حذف لیگنین و رنگ ناشی از آن در صنایع خمیر و کاغذ با استفاده از فرآیند جذب سطحی

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

حجم قابل ملاحظه ضایعات دفعی حاوی لیگنین و رنگ ناشی از آن نظیر فاضلاب صنایع چوب و کاغذ و هزینه‌های تصفیه و دفع صحیح و ایمن آنها از یک سو و کاهش کنترل آلودگی‌های زیست محیطی اعم از آب و هوا و خاک از سوی دیگر سبب شده تصفیه بهینه پساب و ضایعات در این صنایع به عنوان یک اولویت مطرح گردد. در این پژوهش به بررسی روش جذب سطحی با استفاده از جاذب کربن فعال پرداخته شد و به عنوان یکی از روش های تصفیه مناسب ارائه گردید. در ابتدا pH به عنوان متغیر در نظر گرفته شد و 7=pH به عنوان pH بهینه تعیین گردید. درادامه جاذب‌ در محدوده 5 تا 15 گرم در لیتر اضافه گردید. نتایج آزمایش جذب سطحی نشان داد که غلظت 15 ‌گرم در لیتر جاذب کربن فعال در pH بهینه، بیشترین درصد حذف رنگ را داشته است (84 درصد). ایزوترم جذب با ایزوترم‌های لانگمایر و فروندلیچ مقایسه گردید، مقادیر ثابت‌های جذب 2/2n= و 41/1 K= در ایزوترم فروندلیچ 08/0a=  و 70/1b= در ایزوترم لانگمایر محاسبه شد. با توجه به مقادیر بدست آمده برای  R2 می‌توان نتیجه‌گیری کرد که جاذب در فرایند جذب با ایزوترم لانگمایر           (99/0 =R2) مطابقت بیشتری نشان می دهد. به این ترتیب با توجه به راندمان جذب بالا پیشنهاد می‌شود که پساب حاصله به منظور تطابق با استانداردهای زیست محیطی از ستون کربن فعال عبور داده شود.

رسالتی، ح.، (1381) "پیشگیری و کاهش آلودگیها درصنایع خمیر و کاغذ " ، اولین سمینار ملی پیشگیری و کاهش آلودگی در صنایع فرایندی،111-55.
 
-  علیزاده ، ر.، (1385) "استفاده از کربن فعال گرانول در فرایند کربن زیستی به منظور حذف مواد آلی و رنگ پساب های صنایع نساجی"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، دوره 25، شماره3.
 
  - غلامی، م.، محمدی، ح، (1382) " ارزیابی فرایند ترکیبی پودر کربن فعال- لجن فعال در حذف مواد رنگ زای       نساجی،مجله علمی،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی،دوره 15.
 
- هادی فر، م.، یونسی، ح.، (1389) "استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل سازی"، شماره 2. - اکبری ،خ، (1384) "حذف  رنگ  و COD   از پساب کارخانه چوب  و کاغذ ایران"، پایان نامه  کارشناسی  ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

- مهدی پور، و.، (1382) " طرح های بهینه سازی فاضلاب در شرکت چوب و کاغذ مازندران"،همایش ملی فرآور ی و کاربرد مواد سلولزی.
- محمدی، آ.، (1390) "امکان سنجی تولید جاذب از لجن تثبیت شده فاضلاب شهری در جذب آلاینده های صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست- منابع آب، واحد علوم تحقیقات.
Ayman, R.shawwa; Daniel .W.smith and david C. sego (2001) "Color and chlorinated organics removal from pulp mills wastewaterusing activated petroleum coke", wat ,res.vol.35.
 
     -Nakamura,Y.;Sawada.;Kobayashi,F.;Godliving, M. (1997) "Microbiyal treatment of kraft Pulp Wastewater Pretreated With Ozone",Wat.Sci.Tech, 7.35(2-3),277-282
- Netnapid Tantemsapya, Wanpen Wirojanagud and Santi Sakolchai, (2004) "Removal of color, cod and lignin of pulp and paper wastewater using wood ash",songklanakarin J.sci.
- Minnesota technical Assistance program,(1990) "Wastewater recycling system used in paper manufacturing reduces waste water discharge".
-S. Vekata Mohan and J.Karthikeyan, (1997) "Removal of lignin and tannin colour from aqueous solution by adsorption onto activated charcoal", environmental pollution, vol.97.
 
- Satyawali,Y.and Blakrishnan,M. (2008) .
"Wastewater treatment in molasses-based alcohol
distilleries for COD and coler removal."J. of environmental management, 86(3),pp. 481-497.
 
-Tomd.Roynolds, (1982) "Unit operation and processes in environmental engineering", pws publishing company.