ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین (کادمیوم، کبالت، سرب، روی و منگنز) در آبخوان اشتهارد

Document Type : Research Paper

Authors

مدرس

Abstract

 آب‌های زیرزمینی که بخشی از چرخه آب را تشکیل می‌دهند؛ به تبع رشد روز افزون صنایع آلاینده در محیط زیست انسانی، در معرض آلودگی‌های مختلفی قرار دارند. از این رو در این تحقیق ابتدا از 15 منبع انتخابی دشت نمونه برداری شد؛ سپس این نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی آنالیز شدند. نتایج بیانگر وجود فلزات سنگین (کادمیوم، کبالت، سرب، روی و منگنز) در آب می باشد. پس از انجام آنالیزهای مذکور، به بررسی عوامل موثر در نفوذ فلزات سنگین از جمله فاضلابهای خانگی، صنعتی و زه آب های کشاورزی در آبخوان و ایجاد آلودگی در آن پرداخته شد. نتایج نشان می دهد هر چند آلودگی دشت به فلزات سنگین در مرز خطر نیست و لیکن ادامه روند آلودگی و وسعت کم آبخوان قطعاً در دراز مدت خطرات زیست محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت، لذا باید در خصوص آب برگشتی کشاورزی و همچنین دفع اصولی فاضلاب های صنعتی اقدام موثری بعمل آورد. بنابراین به علت محدودیت منابع آب در دشت اشتهارد، حفاظت کمی و کیفی و جلوگیری از آلودگی فزاینده دشت، از ضروری‌ترین اصول برنامه‌ریزی در جهت توسعه صنعتی و جمعیتی می باشد  

- ابراهیمی ا. احرامپوش م. قانعیان م. داودی م. هاشمی ح. و بهزادی ش. (1389) "بررسی کیفیت شیمیایی آب­های زیرزمینی در مجاورت محل دفن زباله شهر یزد در سال 1388"، مجله تحقیقات نظام سلامت. سال ششم، ویژه نامه.
 -  احمدی ب. (1387) "بررسی نقش فلزات سنگین بر سلامتی انسان"، شرکت آب منطقه ای زنجان، زنجان، ایران.
 - حسن­زاده ر. عباس نژاد ا. و حمزه م. (1389) "ارزیابی آلودگی آب­های زیرزمینی محدوده شهر کرمان"، فصلنامه محیط شناسی. سال سی و ششم، شماره 56، ص 101-110.
- حیدریان م. (1386) "گزارش ادامه مطالعات منابع آبهای زیرزمینی دشت اشتهارد"، شرکت آب منطقه ای تهران، تهران، ایران.
 - دهکردی پ. و پورمقدس ح. (1385) "بررسی تاثیر فاضلابهای صنعتی بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی)"، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.
 - رجایی ق. پورخباز ع. و حصاری مطلق س. (1391) "ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین منابع آب زیرزمینی دشت علی­آباد کتول"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. دوره 4، شماره 2، ص 162-155.
 -  عمرانی ق. (1373) "مواد زائد جامد"، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 -  غفوری م. و مرتضوی ر. (1374) "آب شناسی"، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 - کرباسی ع. و بیاتی آ. (1380) "ژئوشیمی زیست محیطی"، انتشارات کاوش قلم، تهران، ایران.
 -  کردوانی پ. (1374) "ژئوهیدرولوژی"، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم با تجدیدنظر، تهران، ایران.
 - مسعودی نژاد م. یزدانبخش ا. و محرابی ی. (1383)  "مقایسه راندمان حذف کروم، نیکل و کادمیوم از فاضلابهای صنعتی توسط کنترل کننده‌ها پی اچ"، مجله پژوهشی حکیم، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور،
دوره 7، شماره 3، صفحات 52-59.
 - هادی­زاده ح. بخشی ع. عامل بشارتی ج. و جعفرزاده ف. (1388) "بررسی هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی رسوبات کواترنر غرب مشهد (از بند گلستان تا روستای کاهو) با هدف سنجش عناصر سمی موجود در خاک و آب"،  کمیته­ی تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه­ای خراسان رضوی.
 -  وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه (1371) "استاندارد مهندسی آب"، نشریه شماره 3-116.
 - وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، (1390) "دستورالعمل پایش کیفیت آب­های زیرزمینی"، نشریه شماره 384.
- Chilton J. (1999) "Groundwater in the Urban Environment", A. A. Balkema, Rotterdam, 280 pp. 
- Fried J.J. (1990) " Groundwater pollution. Elsevier", New York.                           
- Jenke A.L. (1994) " Evaluation of salinity created by irrigation return flows Rept", US Environmental  Protection Agency,Washington D.C.
- Mor S. Ravindra K. Dahiya R.P. and Chandra A. (2006) "Leachate Characterization and Assessment of Groundwater Pollution Near Municipal Solid Waste Landfill Site", Environmental Monitoring and Assessment, 118: 435–456.
- Pereira L.S. Cordery I. and Iacovides I. (2009) "Groundwater Use and Recharge", Coping with Water Scarcity. Chapter 7, 133-174, Springer Science.
-- Ramakrishna R.M. Janardhana R.N. Venkatarami R.Y. and Reddy T.V.K. (2000) "Water resources development and management in the Cuddapah district", India. Journal of Environmental Geology, 39, 342-352.
- United States Environmental Protection Agency (US EPA) (1984) "Office of Drinking Water", A ground Water Protection Strategy for the Environmental Protection Agency, pp. 11.