررسی آب‌های زیرزمینی تهران از نظر آلودگی"، دانشگاه تهران.
 - شرکت آب و فاضلاب استان تهران، (1379)، "طرح بررسی آلودگی سفره آب‌های زیرزمینی دشت تهران"، سال‌های 1379-1376.
 - شاکری، پ.، خورسندی، ا.، (1382) "بررسی آلودگی آب برخی قنات‌های ناحیه شمیران تهران یازدهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران"، دانشگاه ارومیه.
 - روستایی، ن،. (1385) "تجربه‌ای تلخ از آلودگی آب در ژاپن"، دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، سازمان محیط زیست.
 - استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (1376) "ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی آب آشامیدنی"، شماره استاندارد 1053، تجدید نظر چهارم، چاپ پنجم.
  - عادلی شهمیری، ع.، (1379) "بررسی آلودگی آب‌های زیرزمینی غرب تبریز ناشی از فلزات سنگین"، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی عمران (تحت راهنمایی دکتر باغوند).
 - موسوی، س. ف.، (1375) "گزارش نهایی پروژه بررسی آلودگی منابع آلوده‌کننده آب دانشکده کشاورزی"، دانشگاه صنعتی اصفهان.
- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، (1377) "گزارش نهایی پروژه بررسی آلودگی و منابع آلوده‌کننده آب".
- حسیبی، ع.، (1382) "بررسی آثار بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دشت انار کرمان بر کیفیت آب منطقه"، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد رشته علوم محیط زیست.
- اسکندپور، س.، (1377) "روند آلودگی‌ها و پیامدهای زیست محیطی کارخانه سرب و روی زنجان بر آبهای زیرزمینی منطقه"، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم محیط زیست.
- گلچین، ا.، اسماعیلی، م.، و تکاسی، م.، (1384) "منابع آلاینده خاک و محصولات زراعی و باغی استان زنجان به فلزات سنگین"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، ص134.
 - عبدی، پرویز.، (1385) "بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی کارخانه سرب و روی زنجان (مطالعه مورد منابع آب زیرزمینی)"، مجموعه مقالات همایش ملی بهره‌برداری صنعت آب و فاضلاب، پژوهشکده نیرو، وزارت نیرو.
 - دینی، م.، علوی مقدم، سید محمدرضا و ترابیان، ع.، (1385) "مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص آلودگی منابع آب زیرزمینی در ایران"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران.
 - Sadatipor, S., And “Environmental assessment in coastal basins Sefidrud”.
- U.S. Army Corps of engineers (1999) “Design of small water systems”, Engineer Manual 1110-2-503. 83 pp .
- Mazor, E., (1991),”Applied Chemical and Isotopic”, Ground water Hydrology, John Wiley and Sons Incorporation, 400 pp.
- Pais, I., and Jones, J.B. (1997), “Handbook of trace elements”, Saint Louis Press, 223 pp.
 
- Singn, B., and Sekhon, G.S., (1979), “Nitrate pollution of groundwater from Nitrogen”, Nitrogen fertilizers and animal wastes in the Punjab, lndia, Agric, and Environ. Vol.3, pp.57-97
- U.S. EPA, (2005), “Standard method for water