بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم و نیکل در بافت‌‌های ماهی زمین‌‌کن (Platycephalus indicus) در تالاب حرا

Document Type : Research Paper

Authors

هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

Abstract

  تالاب حرا در استان هرمزگان با کارکردها و ارزش‌‌های متعدد، پرندگان نادر و آبزیان غیرمتعارف از جمله مهم‌‌ترین بوم‌سازگان‌های آبی در کشور محسوب می‌‌‌شود. در سال‌‌های اخیر به دلیل افزایش استقرار صنایع مختلف در سواحل و رشد و توسعه شهرهای ساحلی این بوم‌‌سازگان آبی و آبزیان موجود به‌دلیل تخلیه فاضلاب و آلاینده‌‌ها به آن به‌‌ویژه فلزات سنگین در معرض تهدید قرار گرفته‌‌اند. پژوهش حاضر به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت‌‌های عضله، کبد و آبشش ماهی زمین‌‌کن (Platycephalus indicus) در تالاب حرا واقع در استان هرمزگان، انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کبد بالاترین غلظت فلزات کادمیوم و نیکل را، به ترتیب با میانگین 91/0 و 03/3 میکروگرم بر گرم نسبت به بافت‌‌های آبشش و عضله دارا بوده و کمترین غلظت فلزات در بافت عضله به ترتیب با میانگین 28/0 و 64/2 میکروگرم بر گرم مشاهده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در بافت‌‌های مورد مطالعه با عوامل طول کل، وزن و سن نشان داد که ارتباط منفی معناداری بین غلظت فلزات در تمامی بافت ها با فاکتورهای زیستی مذکور وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از بررسی‌‌های آماری، حاکی از بالاتر بودن میزان نیکل در بافت عضله نسبت به استانداردهای WHO و FEPA بود.

- کمالی، عیسی. (1383) "بررسی برخی از ویژگی های زیستی سنگسر معمولی، شوریده و میش ماهی در آب های هرمزگان"، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، ناشر موسسه تحقیقات شیلات ایران، 1383، 105.
 
- شریف فاضلی، محمد.، ابطحی، بهروز. و صباغ کاشانی، آذر. (1384) "سنجش تجمع فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در بافت های ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر"، مجله علمی شیلات ایران، سال چهاردهم، شماره 1. بهار 1384، 65-77.
 
A. Otitoloju, O. Elegba, A. Osibona, (2009) "Biological responses in edible crab, Callinectes amnicola that could serve as markers of heavy metals pollution", Journal of Environmental Science, 29: 37-46.
 
-  A. Ikem, N.O.  EgIebor, K. Nyavor, (2003) “Trace elements in water, fish and sediment from tuskegee lack Southeastern USA”, Water, Air and Soil Pollution, 149: 51-75.
 
-E.E. Obasohan, (2007) "Heavy metals concentrations in the offal, gill, muscle and liver of a freshwater mudfish (Parachanna obscura) from Ogba River, Benin city, Nigeria", African Journal of Biotechnology, 6 (2007) 2620-2627.
 
-E.C. Oliveira-Filho, D.H.F. Muniz, M.F.N. Ferreira, (2010) "Cesar Koppe Grisolia evaluation of acute toxicity, cytotoxicity and genotoxicity of a nickel mining waste to Oreochromis niloticus", Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 85: 467-471.
 
-  F. Yilmaz, (2009) “The comparison of heavy metal
 
concentrations (Cd, Cu, Mn, Pb, and Zn) in tissues of three economically important fish (Anguilla anguilla, Mugil cephalus and Oreochromis niloticus) inhabiting Köycegiz Lake-Mugla (Turkey)", Turkish Journal of Science and Technology, 4: 7-15.
 
- H. Karadede, S.A. Oymak, E. Unlu, (2004) "Heavy metals in mullet, Liza abu, and catfish, Silurus triostegus, from the Atatu"rk Dam Lake (Euphrates), Turkey”, Environment International, 30: 183-188.
 
- H. Agah, M. Leermakers, M. Elskens, M.R.  Fatemi, W. Baeyens, (2009) "Accumulation of trace metals in the muscle and liver tissues of five fish species from the Persian Gulf", Environmental Monitoring and Assessment, 157: 499–514.
 
- J. Usero, C. Izquierdo, J. Morillo, I. Gracia, (2003) "Heavy metals in fish (Solea vulgaris, Anguilla anguilla and Liza aurata) from salt marshes on the southern Atlantic coast of Spain", Environment International, 29: 949-956.
 
- M.M. Storelli, G.O Marcotrigiano, (2005) "Heavy metal pollution evaluation in the Ionian Sea (Mediterranean Sea—Italy)", Environmental Monitoring and Assessment, 102: 159-166.
 
-  M.G.M. Alam, A. Tanaka, G. Allinson, L.J.B. Laurenson, S. Stagnitti, (2002) "A comparison of trace element concentrations in cultured and wild carp (Cyprinus carpio) of Lake Kasumigaura, Japan", Ecotoxicology and Environmental Safety, 53: 348-354.
 
-  N. Malik, A.K. Biswas, T.A. Qureshi, (2010) "Bioaccumulation of heavy metals in fish tissues of a freshwater lake of Bhopal", Environmental Monitoring and Assessment, 160: 267-276.
 
- P.L.R.M. Palaniappan, S. Karthikeyan, (2009) "Bioaccumulation and depuration of chromium in the selected organs and whole body tissues of freshwater fish Cirrhinus mrigala individually and in binary solutions with nickel". Journal of Environmental Science, 21: 229-236
 
-  P. Licata, D. Trombetta, M. Cristani, C. Naccari, D. Martino, M. Calo, F. Naccari, (2005) "Heavy
metals in liver and muscle of bluefin tuna (Thunnus thynnus) caght in the Straits of Messina
(Sicily,Italy)", Environmental Monitoring and Assessment, 107: 239-248.
 
- S. Tekin-Ozan, I. Kir, (2008) "Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (Cyprinus carpio L., 1758) from Beyşehir Lake (Turkey)". Environmental Monitoring and Assessment, 138: 201-206.
 
 
- U.B. Nsikak, P.E. Joseph, B.W. Akan, E.B. David, (2007) "Mercury accumulation in fishes from tropical aquatic ecosystems in the Niger Delta, Nigeria", Current Science, 92: 781-785.
 
- M. Canli, G. Anti,  (2003) "The relationship
between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, and Zn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
levels and the size of sex Mediterranean fish
species", Environmental Pollution, 121: 129-136.
 
- W. Baeyens, M. Leermakers, M. De Gieter, H. L. Nguyen, K. Parmentier, S. Panutrakul, (2005) "Overview of trace metal contamination in the Scheldt estuary and effect of regulatory measures", Hydrobiologia, 540: 141–154.