اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت‌های انسانی بر گونه های آبزی و زیستگاه‌های ساحلی پارک ملی نایبند

Document Type : Research Paper

Authors

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

Abstract

پارک ملی ساحلی-دریایی نایبند یکی از مهم ترین و زیباترین بوم سازگان ساحلی در جنوب کشور محسوب می‌گردد. این پارک با مساحت تقریبی 49815 هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی شهرستان کنگان استان بوشهر در محدوده جغرافیایی "28 '27˚52 تا "20 '52 ˚52 طول شرقی و "25 '9 ˚27 تا " 15 '28 ˚27 عرض شمالی واقع شده است. با توجه به گشت های ساحلی و دریایی در پارک ملی نایبند و نیز مرور منابع مطالعاتی موجود، عوامل تهدید کننده گونه های آبزی و زیستگاه های حساس ساحلی در منطقه شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این مسئله است که پارک ملی نایبند به شدت تحت تاثیر فعالیت های مخرب انسانی شامل آلودگی‏های نفتی، صید بی‏رویه، تخریب زیستگاه و توسعه‏های ساحلی می باشد. با توجه به توسعه های ساحلی در منطقه مذکور، لزوم برنامه ریزی، مدیریت محیط زیست، انجام مطالعات ارزیابی توان بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

امیدی، س. 1377. گزارش نهایی پروژه بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر، مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج‏فارس.
1-      امیدی، م، 1389. آلودگی های زیست محیطی: تهدید آینده خلیج فارس، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا،دوره بیست و پنجم، شماره 2،ص 33-28
2-      اندرودی، م،1380، اصول و روشهای مدیریت زیست محیطی،نشر کنگره، چاپ اول،410ص
3-      حسین خضری، پ، 1377. گزارش نهایی پروژه بررسی آلاینده‏های آلی (کل هیدروکربنهای نفتی TPHS)و پلی‏کلروبای‏فنیل‏ها PCBS) در آبهای استان بوشهر، مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس.
4-      دانه‏کار، ا؛ ز. پوروخشوری. 1376. مدیریت زیست محیطی سواحل در ایران، مجله بندر و دریا، شماره 66 و 67، صفحه 37-29.
5-      سازمان حفاظت محیط زیست.  1378. مناطق حفاظت  شده و پناهگاه حیات وحش استان بوشهر.
6-      سلمانی، ن، 1372. گزارش نهایی‏پروژه بررسی بارآلودگی فلزات سنگین سرب، نیکل، وانادیوم در کانال سلطانی بوشهر. مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس.
7-      شجاع‏الدین، ج، 1363. بررسی خصوصیات بیولوژیکی، وضعیت صید و علل کاهش ماهی راشگو در خلیج فارس ( منطقه بوشهر)، مرکز تحقیقات و توسعه ماهیگیری خلیج‏فارس، بوشهر.
8-      عرفانی،م؛ ا. دانه کار؛ غ. نوری؛ ط. اردکانی.1389،بررسی عوامل موثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگلهای مانگرو، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، فروردین 1389
9- عریان، ش.، تاتینا، م.، قریب خانی، م.، 1389، بررسی اثرات آلودگی نفتی در حوزه شمالی خلیج فارس بر میزان تجمع فلزات سنگین (نیکل، سرب، کادمیوم و انادیوم) در بافت عضله ی ماهی حلوا سفید(Pampus rgenteuss). اقیانوس شناسی، سال اول، شماره 4- صفحه 68-61
10-   عوفی، ف، 1373. گزارش مرگ و میر پستانداران دریایی در سواحل استان بوشهر (کلیاتی پیرامون دلفین‏ها و نهنگ‏های خلیج‏فارس. مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج‏فارس.
11-   عوفی، ف، 1378، بررسی تاثیر جنگ خلیج بر تنوع زیستی آبزیان خلیج فارس. موسسه تحقیقات شیلات ایران.
12-   مخدوم، م،1384،شالوده آمایش سرزمین،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،289ص
13- Owfi,F., 2004. Status of coral reefs and their associated communities. Ministry of  Jihad-e-Agriculture.
14-Owfi, F,.shokri,M. 2004. Determination of haevy metals in persian Gulf coral Reefs.
Ministry of Jihad-e-Agriculture