مدلسازی ژئوفیزیکی اثرات زیست‌محیطی معدن‌کاری کرومیت بر آب‌های زیرزمینی منطقه اولنگ سیر- سبزوار

Document Type : Research Paper

Author

عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست

Abstract

زون افیولیتی سبزوار قسمتی از افیولیت‌های ایران مرکزی محسوب می‌شود. وجود لنزهای کرومیتی فراوان بر اهمیت زمین شناسی و محیط زیستی این منطقه افزوده است. امروزه تاثیرات انسان بر محیط زیست و محیط زیست بر بشر بر کسی پوشیده نمی باشد. یکی از مسائل مورد بحث در جوامع علمی اثرات عناصر و کانی ها بر ارگانیسم موجودات زنده و آلودگی های ناشی از برخی عناصر بر آب و خاک می باشد، به طوریکه در این تحقیق به بررسی آثار معدنکاری کرومیت و نحوه نشر و گسترش کروم بر آب های زیر زمینی و آثار مخرب زیست محیطی آن بر مناطق پایین دست معدن اولنگ سیر- سبزوار که در 50 کیلومتری شمال منطقه داورزن سبزوار قرار دارد، پرداخته شده است. به گونه ای که می توان با توجه به مساحی های ژئوفیزیکی انجام شده در منطقه و نمونه های گرفته شده از چاه های پیزومتریک، غلظت بالایی از کروم 6 ظرفیتی را در آب های زیر زمینی منطقه مشاهده نمود که اغلب ناشی از انتقال تراوش های معدنی است و می تواند برای مناطق مسکونی پایین دست منطقه خطرناک باشد.

-Alavi, M. (1991)  "Tectonic Map of the Middle East", Geological Survey of Iran, Scale 1:5,000,000, 1Sheet.
 
- Alavi, M. (1996) "Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz Mountain system in northern Iran", Journal of  Geodynamics, vol. 21, p.p. 1-33.
 
-Alavi, M., Vaziri, H., Seyed-Emami, K., Lasemi, Y. (1997) "Triassic and associated rocks of the Nakhlak Aghdarband areas in central and northeastern Iran: As remands of the southern Turanian active continental margin", Geological Society of America Bulletin, vol. 109, p.p. 1563-1575.
 
-Alavi-Tehrani, N. (1975) "On the metamorphism in the ophiolite rocks in the Sabzevar Region (NE of Iran)", Tehran symposium on the geodynamics, Southwest Asia.
 
-Davoudzadeh,. M. (1972) "Geology and petrography of the area North of Nain, central Iran" , Geological Survey of Iran. Report No. 39, p. 89.
 
-Davoudzadeh, M. (1972) "Geology and petrography of the area North of Nain, central Iran", Geological Survey of Iran. Report No. 14.
 
-Engalenc, M.: (1968) "Contribution a La Geologie, Geomorphologie, Hydrogeologie De La Region De Teheran (Iran)", C.E.R.H., Montpellier, France, 365p.
 
 -Fantoni D, Bronzzo G, Canepa M, Cipolli F, Marini L, Ottonello G, Zuccolini N.V. (2002)  "Natural hexavalent chromium in ground waters interacting with ophiolitic rocks" .Env.Geol.871-882.
- Fendorf, SE (1995) " Surface reactions of chromium in soils and waters", Geoderma.Vol 67.55-71.
-Gray J.E; Sanzolone R.F. (2001) "Environmental studies of mineral deposits in Alaska" . US. Geological Survey Bulletin 2156.
 
-Gasemi, H., Juteau,.T., Bellon, H., sabzehei, M., Whitechurch, H., Ricou, E. (2002)  "The mafic-ultramafic complex of Sikhoran (central Iran): a polygenetic ophiolite complex ", Geodynamics, vol. 334, p.p. 431-438.
 
-Lench, G., Alavi-tehrani, N.  (1977) "petrography
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
and geology of the ophiolite belt of Sabzevar/Khorasan (Iran),  Neues", Jahrbuch Fur Geologie un Palantologie Monatshefte, vol. 131,p.p. 156-178.
 
-Lock, M.H.:User manual for Res2dinv ver.7.0.1 Geomoto software, 144p Pearce, J. A., Peate, D. W.(2008) "Tectonic implication of composition of volcanic arc magmas",Annual Review of Earth planetary Science, vol. 23, p.p. 251-285.
 
-Nriagu, J.o (1988)  "Production and uses of chromium. In: Nriagu, J.O, Nieboer, E. (Eds), Chromium in the natural and human environments" , vol. 20, pp.81-103.
 
-Sarkheil, H. and Hassani, H. (2009) "A new design for geoelectric surveying and inverse 1D and 2D modeling: the case of Karongah lead-zinc mine, Kerman"; 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), Bulgaria, 637-641.
 
-Sengor, A.M.C. (1996) "Natali in Turkey-type progeny and its role in the making of the continental crust", Annual Review of Earth planetary Science, vol. 25, p.p. 263-337.
 
-Shojaat, B., Hssanipak, A. A., Ghazi, A. M. , Mobasher, K. (2003) "Petrology, Geochemistry and tectonics of the Sabzevar ophiolite, North Central Iran" , Journal of Asian Earth Science,vol. 19,  p.p. 1-15.
 
-Winchester, J. A., Floyd, P. A. (1977)  "Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements", Chemical Geology, vol. 20,  p.p. 325-342.